О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 305

 

гр.Варна,  03 .05.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А. Братанова ч.в.т.д. № 255 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на АЛБЕНА АД – с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, против определение № 135/12.03.2018г., постановено по гр.д.№ 85/2016год. по описа на ОС – Добрич, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.

След проверка редовността на частната жалба съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок. Администриращият съд е изпълнил и процедурата по размяна на книжата, като в срок има депозиран писмен отговор от ответната страна ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД – гр. Варна.

Преписката по частната жалба е изпратена без делото, като има изготвени заверени преписи на част от материалите по първоинстанционното дело. Същите, обаче, с оглед необходимостта от проверка редовността на частната жалба, в т.ч. и на постъпилия по същата писмен отговор, са недостатъчни тя да бъде надлежно извършена.

На съда служебно е известно, че производството по първоинстанционното гр.д. № 85/2016г. по описа на ДОС е приложено по в.гр.д.№ 508/2018г. по описа на ВАпС, което към момента е изпратено на ВКС по компетентност за произнасяне по частна жалба. Последната е била оставена без движение поради нередовност по см. на чл. 261, т. 2 ГПК, в т.ч. и по писмения отговор са давани указания за представяне на надлежно пълномощно. От справка в деловодната система на ВапС, електронна папка и видно от сканираните по ч.в.гр.д. № 508/2017г. на ВАпС материали, представените по преписката по частната жалба пълномощни на процесуалните представители и на двете страни са изрични и касаят конкретната частна жалба, която е изпратена на ВКС по компетентност ведно с делото и всички материали по него.

Настоящата частната въззивна жалба, предмет на разглеждане по в.ч.т.д. № 255/2018г. по описа на ВАпС е подадена чрез адв. С. и адв. Дехарова, респ. писменият отговор – чрез адв. Б.. С оглед непълнотата на книжата по делото, съответно липсата на цялото производство по делото, за съда е невъзможно да осъществи цялостна проверка за редовност на частната жалба и постъпилия по същата писмен отговор. Респ. налице е пропуск в администрирането на частната жалба на АЛБЕНА АД – с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, против определение № 135/12.03.2018г., постановено по гр.д.№ 85/2016год. по описа на ДОС и същата се явява нередовна.

Изложеното по-горе обуславя нередовността на частната жалба и на депозирания по същата писмен отговор, поради липсата на доказателства за учреден мандат на процесуалните представители на страните. На посоченото основание, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на първоинстанционния съд за предприемане необходимите действия по администриране на частната жалба и на постъпилия по същата писмен отговор.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 255/2018г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: