О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …305………/   10. 05.2014 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание на  горепосочената дата в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Х*

   ЧЛЕНОВЕ: В. П*

                                     КР. Г*

         

Като разгледа докладваното от съдия В. П* ч.в.т.д. № 255/2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда чл. 274,ал. 1, т. 2, вр. чл. 407, ал. 1 ГПК. Образувано е по частна жалба на ДФ З* – гр. София срещу разпореждане № 53/22.01.2014г., постановено по т.д. № 675/2012г. по описа на ШОС, с което е разпоредено издаването на изпълнителен лист в полза на Община В* срещу ДФ З* – гр. София – настоящ жалбоподател за присъдената с невлязлото в сила въззивно осъдително решение № 364/19.12.2013г. по в.т.д. № 724/13г. на ВАпС сума в размер на 67 853,97 лв..

            За да се произнесе по подадената частна жалба съдът съобрази следното:

Частната жалба на ДФ З* – гр. София е депозирана при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК чрез ю.к. Б. М.. Същата е регистрирана в Окръжен съд Шумен на 24.03.2014г., а датата на пощенското клеймо при предаване на пощенската пратка е 21.03.2014г.. Жалбоподателят, видно от представеното по делото писмо (находящо се на л.13), е уведомен за издадения изпълнителен лист на 11.02.2014г., като жалбата е депозирана след изтичането на предвидения в чл. 407, ал. 1 ГПК двуседмичен срок за обжалване, последният изтекъл на 25.02.2014г..

Ето защо, на осн. чл. 262, ал. 1, т. 1 от ГПК частната жалба на ДФ З* – гр. София, като подадена извън законоустановения срок,  подлежи на връщане. С оглед на крайния правен извод производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното на основание чл.262, ал.2, т.1, вр. чл. 267, ал. 1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№255/2014 г. на Варненския апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: