РЕШЕНИЕ

   № 126

               гр.Варна, 05.06.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 30.05.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 255 по описа за 2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Л.К.У. и Н.А.У. – граждани на Руската федерация обжалват решение № 37/13.04.2017 г. по т.д. № 18/16 г. на Окръжен съд Силистра, с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД гр.Дулово и е заличен търговецът от търговския регистър на основание чл. 632 ал.4 – ТЗ, и молят за отмяната му. В с.з. въззивниците молят чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата им.

Длъжникът „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД гр.Дулово с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител моли за отхвърляне на жалбата като недопустима и за потвърждаване на обжалваното решение.

Съдебният състав намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима доколкото въззивниците са подали в качеството им на кредитори молба за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност по чл.632 ал.4 ТЗ.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Молбата на кредиторите за възобновяване на спряното производство е била оставена без разглеждане от СОС. Това определение на съда подлежи на обжалване и е било обжалвано от кредиторите. Съдът при наличието на висящо производство по същата молба и без определението за оставянето й без разглеждане да е влязло в сила, само с оглед изтичане на едногодишния срок по чл.632 ал.2 ТЗ, е постановил решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и за заличаване на длъжника от търговския регистър. По този начин той е постановил решението без наличие на стабилизиран съдебен акт за липса на искане от кредитор за възобновяване на производството. Доколкото срещу първоначалното обявително решение на длъжника в несъстоятелност е постъпила и молба от същите кредитори за отмяна на влязлото в сила решение по чл.303 – ГПК, която съдът е оставил без разглеждане с определение от 11.04.2017 г., тази молба също е пречка за постановяване на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност, докато не стане окончателен актът за връщането й като недопустима от съда.

Понастоящем друг състав на АС Варна с определение №289/23.05.2017 г. по т.д. №257/2017 г. по жалба на кредиторите срещу оставяне без разглеждане на молбата им за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност е отменил определението от 10.03.2017 г. по т.д. № 18/2016 г. по описа на СОС и е върнал на съда молбата за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането й. Това определение освен че обвързва съда, се и споделя изцяло от съдебния състав. Достатъчно е качеството на кредитор за подаването на молба за възобновяване по чл. 632 ал.4 ТЗ, като хипотезата на чл.744-ТЗ е различна, като предвижда възобновяване на прекратено, а не на спряно производство по несъстоятелност. Само в този случай  производството се възобновява по писмена молба на кредитор с прието или установено по съдебен ред вземане. При възобновяване на спряно производство по реда на чл.632 ТЗ молбата се подава от лице, което твърди и представя доказателства, че е кредитор, като предявява вземането си след вписването на акта на съда за възобновяване на производството  по аргумент от чл.632, ал.3 - ТЗ. В случая с молбата кредиторите са представили доказателства за предплащане на началните разноски по чл.632 ал.2 - ТЗ, така че са налице условията за разглеждане на молбата им. С оглед обстоятелството, че съдът по несъстоятелността не е определил разноски за предплащане по реда на чл.629б ТЗ преди постановяване на решението си по чл.632, ал.1-ТЗ, ако счете сега, че внесената сума е недостатъчна, може да определи допълнителна сума за разноски и да задължи кредиторите за внасянето й на посоченото основание.

При това положение постановеното по чл.632 ал.4 - ТЗ решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД /н/ - гр.Дулово от търговския регистър е неправилно и следва да се отмени.

Водим от горното и  на основание чл.613а, ал.1-ТЗ съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 37/13.04.2017 г. по т.д. № 18/2016 г. на Окръжен съд Силистра за прекратяване  на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника „Авмор-шипинг енд трейдинг“ООД в несъстоятелност гр.Дулово, ЕИК 103581686, от търговския регистър.

Препис от решението да се връчи на страните.

Заверени преписи от първоинстанционното и настоящото решение да се изпратят на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и на Окръжен съд Силистра за вписване в книгата по чл.634в - ТЗ.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър при предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.