ОПРЕДЕЛЕНИЕ

295

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 08.05.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№254 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ЕТ „Каприз-В. П. - гр.Добрич срещу  разпореждане от 22.03.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.т.д. №303/2018 г., с което е върната касационната му жалба срещу решението по делото от 17.12.2018 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Оплакването на частния жалбоподател, че делото, чието решение е обжалвал, е гражданско, а не търговско, съответно, че ограничението за касационно обжалване по въззивни дела по чл.280, ал.3, т.1 - ГПК с цена на иска до 20000 лв относно решенията по въззивни търговски дела, не важи в случая, е неоснователно. Първо, защото редът по който е разгледано делото от първоинстанционния съд, в случая – Районен съд Добрич, не е определящ дали делото е гражданско или търговско. Второ, защото районните съдилища не образуват отделно от гражданските и търговски дела. Трето, защото въззивният съд е в правото си да определи характера на делото и да го разпредели за разглеждане в съответното отделение на съда, в случая – в Търговско отделение на Окръжен съд Добрич. И четвърто, защото спорът е действително търговски. Искът е за заплатена в повече предоставена за ползване на ищеца чрез трафопост на ответника електроенергия за придобит  недвижим имот по договор за лизинг между тях. От една страна страните по договора за лизинг са търговци, като законът в този случай презумира, че сделката е свързана с предмета им на дейност - чл.286, ал.1 и 3 – ТЗ, а от друга страна – лизингът е търговска сделка съгласно чл.1, ал.1, т.15 – ТЗ. Искът, макар заведен на извъндоговорно основание, в случая – за недължимо платено, но произтичащ от търговска сделка, е с търговски характер. Ето защо, решението на ОС Добрич - ТО е по търговски спор и за него важи ограничението за касационно обжалване на такова по чл.280, ал.3, т.1 – ГПК.

 Разпореждането за връщане на касационната жалба срещу въззивното решение е при това положение правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 22.03.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.т.д. №303/2018 г., с което е върната касационната жалба на ЕТ „Каприз-В. П. - гр.Добрич срещу решението по делото от 17.12.2018 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.