Р Е Ш Е Н И Е

209/ 16.08.2016 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 06.07.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ Д.А

           ДАРИНА М. 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 257 по описа за  2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл. 258 ГПК:

С Решение № 39/14.01.2016год., постановено по т.д. № 323/2011год. Варненски окръжен съд е:

Отхвърлил предявения от М.В.С., ЕГН ********** *** против „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103078860, гр. Стара Загора, иск за прогласяване нищожността на решения на общото събрание на акционерите на ответното дружество, обективирани в протокол от общо събрание от 03.02.2011 година, на осн. чл. 124 от ГПК, като неоснователен:

Отменил е решения на Общо събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103078860, гр. Стара Загора, обективирани в протокол от общо събрание от 03.02.2011 г., по иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, предявен от М.В.С., ЕГН ********** ***, както следва:

1.                          Дружеството „Петрол холдинг” АД да предяви срещу М.В.С. иск за причинените на дружеството вреди;

2.                          Дружеството „Петрол холдинг” АД да сезира прокуратурата, КФН и всички други компетентни органи за действията на господин С. като например сключване на увреждащи сделки за лична изгода, съставяне на невярни документи и други.

3.                          М.В.С., ЕГН ********* да бъде освободен от длъжност като член на СД на „Петрол Холдинг” АД и наместо него за член на СД да бъде избран А. К., гражданин на Обединеното кралство. Определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 4000 лева месечно.

4.                          променя седалището и адреса на управление на дружеството както следва: област София, община Столична, гр. София, 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 43;

5.                          промени в чл. 3, чл. 28 ал.1 и 2, чл. 32, чл. 34, чл. 42 ал.2 и §2 от ДР на Устава;

6.                          Освобождава като членове на Съвета О. Т. Т., С. М. К. и избира на тяхно място Ц. И. Д. и М.Т.Б.. Определя месечно възнаграждение на всеки от членовете 4000 лева месечно

7.                          да бъдат предприети действия за обратно прехвърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол холдинг” АД, с които се е разпоредил О. Т. и за ангажиране отговорността на лицата, които неоснователно са се обогатили от тези сделки;

8.                          дружеството да предяви искове за нищожност или относителна недействителност на разпоредителните сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството, конкретизирани в доклада до ОСА и по преценка на Изпълнителния директор на дружеството, ако третите лица, които са придобили активи на холдинга не желаят да извършат обратното им прехвърляне;

9.                          ОСА задължава М.С. да прехвърли обратно на „Петрол Холдинг” АД закупените от него 8 903 000 броя акции, съставляващи 8.15% от капитала на „Петрол” АД, по реда, предвиден за това. При неизпълнение на решенията на ОСА на М.С. отново да бъде наложена санкция.

10.                     ОСА избира за специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на ГФО за 2011 г. на дружество „Грант Торнтон” ООД:

Осъдил е  М.В.С., ЕГН ********** *** да заплати на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103078860, гр. Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева разноски за експертизи и свидетели, на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК.

Осъдил  е „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 103078860, гр. Стара Загора, да заплати на М.В.С., ЕГН ********** *** сумата от 1015 /хиляда и петнадесет/ лева разноски за държавна такса, експертизи, призоваване на свидетели и възнаграждение за особен представител, на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК.

         Недоволни от решението са останали страните по делото, които го обжалват както следва:

Постъпила е жалба от „Петрол Холдинг” АД, представлявано от изпълнителния директор Д. Ю. Е.-гражданин на Република Л. гр.Варна, чрез процесуалния си представител адв. М.Б. ***, ответник по т.д. № 323/2011год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, в частта му с която е уважен предявеният в евентуалност  срещу дружеството иск с правно основание чл.74 ТЗ, за отмянаа като незаконосъобразни приети решения на проведено ОСА, обективирани в протокол от 03.02.2011год.

 Счита решението в обжалваната част за  недопустимо-поради липса на правен интерес от предявените искове, в евентуалност изразява становище за неправилност на решението поради необоснованост и незаконосъобразност, допуснати процесуални нарушения по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което обжалваното решение бъде обезсилено, или отменено и предявените искове да бъдат отхвърлени.

Насрещната страна М.В.С. чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени подробни съображения. По повод на изложеното във въззивната жалба становище за недопустимост на производството, поради липса на правен интерес излага, че при евентуално отменително решение по чл.74 ТЗ,  за ищеца се открива възможност да предяви иск  за прогласяване на нищожност на всички последващи решения на ОСА на „Петрол Холдинг”АД по отношение на процесните обстоятелства. За това счита производството за преюдициално. С писмения отговор е направено и искане за приемане на представени:

Срещу решението в часта му в която е отхвърлен предявеният главен иск за прогласяване на нищожност на решения на ОСА на „Петрол холдинг”АД е постъпила въззивна жалба от М.В.С. чрез процесуални представители. Счита решението в обжалваната част за неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, по изложени съображения. Счита, че съдът правилно е възприел фактическата обстановка, но е направил неправилен правен извод и е отхвърлил главния иск.  Излага съображения, чрез които счита извода на съда за провеждане на събрание и вземане на решения от него за необоснован. Иска решението да бъде отменено в обжалваната част и постановено ново с което предявениья иск да бъде уважен.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, „Петрол холдинг”АД изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени подробни съображения.

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

В съдебно заседание, въззивните жалби се поддържат, съответно   оспорват чрез процесуални представители.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по предявени искове от  М.В.С. срещу “Петрол Холдинг” АД Варна за:

-Прогласяване на нищожност на решенията на общото събрание на акционерите в ответното дружество, обективирани в протокол от 03.02.2011 г. на основание чл.124 ал.4 ГПК:

-В евентуалност за отмяна на същите решения, като приети в противоречие на закона и на Устава на дружеството, на основание чл.74 ТЗ.

И по двата иска, ищецът обосновава претенцията си на следните твърдения: Същият е акционер в „Петрол Холдинг”АД, като притежава 237 500бр.акции, представляващи 47,5% от капитала на дружеството:

В Исковата молба, уточняваща молба и в допълнителна искова молба излага, че на 18.02.2011год. от името на „Петрол холдинг”АД в ТР при АВп са подадени три заявления образец А 5 и Заявление образец Г 1, за вписване на посочени обстоятелства. Заявленията са поданеи от Д. Е. и към заявленията са приложени: Протокол от заседание на СД на „Петрол холзинг”АД с дата 13.12.2010год.: Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, с дата 03.02.2011год. и документ, озаглавен Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол холдинг”АД с дата 13.01.2011год.

Относно основния иск: В подкрепа на твърдението, че решенията на общото събрание на акционерите в ответното дружество, обективирани в протоколи от 13.01.2011 г. и от 03.02.2011 г.,  са нищожни, ищецът сочи, че на посочените в тях дати общи събрания на акционерите на “Петрол холдинг” АД Варна не са свиквани и не са провеждани. Излага също, че на 13.12.2010г. се е провело заседание  на Съвета  на директорите на ответното дружество, на което не са присъствали членовете на СД Д. Е. и А. М., въпреки че са били поканени. Заседанието на СД приело решения, касаещи  договор за продажба на безналични облигации и договор за кредит. Категорично не са вземани  решение за свикване на Общо събрание на акционерите, нито за избор на нов изпълнителен директор. В тази връзка  твърди, че представеният пред Агенция по вписвания протокол от заседание на Съвета на директорите от 13.12.2010г. е документ с невярно съдържание, тъй като последната страница на документа, съдържаща подписите на всички членове на СД е взета от друг протокол от заседание на СД, проведено на 28.06.2010 г. е и приложена към протокола от 13.12.2010г. Твърди, че протоколът от заседание на СД от 13.12.2010 г. не е заверен на всяка страница от Изпълнителния директор О. Т. Т., каквато е обичайната практика в дружеството при съставяне на протоколи от заседания на Съвета на директорите. Излага, че решенията на Общото събрание са приети от лица,  които към датата на съставяне на протоколите не са се легитимирали по надлежния ред като акционери в ответното дружество, тъй като не са притежавали временни удостоверения. В съотношение на евентуалност, в случай че се приеме, че Общо събрание на акционерите на 03.02.2011г. е провеждано, излага доводи за незаконосъобразност на приетите решения на това събрание /доколкото на 13.01.2011 г. не е проведено събрание/, тъй като в качеството си на акционер, притежаващ 47,5% от капитала на дружеството не е редовно поканен на тези събрания, а решенията са приети в нарушение на изискванията чл.34 от Устава за необходимо мнозинство от 2/3 от всички акции с право на глас. В ДИМ отново поддържа, че представеният в АВп Протокол от заседание на СД от 13.12.2010год. е изцяло неистински, неавтентичен и с невярно съдържание. По отношение на този документ е налице материална поправка и кражба на подписите на членовете на СД-М.С., О. Т. и С. К..  Заседание на СД с такъв дневен ред и с такива решения, изобщо не е провеждано с участието на всички членове на СД, нито един от изброените трима членове на СД не е подписвал протокол от посочената дата с такова съдържание. Относно евентуалния иск: Поддържа, че ако процесните ОСА са се провели, счита, че същите не са свикани и проведени редовно, поради това че не съществува валидно взето решение на СД на дружеството, за свикване на ИОСА на 13.01.2011год. и при спадащ кворум на 03.02.2011год. при посочения дневен ред и поради надлежно уведомяване на акционерите за участие в него.

 Ищецът излага също, че решенията  по т.2 – т.8 от протокола от 03.02.2011 г. са приети от Общото събрание на акционерите в нарушение разпоредбата на 34 от Устава - при липса на изискуемото мнозинство, тъй като разпоредбата на чл. 227 ал. 3 от ТЗ предвижда възможност за приемане на решение при условията на спадащ кворум, но не и при спадащо мнозинство.

         Ответното дружество изразява становище за неоснователност на предявените искове. Твърди, че свикването и провеждането на процесните ОС на акционерите е извършено по предвидения в закона и устава ред. Според процесуалния представител на ответното дружество,  наличието на няколко протокола от заседания на СД, проведени на една и съща дата, подписани от различен брой негови членове не изключва по никакъв начин провеждането на съответните  заседания на СД на една и съща дата и вземане на решения по дневния им ред, след като са спасени изискванията на ТЗ и Устава относно необходимия квворум и мнозинство за приемане на решения. Възразява срещу изложеното от ищеца в исковата молба, за начина, по който подписа му е положен на съставения протокол от заседанието на СД на 13.12.2010год. като оспорва твърденията  за механично  пренасяне на подписа на ищеца  върху протокола от заседание  на СД на 13.12.2010 г.,от протокол от заседание на СД, проведено на 28.06.2010 г. не е подписан от нито един от членовете на СД Твърди още, че с оглед редовното провеждане на заседанието на СД от 13.12.2010 г. и личното присъствие на ищеца на него, последният е бил уведомен за датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на свиканото за 13.01.2011г. Общо събрание на акционерите, самото събрание е проведено петнадесет дни след решението на СД, поради което ищецът в качеството си акционер е бил редовно поканен за същото. Твърди също,  че  взетото  решение по т.1 от  Общо събрание, проведено на 03.02.2011г. за ангажиране на имуществената отговорност на ищеца спрямо дружеството е прието при наличие на изискуемото от Устава мнозинство, тъй като съобразно разпоредбата на чл.229 ал.1 от ТЗ, акциите на ищеца не следва да участвай при определяне на кворума и мнозинството за приемане на конкретното решение.

Ищецът излага, че решенията  по т.2 – т.8 от протокола от 03.02.2011 г. са приети от Общото събрание на акционерите в нарушение разпоредбата на 34 от Устава - при липса на изискуемото мнозинство, тъй като разпоредбата на чл. 227 ал. 3 от ТЗ предвижда възможност за приемане на решение при условията на спадащ кворум, но не и при спадащо мнозинство. 

         Ищцовата претенция – за прогласяване нищожност на решения на Общо събрание на акционерите, обективирано в протокол от 03.02.2011 г. намира правното си основание в разпоредбата на чл. 124 ал.4 от ГПК, а евентуално предявената претенция за отмяна на същите решения поради противоречие със закона и Устава на дружество - в разпоредбата на чл. 74 от ТЗ.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Относно оплакването за недопустимост на исковото производство, поради липса на правен интерес: Съдът намира становището за недопустимост за неоснователно, както и правилно е приел окръжния съд. Ищецът М.В.С. е легитимиран да предяви иск по чл.74 ТЗ. Предпоставка за активна легитимация по иск с правно основание чл.74 ТЗ е лице, имащо качество акционер към момента на вземане от ОСА на атакуваното решение с предявения иск. Другата предпоставка  е ищецът да не е загубил качеството си на акционер и към момента на предявяване на иска, а правният интерес е обусловен от членственото правоотношение, като искът представлява форма на защита на членствените права. Не е спорно, че ищеца М.С., има качество на акционер в ответното дружество „Петрол Холдинг” АД, като притежаващ акции с правно на глас, съставляващи 47.5% от капитала на дружеството. Срокът за предявяване на иска по чл. 74 от ТЗ е спазен, понеже  за акционера като неприсъствал на ОСА тече от момента на узнаването – 18.02.2011 г.-когато са заявени за вписване обстоятелствата, а исковата молба в деловодството на ВОС е от 21.02.2011 година, поради което и същия е допустим за разглеждане. Предвид изложеното, исковете са допустими и следва да бъдат разгледани по същество. При разглеждането им, съдът съобрази следното:

Относно фактите по делото:

На 18.02.2011 година по партидата на „Петрол Холдинг” АД са входирани четири заявления за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване и обявяване актове както следва: А5 с № 20110218165639, А5 с № 2110218170846, А с № 2110218172300 и Г1 с № 20110218162903. Заявленията съдържат искания за вписване на промени в персоналния състав на представляващите, а именно нов изпълнителен директор в лицето на Д. Е., вписване на промени в членовете на СД, в седалището и адреса на управление; и други, взети с решения на СД от 13.12.2010 г. и съответно решения на ОС от 03.02.2011 година. С определение № 670/22.02.2011год. по т.д. № 324/2011год., регистърните производства по заявленията са спрени на осн. чл. 19 ал.5 от ЗТР до приключване на исковите.

Към заявленията подадени от Д. Е. е представен Протокол от заседание на СД на „Петрол Холдинг”АД, проведено на 13.12.2010год. /л.62: л.243/. Според съдържанието на същия, на събранието са присъствали лицата М.С., С. К., О. Т., Д. Е. и А. М. и са приети следните решения: –Избира за Изпълнителен директор на дружеството и председател на СД Д. Ю. Е.:

-За свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.01.2011год. от 16.ч. в гр.София, бул.В.Левски № 27, х-л Даунтаун, ет.2  конферентна зала. , за свикване на извънредно ОС на дружеството с посочен дневен ред. Като приложение № 1 /стр.72/, на този протокол се съдържа покана за ОС на дружеството на 13.01.2011 г. от 16.00 часа и втори ден и час при евентуална хипотеза на спадащ кворум – 03.02.2011 г. – 16.00 часа.

 Съдържанието на протокола съдържа пет подписа на посочените по-горе като присъствали лица.

 С исковата молба ищецът е приложил два  протокола от проведени на 13.12.2010 година заседания на съвета на директорите на „Петрол Холдинг” АД. Спорно е кой е присъствал и какви решения са взети на протокола от 13.12.2010год., подаден  в ТР при АВп, като автентичността е оспорена от ищеца. С исковата молба са представени два протокола от заседание на СД с дата 13.12.2010год.

Според първия протокол /л. 21 по делото/ на заседанието са присъствали М.С., С. К. и О. Т., като по дневния ред е взето следното решени: Вземане на решение за изменение на договор за продажба на безналични облигации сключен с „Токуда Банк”АД: Съгласно втория протокол от същото събрание /л. 23 по делото/, гореупоменатите лица са взели решения касателно анексиране на банков кредит със „Сосиете Женерал Експресбанк”АД. Спорно е кой е присъствал и какви решения са взети.

В процеса, както се посочи,  се оспорва автентичността на  протокола от заседанието от 13.12.2019год.  представен от Д. Е. към заявленията за вписване.

На 13.01.2011 г. е съставен протокол от извънредно ОС на акционерите в дружеството, в който отразено, че поради присъствие единствено на акционера Д. Е., събранието се отлага за втората, посочена в поканата, дата.

На 03.02.2011 г. е съставен протокол от извънредно ОС на акционерите в дружеството. В протокола е отразено, че присъстват акционерите Д. Е., А. М., не и М.С., редовно уведомен за същото. Поставени за обсъждане, съгласно протокола са осем точки, а именно: за ангажиране имуществената отговорност на ищеца и предявяване на иск против М.С. за нанесени щети на дружеството, освобождаване на С. от СД, промяна в седалище и адрес на управление, промени в устава, промени в състава на СД, приемане на решение за обратно изкупуване на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг” АД, с които се е разпоредил изпълнителният директор, приемане решения за предявяване на искове, приемане на решения за обратно прехвърляне на акции, решения за избор на одитиращо предприятие. Съответно на дневния ред са взети положителни решения касателно предявяване на искове против С., освобождаването му като член на СД, промяна на седалището на дружеството в гр. София, промени в устава касателно работата на върховния орган ОС и начина на вземане на решения; освободени като членове на СД на О. Т. и С. К., на тяхно място са избрани Ц. Д. и М.Б.; решено е да се предприемат действия по обратно прехвърляне на акции и дялове от дъщерните дружества, с които се е разпоредил О. Т., решено е да се предявят искове за нищожност или относителна недействителност на сделки, извършени в нарушение на закона, конкретизирани в доклада на ОСА, взето е решение С. да прехвърли обратно на дружеството закупените от него акции, избрано е дружество, което да извърши одит на предприятието на ответника. Протоколът е подписан от Е. в качеството му на председателстващ събранието, от секретаря и преброителите. Към протокола е представен и списък на акционерите, присъствали на събранието.

Във връзка с оспорване автентичността на представените протоколи за  проведено на 13.12.2010год. събрание на СД и проведени събрания на акционерите на 13.01.2011год. и 03.02.2011год. е открито производство по чл. 193 от ГПК и са допуснати и събрани доказателства – писмени, гласни, чрез разпит на свидетели и експертизи – основна и допълнителна съдебно почеркови.

От заключенията по експертизите, които съдът кредитира като обективни и компетентно дадени се установява следното:  Относно  експертизата, изготвена от в.л. Н.Ризов /том 3, л. 584/, чийто обект на изследване е протокола от заседанието на СД от 13.12.2010 г. е дадено следното заключение:  Всички страници на частния документ Протокол от заседание на СД на „Петрол Холдинг”АД,  датиран от 13.12.2010год., не са форматирани еднакво:  Шрифтът и размерът на буквите, с които е отпечатан документът не е еднакъв на всички страници.  В допълнение в съдебно заседание експертът сочи, че независимо да е работено с копие на документа, констатираните различия в заключението не могат да се дължат на неправилно позициониране на листите при копиране на документа. Относно експертиза вх. № 31862/26.10.2015 г. /стр.662/, изготвена от Е.Атанасов с предмет на изследване протоколи от заседания на СД от 28.06.2010 г. и 13.12.2010 г.: Експертът в заключението си сочи, че последната страница на протокола от 28.06.2010 г. /оригинал/ е еднаква по разположение и оформление на текстовата й част и реквизити с последната страница от другия документ от 13.12.2010 г./копие/. Текстовете на последния л. 11 от двата протокола са идентични. Еднакво са форматирани всички страници на документа Протокол он задедание на СД от 28.06.2010 г., от гледна точка на разположение на текста, отС.ие, разположение на номерацията на страниците. Еднакъв е и шрифтът, с който са отпечатани страниците на този протокол. Експертизата не е установила различия между последната страница от протокола от 28.06.2010 г. и останалите части на документа, касаещи например размера на тиретата пред „гласувал за”, изписване на имената на членовете на СД, наличие на празен ред между „решението бе взето с единодушие от всички членове на СД както следва” и изброяване на имената на членовете на СД и отбелязване как е гласувал всеки от тях и други. Разликата между страница 11 от двата протокола е в броя на положените подписи на членовете на съвета на директорите. Относно експертиза вх. № 36318/07.12.2015 г., изготвена от Е.Атанасов: Обекти на изследване са положените подписи в протокола от ОСА на 13.01.2011 г. и 03.02.2011 г., както и протокола от събранието на СД на 13.12.2010 г. Според заключението,  в протоколи от 13.01.2011 г. и 03.02.2011 подписите, положени за председател, секретар и преброители са изпълнени от посочените в протокола лица – Д. Е., М.Б., Ц. Д. и М. П.. Подписите, положени за председател, заместник-председател и членове в протокола от 13.12.2010 г. са изпълнени от М.С., С. К., О. Т., Д. Е. и А. М..

В производството са допуснати гласни доказателства и на двете страни за установяване на факти и обстоятелства, релевантни към спора, а именно: Относно провеждане на заседания на СД на 28.06.2010год. и на 13.12.2010год.  и какви решения са взети,  както и относно проведените ОСА на 13.01.2011год и 03.02.2011год. Като свидетели на страните са допуснати и разпитани М. Д.., Ю К., О. Т., С. К., М. П., Ц. Д. и В. З..

Според показанията на свидетелката М. д.-през 2010-2011год. била изпълнителен директор на „Юрекс-Консулт”-дружество, което е обслужвало правно „Петрол-Холдинг”АД и според свидетелката, се е занимавало с изготвяне на протоколите от заседания на СД на дружеството.  На 28.06.2010год. Изпълнителния директор О. Т. я помолил да принтира в 6 или 7 броя проекто-протокол от заседанието на СД, който бил изготвен предварително, тъй като съдържал финансови данни за дъщерни дружества. След приключването му и полагането на подписи от присъстващите М.С., О. Т. и С. К., протоколът е бил „качен” на 12-етаж-където бил кабинета на Д.Е.,  за подпис на другите двама членове Д. Е. и А. М.. Според двете свидетелки екземплярът от протокола не е бил върнат с подписи на последните двама въпреки многократните разговори на д. със секретарката на Д. Е. М. П., която казала, че този протокол няма да бъде върнат.

Свидетелката е категорична, че не знае за протокол с дата 13.12.2010год. с дневен ред свикване на Общо събрание на акционерите, промяна на вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД и не и е възлагано да бъде изготвен такъв протокол. Заявява, че никога не е имало практика в „Петрол холдинг” АД поканите за ОСА да се инкорпорират текстово в протоколите от заседанията на СД, напротив изготвяли са се отделно и изпращали за подпис на всеки от акционерите с оглед зачитане дата на уведомяване,

Според свидетелката д., за тази дата й е било възложено изготвяне на протокол за заседание с дневен ред, касаещ обезпечения по договори за кредит към две банки като същата заявява, че в него ден са изготвени два протокола. Заявява, че „Юрекс консулт” е изготвяло всички материали, касаещи ОСА, но не е изготвяло такива за дати 13.01.2011 г. и 03.02.2011 г., нито е запозната визуално или със съдържанието на протоколи от тези дати.

В показанията си свидетелката Ю К., сочи че била служителка и в „ЮРЕКС КОНСУЛТ”- дружество което  обслужвало правно „Петрол Холдинг” АД в процесния период, на 28.06.2010 г. се е провело събрание на СД по въпроси, касаещи годишното счетоводно приключване и отчитане ГФО на дъщерни дружества на „Петрол Холдинг”. М. Д.  и дала разпечатан протокол от заседанието на СД с молба да го занесе за подпис. В залата  присъствали М.С., О. Т. и С. К. като след подписването, протоколът е бил „качен” за подпис на другите двама членове Д. Е. и А. М.. Според свидетелката екземплярът от протокола не е бил върнат с подписи на последните двама въпреки многократните разговори на д. и еднократно на К. със сътрудника на Д. Е. за връщане на подписан протокол, но й било отговорено, че протоколът не е подписан.

