Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№      217/23.07. 2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                        търговско   отделение

на  двадесет и пети юни                                    Година 2014

   в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян                                                              ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

             А.Братанова

  при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  256   по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

   Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

       Образувано е по подадена въззивна жалба от Е.Й.Д., ЕГН **********,*** против решение № 2/08.01.2014г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 335/2011г., с което е отхвърлен предявения от нея иск срещу  едноличен търговец А.Д.Г., ЕГН **********, с фирма ЕТ „А.Г. – Л В”, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Цар Иван – Асен” № 5 за заплащане на сумата от 67 390лв, представляваща получена на отпаднало основание, ведно със законната лихва, начиная от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалвания съдебен акт и вместо него постанови друг, по съществото на спора, с който да уважи предявената от нея искова претенция.

    Въззиваемата страна оспорва жалбата и моли решението на Окръжен съд Добрич да бъде потвърдено.

    Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

    Предявеният иск е с правно основание чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД.

    Ищцата Е.Й.Д. от гр. Добрич претендира от ответницата ЕТ „А.Г. *** заплащане  на сумата от 67 390.00 лв., представляваща получена на отпаднало основание  – развален Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.11.2008г., ведно със законната лихва, начиная от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.

         Безспорно установено от фактическа страна е, че на 14.11.2008г. между страните по спора е сключен Предварителен договор за продажба на недвижим имот, по силата на който ответницата се задължила да построи самостоятелен обект в новоизграждаща се жилищна сграда с административен център гр.Добрич, ул.”Александър Кръстев” № 20 в поземлен имот с идентификатор 72624.607.1066, съставляващ апартамент № А 24, в секция А на втори жилищен етаж, със застроена площ от 68,54 кв.м., състоящ се от дневен тракт, една спалня, баня с тоалетна и два балкона, както и едно помощно помещение, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята и да го прехвърли на ищцата за продажна цена от 67 390лв. Съгласно чл.3 ал.1 от предварителния договор обектът е следвало да бъде изграден в срок до 24 месеца, считано от 03.11.2008г., но не по-късно от 36 месеца от датата на сключване на предварителния договор. Продажната цена за имота в размер на 67 390лв е изплатена напълно на ответницата до 10.12.2008г., като плащането е засвидетелствано в допълнително споразумение към предварителния договор от 10.12.2008г. – л.15, неоспорено от ответницата и прието за доказано в процеса.

  Междувременно по силата на договор от 25.03.2009г., сключен с нот.акт № 170, том І, рег. № 837, дело № 119/2009г. на нотариус К К, с рег.№ 513 на НК, с РД района на РС Добрич, вписан под № 80, том VІІ, вх.рег.№ 4630/25.03.2009г. на СВп – Добрич ответницата учредила на ищцата право на строеж върху обекта, предмет на предварителния договор. С влязло в сила решение № 45/19.07.2012г. на Добричкия районен съд по гр.д. № 207/2012г. е отхвърлен предявения от Е.Й.Д. от гр. Добрич срещу  ЕТ „А.Г. *** иск с правно основание чл.87 ал.3 ЗЗД за разваляне на сключения между страните договор от 25.03.2009г., обективиран в нот.акт № 170/2009г.

   Ако към момента на подаване на исковата молба окончателният  срок на договора не е бил изтекъл,  към настоящия момент задължението на строителя е падежирано, без  да са изпълнени някакви строителни и монтажни работи, насочени към изпълнение на договора за строителство. Това обстоятелство съдът е длъжен да съобрази при преценката си  за основателността на претенцията, на осн.чл.235 ал.3 ГПК.

    Горната фактическа установеност налага извода за основателност на исковата претенция по следните съображения :

    Налице е валидна облигационна връзка между страните по спора, инкорпорирана в Предварителен договор  за покупко-продажба на недвижим имот от 14.11.2008г. и Допълнително споразумение към него от 10.12.2008г. Ищцата в качеството си на купувач по предварителния договор и възложител по договора за строителство е изпълнила задължението си да преведе на продавача и изпълнител продажната цена на имота – 67 390лв, който факт съдът прие за доказан по изложени по – горе съображения. Тази цена  съгласно т.2.1 от Предварителния договор се дължи за изграждането на имота и придобиването му. Към настоящия момент имотът нито е изграден, нито е придобит от ищцата, като сроковете за това са изтекли. Нещо повече – понастоящем са минали повече от 5 години от сключването на договора и 2 години от крайния срок за неговото изпълнение, а строителството дори не е започнато. При това положени съдът намира, че ищцата, в качеството си на изправна страна, е придобила правото да развали договора,. Изявлението за разваляне на договора  имплицитно се съдържа в предявената от нея искова претенция.

Константна е съдебната практика, че когато в исковата молба се съдържа искане за връщане на даденото по една облигационна връзка, макар и изрично да не е формулирано изявление за развалянето й, това изявление е направено имплицитно, с оглед целения от ищеца правен резултат. Налице е хипотезата на връщане на даденото по развален договор на отпаднало основание – чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД, поради което исковата претенция се явява основателна и следва да бъде уважена, с произтичащите от това правни последици.

    С оглед изхода на спора на въззивницата са дължат направените от нея разноски за водене на делото  в двете инстанции в размер на 4 307лв.

    Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш      И       :

 

   ОТМЕНЯ  решение № 2/08.01.2014г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 335/2011г., като вместо него

 

 

 

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

    ОСЪЖДА  ЕТ „А.Г. – Л В”, ЕИК 124620847, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Цар Иван – Асен” № 5, представляван от А.Д.Г., ЕГН ********** да заплати на Е.Й.Д., ЕГН **********,*** сумата от 67 390лв, представляваща продажна цена по развален Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.11.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума от завеждане на исковата молба – 06.10.2011г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 4 307лв – с.д. разноски за двете инстанции.

     Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :            ЧЛЕНОВЕ :