О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 68

 

                                             гр.Варна, 25.01.2016 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                              ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. № 26 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Р.П.К. *** срещу определение N 3904/13.11.2015 г., постановено по т.д.N 1269/2015 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения от Р.П.К. срещу „НИТИ КОМЕРС” ООД, ЕИК *** със седалище гр.Варна, иск с правно основание чл. 29, ал. 1 от ЗТР, поради недопустимост.

 Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че легитимиран да предяви иска по чл.29 от ЗТР е само лице извън състава на съдружниците в дружеството. Излага, че правният интерес от предявяване на иска, произтича от твърдението, че не е настъпило прекратяване на членството, на посоченото в заявлението основание, а именно с предизвестие за напускане, като заличеният съдружник е легитимиран да предяви иска за установяване несъществуването на това обстоятелство, който иск е предявен като главен по отношение на иска по чл.74 от ТЗ.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „НИТИ КОМЕРС” ООД, ЕИК ***, със седалище гр.Варна, в писмен отговор, оспорва жалбата и моли съда я остави без уважение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

В исковата молба въз основа на която е образувано т.дело №1269/2015 г. на ВОС, ищцата Р.К. излага, че на 05.02.2015 г. е отправила предизвестие за напускане на дружеството по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ, като преди изтичане на предвидения в закона тримесечен срок, с нотариална покана от 03.04.2015 г. е оттеглила предизвестието, поради което не е изгубила качеството съдружним на посоченото основание.

Твърди, че въпреки оттеглената молба за напускане, със заявление вх.N 20150506121615/06.05.2015 г., управителят Т* К* е сезирал Агенцията по вписвания да заличи ищцата като съдружник в „НИТИ КОМЕРС” ООД, ЕИК ***, със седалище гр.Варна, поради напускането й по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ. Излага, че обстоятелствата относно констатацията, че членствените правоотношения на ищцата са прекратени поради доброволно напускане са били отразени в протокол от 06.05.2015 г., в който е обективирано и решението за приемане на нов съдружник, който да поеме дяловете на напусналия.

Твърди, че след отмяна на отказа на длъжностното лице на 31.07.2015 г. под N 20150731134444 по партидата на „НИТИ КОМЕРС” ООД е вписано заличаването на Р.К. като съдружник, като нейно място е вписан С**** К*, както и заличаването на Р.К. като управител на дружеството.

По отношение на заличаването на К. като съдружник се излага, че са вписани несъществуващи обстоятелства, тъй като ищцата преди изтичане срока по чл.125, ал.2 от ТЗ е оттеглила предизвествието си за напускане, което изявление е достигнало до другия съдружник и е породило целта си. Тъй като това обстоятелство не е валидно възникнало, поради което е несъществуващо, моли съда да го прогласи за несъществуващо по реда на чл.29 от ЗТР и да заличи вписването.

Що се отнася до останалите обстоятелства, отразени в протокола от 06.05.2015 г. излага, че също са несъществуващи тъй като събрание на съдружниците на тази дата не е провеждано и такива решения не са вземани.

В условията на евентуалност, в случай, че съдът установи, че събрание на 06.05.2015 г. е било проведено, моли съда да ги отмени по реда на чл.74 от ТЗ, като излага подробни съображения в тази насока.

За да прекрати производството в частта относно исковете по чл.29 от ЗТР, първоинстанционният съд е приел, че искът по чл.29 от ЗТР е предвиден за защита на трети лица извън съдружниците в дружеството, чиито права се засягат от вписаното в регистъра обстоятелства и след като ищцата сочи, че е оттеглила предизвестието си за прекратяване на членството си в дружеството, същата не се  легитимира като трето лице.

Тези изводи на съда са в разрез с разпоредбата на чл.29 от ЗТР и в частност с разясненията дадени в т.2 от Тълкувателно решение N 1/2002 ВКС.

Искът с правно основание чл.29 от ЗТР е установителен и има връзка с чл.124, ал.1 от ГПК. Представлява самостоятелен иск, чрез който заинтересованото лице, което не е участвувало в охранителното производство би могло да установи порочността на вписаните с охранителния акт обстоятелства. Съобразно спецификата на охранителното регистърно производство, чрез този иск би могло да бъде установена нищожност или недействителност на вписването в търговския регистър или несъществуването на вписаното обстоятелство.

Като постановено в спорно исково производство, решението би се ползвало със сила на присъдено нещо. След влизането му в сила, би възникнало задължение за заличаване по смисъла на чл.30 от ЗТР от Агенцията по вписванията.

Тъй като вписването е по партидата на юридическото лице и това вписване, респективно заличаване, интервенира в правната сфера на дружеството, то ищецът като съдружник е именно заинтересувано лице, неучастващо в производството по вписване, поради което и за него е налице правен интерес от установяването на несъществуване на вписаните обстоятелства и недопустимостта на вписването.

Още в исковата си молба, жалбоподателят е обосновал правния си интерес от предявяване на иска по чл.29, ал.1 от ЗТР с наличието на вписване по партидата на ответното дружество, въз основа на което е заличен като съдружник, като заявеното за вписване обстоятелство касаещо прекратяване на членственото правоотношение по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ е несъществуващо, тъй като не е възникнало изобщо.

Така изложените твърдения, ясно очертават възникналия между страните спор, свързан с установяване съществуването на вписаното в регистъра обстоятелство, касаещо заличаването на жалбоподателя като съдружник. Предмет на този спор е установяване на основанието поради което К. е била заличена като съдружник въз основа на подаденото заявление вх.N 20150506121615/06.05.2015 г., както и дали обстоятелствата обосноваващи това вписване, действително са се осъществили.

С оглед на гореизложеното, съдът намира предявения иск за установяване несъществуването на прекратено членствено правоотношение по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ на Р.К. в „НИТИ КОМЕРС” ООД, за което е допустано вписване в Търговския регистър, посредством заличаване на Р.К. като съдружник въз основа на заявление вх.N 20150506121615/06.05.2015 г., за допустим.

При наличие на изложени твърдения, че останалите решения посочени в протокол от ОСС в „НИТИ КОМЕРС” ООД от 06.05.2015 г., въз основа на които е допуснато вписването на нов съдружник и Р.К. е била заличена като управител, са липсващи, тъй като събрание на посочената дата, не е било провеждано, допустими са и останалите искове за установяване несъществуването на вписани по партидата на ответното дружество обстоятелства.

 С оглед на гореизложенто, съдът намира, че определението на ВОС следва да бъде отменено и делото бъде върнато на ВОС, за продължаване на съдопроизводствените действия.

Доколкото в исковата молба, ищецът е предявил исковете по чл.74 от ТЗ като евентуални, а същите след прекратяване на производството по исковете с правно основание чл.29 от ЗТР са били разгледани от първоинстанционния съд, но все още не е постановено решение по тях, съдът намира, че след връщане на делото, първоинстанционният съд съдът следва да съобрази възстановяването на висящноста по главните искове.

 Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение N 3904/13.11.2015 г., постановено по т.д.N 1269/2015 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения от Р.П.К. срещу „НИТИ КОМЕРС” ООД, ЕИК ***, със седалище гр.Варна, иск с правно основание чл. 29, ал. 1 от ЗТР, поради недопустимост и ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: