Р Е Ш Е Н И Е

166

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на 11.06.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                        СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.т.д.№260/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.25, ал.4, изр.2 от ЗТР, образувано пред ВАпС след определение от 01.04.2015г. по чл.23, ал.3 от ГПК, постановено по ч.т.д.№ 679/15г. по описа на ВКС, І т.о.Подадена е жалба от „Булукрайн-ММ”ООД, гр. София, представлявано от управителя М.Д.Д., против решение   от 30.07.2014г., постановено по т.д. №35/14г. по описа на КОС, т.о., с което е потвърден отказ №20140310131317/11.03.2014г. на Агенция по вписванията-Търговски регистър, постановен по повод Заявление вх.№20140310131317/10. 03.2014г. за вписване в ТР на следните обстоятелства - пристъпване към изпълнение върху вписан залог на търговско предприятие по партидата на ЕТ „С.Д.”, ЕИК 837004844.В жалбата се твърди, че решението е неп -равилно по подробно изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени постановеният отказ и се дадат указания на агенцията за извършване на исканото вписване.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Със заявление вх.№20140310131317/10.03.2014г. е отправено искане до АВ-ТР от „Булукрайн-ММ”ООД, чрез управителя М.Д.Д., за впис -ване на пристъпване към изпълнение върху вписан залог на търговско предприя- тие по партидата на ЕТ „С.Д.”, ЕИК 837004844.Към заявлението са представени изискуемите от Наредба №1/14.02.2007г. документи.

На 11.03.2014г. от АВ е постановен отказ за вписване.На 17.03.2014г., по пощата, е подадена жалба против отказа от „Булукрайн-ММ”ООД, гр.София, т.е. при спазване срока, предвиден в чл.25, ал.1 от ЗТР.

По партидата на ЕТ „С.Д.”, ЕИК 837004844, са вписани два осо- бени залога на търговското му предприятие в полза на заложния кредитор „Булукрайн-ММ”ООД, съответно под №001 с договор от 05.01.2007г. и под № 002 с договор от 21.12.2006г., двата вписани в АВ-ТР  на 10.10.2011г.

С решение от 16.12.2013г., постановено по т.д.№3797/13г. по описа на САС, е обявена неплатежоспособност с начална дата 21.01.2011г., открито е произ -водство по несъстоятелност по отношение на едноличния търговец и са наложе -ни запор и възбрана върху имуществото му.Решението на САС е обявено в ТР на 02.01.2014г.

Въззивникът е искал да бъде вписано пристъпването към изпълнение по чл. 32 от ЗОЗ върху заложеното имущество, в случая търговското предприятие на едноличния търговец.Искането за вписване на пристъпването към изпълнение е отправено след като е било открито производството по несъстоятелност. Съгласно нормата на чл.43, ал.1 от ЗОС откриването на производството по несъстоятелност спрямо залогодателя не спира започнатото изпълнение по чл.32 от ЗОЗ. Има се предвид хипотезата, при която производството по несъстоятелност е открито след като е било вписано престъпване към изпълнение по реда на чл.32 от ЗОЗ върху имуществото, предмет на залога, в която хипотеза и синдикът следва да предаде имуществото на заложния кредитор за изпълнение по реда на чл.32 от ЗОЗ и евентуално, ако то не се намира у залогодателя, да се процедира по предвидения в чл.43, ал.3 от ЗОЗ ред.

В случай обаче, че към датата на откриване на производството по несъстоятелност все още не е било започнало изпълнение по чл.32 от ЗОЗ, а послед -ното от своя страна се предпоставя от вписване на пристъпването към изпълнение - чл.32, ал.3 от ЗОЗ, то тогава заложният кредитор ще получи удовлетворяване на вземането си като кредитор с предвидената поредност за изплащане на вземанията по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ от стойността на осребреното в рамките на производството по несъстоятелност имущество, предмет на залога.В настоящия случай към датата на откриване на производството по несъстоятелност не е било вписано пристъпване към изпълнение по реда на чл.32 от ЗОЗ, а такова се иска след тази дата.Предвид горното и законосъобразно е било отказано от АВ с постановения отказ №20140310131317/11.03.2014г. исканото вписване на пристъпване към изпълнение по чл.32 от ЗОЗ.

По изложените съображения съдът приема, подадената жалба против постановения от Агенция по вписванията отказ за вписване е неоснователна, предвид което същият следва да бъде потвърден.Постановеното в този смисъл решение от първоинстанционният съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение от 30.07.2014г., постановено по т.д.№35/14г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: