РЕШЕНИЕ

   № 192

               гр.Варна, 07.07.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 18.06.2014 г. в  състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело №261  по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

С.Г.К. от гр.Добрич е обжалвал решението на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№1640/2013  г. в отхвърлителната му част за разликата от 25000 лв до 40000 лв, ведно със законната лихва, и в частта за присъдените на ищеца съдебни разноски за разликата от 1250 лв до 2500 лв,  с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен и в тази част, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото, като съображения за това излага в писмена защита.

Ответникът по жалбата – „ХДИ З” АД – гр.София моли с писмен отговор за потвърждаване на решението.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Въззивният съд намира оплакването за несправедливост на определеното от съда обезщетение за неимещуствени вреди, претъпени от ищеца следствие на ПТП на 19.10.2011 г., за основателно. Вещото лице по назначената СМЕ Р М в обясненията си пред съда в с.з. на 10.02.2014 г. е посочил, че счупването в близост до глезенната става, колкото и добре да се възстанови, ще остави неблагоприятни последици – артрозни изменения, които при промяна на времето и при по-голямо физическо натоварване могат да доведат до ограничение на движенията и до болки. Фрактурата на ръката е далеч от ставите и там вероятността да се развият тези промени е малка, но за глезенната става тази вероятност е реална. Към момента на заключението не са били извадени металните плаки и винтове, като предстои операция за изваждането им от предмишницата на ищеца, тъй като създават дисконфорт на съседните мускули и сухожилия. Оперативното лечение изисква седем дни престой в болница, след което лечението продължава при домашни условия в продължение на още един месец. Като се отчетат и тези болки и страдания, които ще търпи ищецът, обезщетението за неимуществени вреди следва да се определи по справедливост в размер на 35000 лв.

Искът за главницата се явява основателен и следва да се уважи до размера на 35000 лв, а за разликата до 40000 лв да се отхвърли. Предвид това решението в обжалваната отхвърлителна част за главницата за разликата от 25000 лв до 35000 лв, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2011 г., и за присъдените на ищеца съдебни разноски за разликата от 1250 лв до 2187.50 лв /съразмерна на уважената част от иска/, следва да се отмени. Вместо него въззивният съд постановява друго, с което присъжда на ищеца допълнително сумата 10000 лв - главница, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2011 г. до окончателното й изплащане, и сумите 937.50 лв и 875 лв – съдебни разноски, съответно – за първата и за въззивната инстанция. Решението в отхвърлителната му част за главницата за разликата от 35000 лв до 40000 лв, ведно с лихви и разноски, е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.271 ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №246/10.03.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1640/2013 г. в обжалваната отхвърлителна част за главницата за разликата от 25000 лв до 35000 лв, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2011 г., и за присъдените на ищеца съдебни разноски за разликата от 1250 лв до 2187.50 лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „ХДИ З” АД – гр.София, ЕИК 130427863, да заплати допълнително на С.Г.К., ЕГН **********,***, сумата 10000 лева – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени следствие на ПТП на 19.10.2011 г., ведно със законната лихва, считано от 19.10.2011 г. до окончателното й изплащане, и сумите 937.50 лв и 875 лв – съдебни разноски, съответно – за първата и за въззивната инстанция.

ПОТВЪРЖДАВА решението в отхвърлителната му част за главницата за разликата от 35000 лв до 40000 лв, ведно с лихви и разноски.

В останалата му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА „ХДИ З” АД – гр.София, ЕИК 130427863, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметката на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 600 лв.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.