Сввидетелката П. сочи, че е до м. август 2010год работела в ответното дружество като асистент на Д.Е. и като такава обработвала служебната му кореспонденция и е виждала при него протокола от заседание на СД проведено на 28.06.2010год.

Свидетелката знае за проведени две събрания на ОСА в началото на 2011год. Свидетелката е била преброител на тези събрания, които са се провели  в х-л „Даунтаун” гр.София.За първото заседание не се е събрал кворум, а на второто са присъствали Д. Е. и А. М..

В показанията си св.Цв. Д. сочи, че е присъствал на две ОСА- през м.януари, на което е нямало кворум и не се е провело, а второто-през м. февруари което се е провело по процедурата, по която е бил свикано.  На това събрание са присъствали Д.Е. и М., а то се е провело в х-л.”Даунтаун” в гр. София-в зала на втория етаж. Това ОСА е свикано с протокол от м.Декември на СД, а събранието се е  провело в х-л „Кемпински”, през първата половина на м. декември. Свидетелят се запознал със съдържанието на протокола, понеже направил нотариална заверка на копието, а оригиналът от  протокола впоследствие е бил откраднат от него.

Според свидетеля З., работил в този период като персонален шофьор за Д. Е., събрание на СД е проведено в хотел „Кемпински-Зографски” в края на м.12.2010год. Свидетелят е трябвало да занесе пари на Д. Е., при което е видял на една маса заедно М.С., вероятно и О. Т., може би и С. К.. Според свидетеля там са присъствали и М., който е дошъл специално за случая и Е..

Според свидетеля О. Т., изпълнителен директор на „Петрол холдинг” АД в процесния период, на 13.12.2010 г. е проведено заседание на СД, чийто дневен ред се е отнасял до въпроси за взаимоотношения на дружеството с банкови институции. При предявяване на двата протокола от 13.12.2010год. /л.21-24от делото/, заявява, че това е протоколът подписан от него. Протоколът е подписан от него, включително е подписал и  всяка страницана протоколите. Заседанието на СД от 13.12.2010год. се е провело на ул.”Алабин” около обяд, като са присъствали М.С., С. К. и О. Т.. Твърди, че практиката е била той лично да полага подпис под всяка страница от протокола.  При предявяване на протокола от заседание на СД на „Петрол Холдинг”АД с дата 13.12.2010год. находящ се на л. 243-255 от делото, категорично заявява, че не е участвал в такова заседание на СД с такъв дневен ред и не е подписвал такъв протокол. Подписът му е на последната страница, но не и предходните. Отрича на същата дата да е имало друго събрание на СД с дневен ред, касаещ свикване на ОСА, промяна в персоналния състав на СД…  Относно  неговия подпис на последната страница на протокола, дава следното обяснение: Според свидетеля Т. последната страница от протокола от заседание на СД от 13.12.2010 г., съдържащ подписи на петимата членове на СД, е взета от друг протокол от м. юни 2010 г., с който са приети ГФО на дъщерните дружества, което обяснява и обема страници на документа – единадесет. Според свидетеля практиката при изготвяне на протоколи от заседания на СД се свежда до това, че технически се подготвят от служители на „Юрекс консулт”, съдържанието се вписва след обсъждане с членовете на СД, обикновено има служител от правната кантора, който води бележки по време на заседанието и след това изготвя протокола, който се носи за подпис от членовете на СД. В зависимост от материята, предмет на разглеждане на събранието, свидетелят сочи, че е възможно да има и проект за протокол. Свидетелят отрича да е посещавал виенската сладкарница на хотел „Кемпински” на 13.12.2010 г. по повод свикано заседание на СД, а изобщо когато е посещавал, няма спомен да се е срещал с Д. Е. и М..

В показанията си свидетеля К., при предявяване на протоколите /21-24л./ от  заседанието на СД на  13.12.2010 г., заявява, че и двата подписа са негови. И решенията по двата протокола са се отнасяли до взаимоотношения на дружеството с банки, а заседанието е проведено на ул. „Алабин” в кантората на „Юрекс консулт”. При предявяването на другия протокол от 13.12.2010 г. /съдържащ петте подписа на членовете на СД/ сочи, че е запознат с такъв документ от данните в партидата, водена на дружеството в ТР. Заявява, че подписът е негов, но този подпис не го е положил след тези листи, а след съвършено различни листи и не на тази дата, а много по-рано.  Сочи,  че подписът е положен под документ –заседание на СД от 28.06.2010 г., за приемането на ГФО на 10-12дружества.

Поддържа, че задължение на изпълнителния директор е било на всяка страница от протоколите да поставя подписа си. Относно процедурата по изготвяне на протоколи от събрания излага, че същите се изготвяли от „Юрекс Консулт”, които изготвяли чернова. Понякога черновата се одобрявала и подписвала директно, но много често ги връщали обратно за изготвяяне на друг протокол. Има ярък спомен от заседанието от заседанието на 28.06.2010год., понеже акционерите се скарали. Имало изготвен образец от протокола, но по причина, която свидетелят не си спомня, протоколът бил върнат и това е била причината да бъде донесен отново и тогава същият бил подписан от тримата и изпратен на Е. и М. за подпис. Според свидетеля този протокол не е бил върнат.  Отрича да е посещавал хотел „Кемпински” на 13.12.2010 г.

По реда на чл. 192 от ГПК е изискана информация от трето по делото лице „Джоли” АД, дружество, собственик на хотел „Даунтаун” гр. София. В писмо, наименовано заявление вх.№ 37795 от 18.12.2015 г. дружеството уведомява съда, че имало налична информация за направени резервации от „Петрол Холдинг” АД за дати 13.01.2011 г. и 03.02.2011 г.

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

По иска с правно основание чл. 124 ал.4 от ГПК. Съгласно ТР 1/2002 г., нищожно е онова липсващо /невзето/ решение от ОСА, което е материализирано в протокола като съществуващо.

В случая се твърди, че е съставен изцяло неистински протокол от ОСА на 13.01.2011 г. и 03.02.2011 г., тъй като на тези дати такива ОСА не са свиквани от СД на дружеството и не са провеждани: понеже не имало събрание, отразени са в протокола са невзети решения по всички точки от дневния ред.

Представените протоколи от ОСА съставляват 

 

 

 

 по съществото си частни свидетелстващи документи, които не се ползват с обвързваща съда материална доказателствена сила.

         Основанието на главния  иск се основава на твърдението, че общи събрание на акционерите на „Петрол Холдинг” АД на 03.02.2011год. не е проведено, респективно съставения протокол от същата дата е неистински.

         Основният довод на ищеца, развит в исковата молба и в ДИМ се основана на твърдението, че е акционер н „Петрол Холдинг”АД, притежаващ 237 500акции, представляващи 47,5% от регистрирания капитал на дружеството и не е бил поканен да участва при вземането на такива решения, нито на 13.01, нито на 03.02.011год., съответно не е присъствал и гласувал подобни решения. За това твърди, че каквито и срещи да са проведени на тези дати между М. и Е., то същите не са имали характер на ОСА и съответно няма основание да се твърди, че решенията представляват решения на ОСА.

 Съдът намира искът за неоснователен. Основният довод на ищеца, както се посочи, се основава на твърдение за опорочаване на процедурата по свикването /същият не бил поканен да участва/, като се основава на несъстояли се предходни събрания на СД, конкретно на  събранието на СД от 13.12.2010 г., с взето решение за провеждане на извънредно ОСА с дневен ред, посочен в протокола, представен от ответника. Или, извода, който прави ищеца е, че след като не е валидно уведомяван за ОСА, то и такова не се е състояло.

Съдът не споделя този извод, който е в противоречие с доказателствата събрани по делото.       От една страна, безспорно, за провеждане на тези ОСА, „ЮРЕКС КОНСУЛТ”, не е изготвяло материали за събрания на двете дати, каквато е била обичайната практика-това се установява от показанията на свидетелката д., която не е и виждала протоколи от същите.

Но видно от показанията на свидетелите П. и Д., които са били и преброители на ОСА на двете дати същите сочат, че такова събрание е проведено и са взети решенията отразени в протокола от 13.01.2011 г. /за непровеждане поради липса на кворум/ и от 03.02.2011 г. Относно мястото на провеждане, посочените свидетели, както и свидетеля З. сочат именно хотел „Даунтаун”. В подкрепа на показанията на свидетелите е и отговора  на третото лице „Джоли” АД,  което установява заявени резервации от „Петрол Холдинг” за датите на ОСА. Предвид изложеното, следва да се направи извод, че на посочената дата и място, се е провело ОСА с участие според свидетелите  на акционерите Е. и М.. А както се установи, оспореният протокол от 03.02.2010год. според неоспорената СПЕ е подписан от акционерите Е. и М., както и от М.Б., Ц. Д. и М. П..

От гореизложеното следва да се направи извод, че акционерите Е. и М. са присъствали на събранието на 03.02.2011 г., обстоятелство, което се установява категорично от цитираните по-горе свидетели, от подписите, положени в списъка на акционерите, както и, че са взели решение по поставените въпроси от дневния ред, поради което не е налице хипотезата на невзето решение. Предявените искове за прогласяване нищожността на решение на ОСА, проведено на 03.02.2011 година следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Относно евентуалния иск с правно основание чл.74 ТЗ:

Безспорно, искът е упражнен в преклузивния срок по чл.74, ал.2 ТЗ, видно от датата на предявяване - 21.02.2011 година.

Според ищеца, взетите решения са незаконосъобразни, поради следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 ОСА не е свикано по надлежен ред /предвид оспорване провеждането и законноста на събрание на СД на 13.12.2010 г./, ищецът не е поканен за ОСА съгласно изискванията на ТЗ и устава, решенията не са взети с необходимото съгласно чл. 34 от Устава, мнозинство.

В производството по иска по чл.74 ТЗ доказателствената тежест е за ответника, относно законността на оспорените решения, поради което същият следва да докаже юридическите факти, от които следва законосъобразността на взетите решения.

         Законността на взетите на 03.02.2011год. от ОСА решения е предпоставено от законноста на взетите решения на заседание на СД по протокол с дата от 13.12.2010год. -стр.243-253, носещ подписите на всичките 5 члена на СД, на което е взето решение за провеждане и насрочване на ОСА с посочен дневен ред и съдържащ покана за същото.

Относно законността на проведеното заседание на СД с дата 13.12.2010год., за което е съставен посочения протокол, съдът съобрази следното:

И двамата членове на СД към релевантния момент-  свидетелите С. К. и О. Т., категорично заявяват, че заседание на СД с такъв дневен ред не е провеждано, респективно, не са се подписвали на протокол с такова съдържание.

Съгласно заключенията на СПЕ, страниците в протокола не са форматирани еднакво, шрифтът не е еднакъв, последната страница на протокола от 13.12.2010 г. е идентична по разположение, оформление на тестова част и реквизити с последна страница на протокола от 28.06.2010 г. Текстовете на последната страница на двата протокола са идентични. Разликата е, че по протокола от 28.06.2010 г. са положени три подписа – на М.С., на С. К. и на О. Т., а в този отоспорения протокол от 13.12.2010 г. още два – на Д. Е. и А. М..

Предвид изложеното, съдът намира, че последната страница от невърнатия от Д.Е. протокол на СД от 28.06.2010год., обстоятелство, установено със събраните гласни доказателства, е приложена към оспорения протокол от заседание на СД от 13.12.2010год., представен и в ТР при АВп.

В подкрепа на този извод са  и показанията на свидетелите д. и Г.-служители в „Юрекс Консулт”, които са имали задължение да изготвят протоколите от проведените заседания и техните заявления,  че такъв протокол не са изготвяли, на свидетеля О. Т., който е имал задължението да се подписва на всеки лист от изготвените протоколи, а в оспорения протокол не се  съдържа негов подпис на всяка страница, а само на последната: Заявленията на свидетелите О.Тодоов и С.К., че на посочената дата не са били в сладкарницата на х-л „Кемпински”: Съдържащото се в показанията на свидетеля З., че срещата в х-л „Кемпински” между членовете на СД е осъществена в края на м.декември, която е различна от отрезанат в процесния протокол.

Предвид изложеното, съдът счита, че протоколът от 13.12.2010 г., на който са взети решения за провеждане на ОСА  и който съдържа покана за ОСА и други, е неавтентичен /не съдържа подписите на М.С., О. Т. и С. К./, респективно, не представлява доказателство за провеждането на събрание на СД от 13.12.2010 г. с посоченото съдържание. Предвид изложеното, следва да се направи извод, че процесното ОСА е незаконосъобразно, като свикано в нарушение на 223 ал.1 от ТЗ и чл. 29 ал.1 от Устава. В допълнение, относно нередовното свикване на ОСА е и обстоятелството, че на акционера М.С. не е изпратена покана по реда, посочен в чл. 29 ал.2 от Устава, а именно писмена покана до акционер, притежаващ поименни акции, каквото е и изискването на чл. 223 ал.3 от ТЗ.

Незаконосъобразността на взетите решения се изразява и в следното:

Към момента на провеждане на ОСА съгласно чл. 34 от Устава, всички решения се вземат с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас-или 66.7% от капитала на дружеството. Видно от списъка на акционерите, присъствали на събранието от 03.02.2011 г.- Д. Е. и А. М., двамата акционери притежават общ брой акции, съставляващи 52.5%  от капитала на дружеството. Следователно, решенията, с изключение по първа точка касаеща отговорноста на акционера С., са взети с капитал, по-малък от  минимално изискуемия съгласно чл. 34 от Устава – 66.7%.

Предвид изложеното, решенията, взети на ОСА на 03.02.2011 г. следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Жалбите се яввяват неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд                       

                             

                                                 Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 38/14.01.2016 год., постановено  по т.д.№ 323/2011 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                                2.