О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

775………, Гр.Варна, 19.11. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на 19.11.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П*Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* в.т.д. № 257 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е било спряно с определение от 17.06.2014 г. по съгласие на страните, на основание чл.229 ал.1 т.1 ГПК. Преди изтичане на срока по чл.231 ал.1 ГПК е постъпила молба вх.№ 6491/18.11.2014 г., изходяща и подписана от законните представители на А** ООД гр.София и С* ООД гр.Силистра – С* К* и С.К., в която същите заявяват, че с оглед извънсъдебното уреждане на споровете между тях, правят отказ от предявените искове по т.д.№ 746/2013 г. по описа на СОС, като в тази връзка молят производството по делото да бъде прекратено, а първоин-станционното решение – обезсилено.

Съдът, като взе предвид така направените изявления на страните по предмета на висящото в.т.д.№ 257/2014 г. по описа на ВАпС, с които надлежно десезират съда от разглеждането на спора, намира, че са налице предпоставките на чл.233 ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено, а решенията по т.д.№ 746/2013 г. по описа на СОС – обезсилени, поради отказ от предявените искове.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА спряното в.т.д.№ 257/2014 г. по описа на ВАпС.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 257/2014 г. по описа на ВАпС и

ОБЕЗСИЛВА решенията, постановени по т.д.№ 746/2013 г. по описа на СОС, на основание чл.233 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.