Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

   №  171  /гр. Варна, 24.06.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№254/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище гр.София срещу решение №26 от 26.02.2016 г. по търг.дело №270/2013 г. по описа на ОС - С., с което са отхвърлени предявените от въззивника срещу „БП ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК 202478976, със седалище гр.С., искове с правно основание чл.90 от ЗКИР, за установяване  недействителността на извършено от съдия по вписвания отбелязване по партидата на „Бросс холдинг“ АД, ЕИК 103277861 заличаване на ипотека по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №167 т.II, рег. №1846, дело №143/ 2011г. на Нотариус Зл.Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие - района на РС- С. /върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр. С. с площ от 18 000 кв.м., ведно със собственото на дружеството право на строеж за построяването в този ПИ обекти и подобекти, предвидени по ПУП-ПРЗ/, и на ипотека, учредена с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №144, т.IV, рег.№ 4327, дело №463/2012г на Нотариус Зл.Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие- района на РС-С.  /върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр.С. с площ от 18 000 кв.м., както и върху построените върху него сгради с идентификатори 66425. 514.509.1, 66425.514.509.2, 66425.514.509.3, 66425.514.509.4, 66425. 514.509.5, както и върху всички останали недвижими имоти-сгради и съоръжения, които ще се изграждат и придобиват чрез ползване на отпуснатия инвестиционен кредит, в резултат на реализираното право на строеж/; за приемане за установено, че не съществува  вписаното /отбелязаното/ по партидата на „Бросс холдинг“ АД, ЕИК 103277861 обстоятелство погасяване на ипотека по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека  №167 т. II, рег. № 1846, дело №143/ 2011г. на Нотариус Зл. Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие - района на РС-С. /върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр.С. с площ от 18 000 кв.м., ведно със собственото на дружеството право на строеж за построяването в този ПИ обекти и подобекти, предвидени по ПУП-ПРЗ/ и на ипотека, учредена с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №144, т. IV, рег. № 4327, дело № 463/2012г. на Нотариус Зл. Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие-район на РС– С. /върху ПИ с идентификатор 66425. 514.509 по КККР на гр.С. с площ от 18 000 кв.м., както и върху построените върху него сгради с идентификатори 66425. 514.509.1, 66425. 514. 509.2, 66425.514.509.3, 66425.514.509.4, 66425.514.509.5, както и върху всички останали недвижими имоти - сгради и съоръжения, които ще се изграждат и придобиват чрез ползване на отпуснатия инвестиционен кредит, в резултат на реализираното право на строеж/, както и иска за установяване, че е недопустимо извършеното от съдия по вписванията отбелязване по партидата на „Бросс холдинг“ АД, ЕИК 103277861, заличаване на ипотека по Нот.акт за учредяване на договорна ипотека  №167 т. II, рег. № 1846, дело № 143/2011г. на Нотариус Зл. Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие - района на РС-С. /върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр.С. с площ от 18 000 кв.м., ведно със собственото на дружеството право на строеж за построяването в този ПИ обекти и подобекти, предвидени по ПУП-ПРЗ/ и на ипотека, учредена с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 144, т.IV, рег.№ 4327, дело № 463/2012г. на Нотариус Зл. Н., рег.№ ХХХ на НК, с район на действие - район на РС-С. /върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр. С. с площ от 18 000 кв.м., както и върху построените върху него сгради с идентификатори 66425.514.509.1, 66425.514. 509.2, 66425.514.509.3, 66425.514.509.4, 66425.514.509.5, както и върху всички останали недвижими имоти - сгради и съоръжения, които ще се изграждат и придобиват чрез ползване на отпуснатия инвестиционен кредит, в резултат на реализираното право на строеж/.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон, тъй като съдът неправилно е приел,  че недействително е само онова вписване, което е извършено при условията на чл.85 от ЗКИР, че продажбата по реда на ЗОЗ е публична продан на недвижим имот по смисъла на ГПК и има нейните последици, както и че съдията по вписванията има правомощие да заличи вписани ипотеки по молба на купувач по ЗОЗ, към която не са приложени изискуемите по чл.19 от Правилника за вписванията документи, като са изложени  правни доводи против изводите на съда. Моли съда да отмени обжалваното решение и да уважи предявените искове.

Постъпил е писмен отговор, в който насрещната страна „БП Индъстрис” ЕООД, със седалище гр.С., излага доводи за неоснователност на въззивната жалба и моли съда да потвърди обжалваното решение.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

В исковата молба въз основа на която е образувано търг.дело №270/2013 г. по описа на ОС – С., ищецът „Банка ДСК” ЕАД, със седалище гр.София излага, че по искане на отвеното дружество „БП ИНДЪСТРИС” ЕООД са били заличени договорни ипотеки, учредени в полза на ищеца за обезпечаване на задължения на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД по банкови кредити върху имоти, принадлежали към датата на учредяването на ипотеките на кредитополучателя „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, а именно: ипотека, учредена с НА № 167, т. ІІ, рег. № 1846, дело № 143/2011г. на нотариус Зл. Н., рег. № ХХХ на НК, с район на действие – района на РС-С.  върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр. С. с площ от 18 000 кв.м., ведно със собственото на дружеството право на строеж за построяването в този ПИ обекти и подобекти, предвидени по ПУП-ПРЗ/, както и ипотека, учредена с НА № 144, т. ІV, рег. № 4327, дело № 463/2012г. на нотариус Зл. Н., рег. № ХХХ на НК, с район на действие – района на РС-С. върху ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр. С. с площ от 18 000 кв.м., както и върху построените върху него сгради  с идентификатори 66425.514.509.1, 66425.514.509 .2, 66425.514.509.3, 66425.514.509.4 и 66425.514.509.5, както и върху всички останали недвижими имоти – сгради и съоръжения, които ще се изграждат и придобиват чрез ползване на отпуснатия инвестиционен кредит, в резултат на реализираното право на строеж. Твърди, че ответникът се е легитимирал като купувач на ипотекираните имоти, като продажбата е извършен по реда на чл.37 от ЗОЗ, след пристъпване към изпълнение от страна на заложния кредитор „ДИСИ&КЕМ КОМПАНИ” – чуждестранно юридическо лице със седалище Сейшелите. Твърди, че продажбата на ипотекираните имоти по реда на ЗОЗ, не е сред визираните в закона и ПВп. основания за заличаване на ипотеките, поради което произнасянето по молбата на купувача по ЗОЗ е недействително, както и че е вписано несъществуващо обстоятелство, доколкото продажбата по ЗОЗ, не е погасила ипотеките, тъй като сумата от продажбата не е получена от ипотекарния кредитор и на последно място вписването е недопустимо, тъй като ответникът „БП ИНДЪСТРИС” ЕООД не е легитимиран да иска заличаване на вписана ипотека. Във връзка с изложените твърдения, в условията на кумулативност, предявява исковете по чл.90 от ЗКИР. Направено е искане след уважаване на исковете, да бъде се постановено заличаване на извършеното вписване /отбелязване/ на заличаването на двете ипотеки.

Ответникът е оспорил предявените искове, като е изложил, че твърдяните основания за недействителност, не попадат в предвидените в чл. 576 от ГПК, както и че по отношение продажбата на заложено имущество по реда на ЗОЗ, следва да се приложат последиците на чл.175, ал.1 от ЗЗД, водещи до погасяване на всички вещни права и на всички ипотеки, учредени след първата. Излага, че е заинтересовано лице по смисъла на чл. 19 от ПВп, което е имало право да иска заличаването на вписаните ипотеки върху придобитите от него по реда на ЗОЗ имоти.           

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл.236 ГПК и е действително, произнасянето след обезсилване на първоначално постановеното решение, съответства на предявеното искане. Правото на иск е надлежно упражнено, като за ищеца е налице правен интерес за предявяването на исковете по чл.90 от ЗКИР, тъй като в резултат на твърдяното вписване /отбелязване/ на заличаването на учредените в полза на въззивника ипотеки, същият не би могъл да реализира правото на предпочтително удовлетворение от продажбата на ипотекираните  имоти, съобразно привилегиите по чл.136, ал.1 от ЗЗ, респективно правата си на ипотекарен в производство по несъстоятелност на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, образувано по т.д. № 31/2013 г. на ОС-С.. Исковете са насочени против надлежен ответник – лицето по чието искане и в чиято полза е допуснато вписването, тъй като предмет на исковете е самото вписване, т.е. дали са спазени правилата за вписване, предвидени в ПВп и ЗКИР, действали към момента на извършването му относно териториалната и предметна компетентност, процесуалните и материални изисквания и вписаният акт да удостоверява подлежащо на вписване обстоятелство.

По отношение на неправилността на първоинстанционния съдебен акт, съобразно разпореждането на чл.269, ал.1 изр.второ ГПК, въззивният съд е ограничен от посочените в жалбата оплаквания.

От представения като доказателство НА №167, т.ІІ, рег.№1846, дело №143/2011 г. на нотариус З. *** действие – РС - С. се установява, че въззивникът „Банка ДСК” ЕАД е предоставил на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД кредит в размер на 3 000 000 евро за построяването на Завод за емулсионна полимеризация в Промишлена зона - Запад на гр. С., като кредитополучателят е учредил ипотека върху описания ПИ с идентификатор 66425.514.509 по КККР на гр. С. с площ от 18 000 кв.м., ведно със собственото на дружеството право на строеж за построяването в този ПИ обекти и подобекти, предвидени по ПУП-ПРЗ. От  НА № 144, т. ІV, рег. № 4327, дело № 463/2012 г. се установява, че банката е предоставила на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД кредит в размер на 600 000 евро за същата инвестиционна цел, като кредитополучателят е учредил нова ипотека върху описания ПИ, ведно с построените в имота сгради със степен на завършеност 63%.

С молби от 17.10.2013 г., „БП ИНДЪСТРИС” ЕООД е сезирал Служба по вписванията С. с искане за заличаване на описаните по-горе две ипотеки по реда на чл.175 от ЗЗД, тъй като при условията на чл.37 от ЗОЗ е била осъществена продажба, по силата на която молителят е закупил имотите като обособена част от търговското предприятие на залогодателя „БРОСС ХОЛДИНГ” АД. На осн. чл.175, ал.1 от ЗЗД, съдията по вписванията в деня на постъпване на молбите е разпоредил заличаването на ипотеките, позовавайки се на разпоредбата на чл.175 от ЗЗД, което е отразено в СВ-С..

Заличаването на ипотеката може да се извърши в четири уредени от ЗЗД случая, а именно: при писмено съгласие на кредитора; въз основа на влязло в сила съдебно решение – чл.179 от ЗЗД; при извършена публична продан на ипотекирания имот  - чл.175, ал.1 от ЗЗД и когато са изтекли 10 години от датата на вписването, без то да е подновено.

Съобразно разпоредбата на чл.19 от Правилника за вписванията, заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД ) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по молба на купувача на недвижимия имот, като към молбата купувачът представя влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане на недвижимия имот и удостоверение, издадено от съдебния изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.

Безспорно, молбите за заличаване на процесните ипотеки, не визират нито една от посочените по-горе хипотези, нито са придружени с някой от описаните документи, въз основа на които може да се извърши заличаването. Съдът намира, че основанията за недействителност на вписването, не се изчерпват единствено с визираните в чл.85 от ЗКИР пороци, тъй като предвидената в закона защита срещу извършено вписване е само по исков път, а не и по пътя на обжалването, поради което и други пороци извън тези по чл.85 ЗКИР, могат да бъдат релевирани в производството по иска за установяване недействителността на вписването.

След като нито ЗЗД, нито Правилникът за вписванията сочи нотариалния акт за продажба при условията на чл.37 от ЗОЗ, като подлежащ на вписване акт, въз основа на който може да бъде допуснато заличаване на ипотека, вписана в полза на лице различно от заложния кредитор по ЗОЗ, какъвто е конкретния случай, то съдът намира, че заличаването на ипотеките е недействително, като извършено при липса на предвидените в закона предпоставки, поради което първия от предявените искове се явява основателен и следва да бъде уважен.

За да постанови атакуваното заличаване, съдията по вписванията при Служба по вписванията – С. е приел, че продажбата по реда на чл.37 от ЗОЗ е сходна по своите правни последици с публичната продан уредена в чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, поради което по силата на закона действието на учредените в полза на ищеца ипотеки е отпадало, в резултат на което е уважил молбата на въззиваемото дружество да отбележи това в имотния регистър.

От една страна, ЗОЗ не предвижда налагане на особен залог върху недвижим имот, а урежда единствено учредяване на особен залог върху  търговското предприятие, съответно възможност при пристъпване към изпълнение да се продаде обособена част или отделен актив от него. От това обаче не следва, че продажбата на недвижим имот по ЗОЗ, включен в заложеното търговско предприятие, представлява публична продан и е основание за заличаване на вписаните върху него ипотеки, както и че имущество, придобито от изпълнение по ЗОЗ, е освободено от вещни тежести, тъй като редът за продажба по ЗОЗ, съществено се различава от този предвиден в ГПК.

От друга страна, по смисъла на чл.175, ал.1 от ЗЗД, с извършването на публичната продан на имота всички ипотеки и вещни права, учредени след първата ипотека се погасяват, като ипотекарните кредитори имат право на предпочтително удовлетворяване от получената при продажбата цена по реда на ипотеките си. Ипотеката е обезпечение, което цели да удовлетвори ипотекарния кредитор от стойността на ипотекирания имот. С извършване на публичната продан ипотеката се погасява, защото стойността на имота е получена от ипотекарния кредитор за погасяване на паричното вземане. В случая, с извършената по реда на ЗОЗ продажба, ипотекарния кредитор, не е бил удовлетворен, поради което ипотеката не е погасена. След като ипотеките не са погасени, то не се е осъществило и обстоятелството, дало основание на съдията по вписванията да заличи ипотеките, поради което и втория предявен иск, за установяване че е вписано несъществуващо обстоятелство, доколкото продажбата по ЗОЗ, не е погасила ипотеките, тъй като сумата от продажбата не е получена от ипотекарния кредитор, се явява основателен и следва да бъде уважен.

Действително по относимите правни въпроси, дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или вписани ипотеки върху имота е образувано тълкувателно дело N 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, което ще има значение за изхода на делото, но с оглед разясненията дадени в т.1 от ТР 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС, въззивната инстанция не може да спира производството по делото, при образувано тълкувателно дело по обуславящ правен въпрос.

Недопустимо е вписване, което е постановено по искане на нелегитимирано в производството лице. Доколкото в разпоредбите на чл.179 от ЗЗД, чл.19 и чл.22 от Правилника за вписванията, са изброени лицата легитимирани да искат заличаването на вписана ипотека, като безспорно въззиваемото дружество като купувач по реда на ЗОЗ, не попада в кръга на тези лица, съдът намира, че вписването е и недопустимо, поради което и третият иск по чл.90 от ЗКИР, следва да бъде уважен.

С оглед изложеното, съдът намира, че обжалваното решение  следва да бъде отменено изцяло и вместо него се постанови друго, с което предявените искове с правно основание чл.90 от ЗКИР, бъдат уважени.

Предвид уважаването на иска по чл.90 от ЗКИР, следва да бъде уважено и искането по чл. 88 ЗКИР вр. с чл. 537, ал.2 и 3 ГПК за постановяване на заличаването, като компетентен да постанови заличаването на вписвания в имотния регистър, респективно на вписванията извършени по реда на Правилника за вписванията, предвид изричната разпоредба на чл. 90, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР, е съдията по вписванията.

С оглед изхода от делото и на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, в полза на въззивника, следва да бъдат присъдени направените по делата разноски, съобразно представения в първоинстанционното производство списък по чл.80 от ГПК, в размер на 12 270 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №26 от 26.02.2016 г. по търг.дело №270/2013 г. по описа на ОС - С., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по иска на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управлнеие гр.София, ул. „Московска” №19 против „БП ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК: 202478976, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Георги Сава Раковкски” №3, ет.2, ап.6, с правно основание по чл.90, ал.1, предл.2 от ЗКИР, че са недействителни  вписванията (отбелязванията), извършени на 17.10.2013 г. от съдията по вписванията при Службата по вписванията гр.С., по партидата на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103277861, на заличаването на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 167, том II, per. № 1846, дело № 143/2011 г. и на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 144, том IV, per. № 4327, дело № 463/2012 г.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по иска на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управлнеие гр.София, ул. „Московска” №19 против „БП ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК: 202478976, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Георги Сава Раковкски” №3, ет.2, ап.6, с правно основание по чл.90, ал.1, предл.3 от ЗКИР, че не съществува вписаното (отбелязаното) от съдията по вписванията при Службата по вписванията гр.С.,  по партидата на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103277861, обстоятелство относно  погасяване на ипотеки по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 167, том II, per. № 1846, дело № 143/2011 г. и на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 144, том IV, per. № 4327, дело № 463/2012 г.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по иска на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управлнеие гр.София, ул. „Московска” №19 против „БП ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК: 202478976, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Георги Сава Раковкски” №3, ет.2, ап.6, с правно основание по чл.90, ал.1, предл.1 от ЗКИР, че извършеното на 17.10.2013 г. от съдията по вписванията при Службата по вписванията гр.С. отбелязване по партидата на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 103277861, заличаване на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 167, том II, per. № 1846, дело № 143/2011 г. и на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 144, том IV, per. № 4327, дело № 463/2012 г., е недопустимо.

УКАЗВА на съдията по вписванията при Службата по вписванията гр.С. да заличи на основание чл. 88 ЗКИР във връзка с чл. 537, ал. 2 ГПК вписването (отбелязването) по партидата на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 103277861, на заличаване на ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 167, том II, per. № 1846, дело № 143/2011 г. и ипотека по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 144, том IV, per. № 4327, дело № 463/2012 г.

ОСЪЖДА „БП ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК 202478976, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Георги Сава Раковкски” №3, ет.2, ап.6 ДА ЗАПЛАТИ на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Московска” №19, сумата от 12 270 (дванадесет хиляди, двеста и седемдесет) лева, представляваща направените разноски за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение в първоинстанционното производство, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: