О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №354

21.05.2019г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 255

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, предл. 2 - ро ГПК, образувано по частна жалба на В.А.П. ***, представлявана от адв. К.Т. от ВАК, срещу определение № 1031/15.03.2019г., постановено по т. д. № 1445/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлена молбата на жалбопадателката за издаване на обратен изпълнителен лист срещу „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София, за сумата 33 521 лв., представляваща част от сумата, събрана в хода на изп. дело № 20107110400475 на ЧСИ Д. П.., ведно със законната лихва, считано от 30.12.2010г. до окончателното плащане.

Искането е за отмяна на определението в обжалваната част като неправилно и за уважаване на искането за издаване на обратен изпълнителен лист за посочената сума - 33 521 лв., която според жалбоподателката съставлява разликата над присъдената сума по предявени осъдителни искове за парични вземания по сключен между страните договор за кредит и сумите, за които са били издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 ГПК, но установителният иск по чл. 422 ГПК е бил отхвърлен. Излагат се съображения, че след като въззивното решение по осъдителните искове подлежи на предварително изпълнение, то и преди влизането му в сила може да се издаде обратен изпълнителен лист на ответника срещу взискателя, като се извърши прихващане между събраните суми и тези по невлязлото в сила осъдително решение.

Ответникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД представя отговор в срока по чл. 276 ГПК, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания, становището на другата страна, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 245, ал. 3 от ГПК предвиждат облекчен ред на защита на длъжника, принудителното изпълнение срещу когото е приключило, спрямо удовлетворения кредитор, по отношение на когото е установено, че е привиден, със силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение между страните за отричане на изпълняемото право, което решение е подлежало или по което е било допуснато предварително изпълнение.

Съгласно чл. 422, ал. 4 ГПК, и във връзка с даденото задължително тълкуване в т. 13 от TP № 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС, като резултат от отхвърляне на иска по чл. 422 ГПК обратен изпълнителен лист се издава в четири хипотези: невъзникване на вземането, недействителност на основанието, погасяване на вземането по давност, доброволно погасяване на вземането, независимо от способа за това. Когато искът по чл. 422 ГПК е отхвърлен поради неизискуемост на вземането, обратен изпълнителен лист не следва да се издава на ответника, защото в тези случаи паричните задължения са приети за възникнали и непогасени чрез някой от предвидените от закона способи, т. е. плащането не е лишено от основание. В конкретния казус искът по чл. 422 ГПК е отхвърлен именно поради неизискуемост на вземанията. Същевременно, част от евентуалните осъдителни искове на банката за същите вземания са уважени, но решението по тях не е влязло в сила. По невлязлото в сила въззивно осъдително решение не е издаван изпълнителен лист на ищеца и за събиране на присъдените парични суми не е провеждано принудително изпълнение.

Следователно, не са налице основанията за издаване на обратен изпълнителен на жалбоподателката нито въз основа на решението по установителният иск по чл. 422 ГПК, по което е провеждано принудително изпълнение, нито по осъдителното, невлязло в сила решение, по което не е издаван изпълнителен лист. За колко от събраните суми въз основа на издадения изпълнителен лист по заповедта за изпълнение ще има условия за прихващане с паричните задължения по осъдителните искове и дали след прихващането ще остане недължимо събрана разлика ще стане ясно след влизане в сила на осъдителното решение. Процесуалният закон не позволява „предварително зачитане“ на законна сила на съдебно решение, преди влизането му в сила.

По изложените съображения съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение следва да се потвърди поради съвпадение на правните изводи на двете инстанции, поради което и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1031/15.03.2019г., постановено по т. д. № 1445/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, в обжалваната част.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.