О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …328……..

 

гр.Варна, …08.06.……. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на осми юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 261 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-6212/01.03.2017 година от АГРОБУЛС” ООД, ЕИК-148065471, със седалище и адрес на управление: с.Аврен, ул.“Т* Н*“, 29, представлявано от И* Т* срещу разпореждане No-12270/19.12.2016 година, постановено по т.д.1343 по описа за 2016 година на Окръжен съд Варна, с което е върната частна жалба вх.No-34241/12.12.2016 година против разпореждане No-11021/09.11.2016 година по т.д.1343/2016 година по описа на ВОС.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че разпореждането е неправилно, тъй като съдът е следвало да вземе предвид всички факти по делото, установяващи, че обжалваното определение е връчено на 05.12.2016 година, поради което срокът изтича на 11.12.2016 година, който е неприсъствен ден, поради което подадената жалба е в срок, поради което моли за отмяната на разпореждането, ведно със законните последици.

Ответникът по частната жалба Д.А.Д. не е депозирал отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д.1343 по описа за 2016 година на Варненски окръжен съд е образувано по предявен иск с правно основание чл.422 ГПК от Д.А.Д. срещу „Агробулс“ ООД, ЕИК 148065471, представлявано от И* В* Т* и З* Д* Ж*за приемане за установено, че ответното дружество дължи на ищеца сумата от 60000 лв., съставляваща частична главница по договор за разсрочване на парични задължения от 22.04.2016 година  с нотариална заверка на подписите от 22.04.2016 г., извършена под № 2445/2016 г. на нотариус В* М* – РС Девня, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 15.06.2016 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата от 46800 лева, представляваща неустойка за забава върху главницата в размер на 1% на ден за периода 28.05.2016 г. до 15.06.2016г. и разноски по делото, за които е издадена заповед за изпълнение № 3321/17.6.2016г. по ч.гр.дело №6828/2016г. по описа на ВРС.

Установява се от приложеното ч.гр.дело №6828/2016г. по описа на ВРС, 20- ти състав, че същото е образувано по подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от Д.А.Д. срещу „Агробулс“ ООД, по което е издадена заповед No-3321/17.06.2016 година за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК като е разпоредено длъжникът „Агробулс“ ООД да заплати на Д.А.Д. сумата от 60000 лв., съставляваща частична главница по Договор за разсрочване на парични задължения от 22.04.2016 г. с нотариална заверка на подписите от 22.04.2016 г., извършена под № 2445/2016 г. на нотариус В* М*– РС Девня, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 15.06.2016 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата от 46800 лева, представляваща неустойка за забава върху главницата в размер на 1% на ден за периода 28.05.2016 г. до 15.06.2016г. и разноски в размер на 2136 лева.

Срещу издадената заповед за изпълнение е подадено възражение от дружеството, чрез управителя И* В* Т*, като същото е подадено в срок, поради което е указано на заявителя да подаде иск за установяване на вземането си в 1-месечен срок от получаване на съобщението.

С молба от 18.07.2016г., подадена от З* Д* Ж*, управляващ и представляващ дружеството съдружник заедно и поотделно с другия съдружник И* В* Т*подаденото възражение е оттеглено.

С определение от 12.10.2016 година производството по т.д.1343/2016 година е прекратено.

Съобщението е връчено на страната на 27.10.2016 година, като срещу определението за прекратяване е подадена частна жалба 30684/04.11.2016 година, която е върната от съда с разпореждане 11021/09.11.2016 година.

Страната е уведомена за връщането със съобщение, връчено на 29.11.2016 година.

Срещу това разпореждане е подадена частна жалба вх.No-34241/12.12.2016 година, която съдът с разпореждане от 19.12.2016 година е върнал като просрочена.

В частната си жалба, страната твърди, че съобщението за разпореждането е връчено на 06.12.2016 година, което не се подкрепя от представените доказателства.

Видно от приложения плик към съобщението е, че същото е оформено за заминаване от пощенската служба при с.Аврен на 29.11.2016 година и е пристигнало обратно във Варна на 01.12.2016 година, което опровергава твърденията на жалбоподателката, че е налице връчване на 06.12.2016 година.

Указанията, които са дадени на страната е за обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението, поради което процесуалното и бездействие следва да бъде санкционирано чрез приложение на разпоредбата на чл.262, ал.2 ГПК във вр. с чл.275, ал.2 ГПК, като жалбата бъде върната.

 Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции разпореждането следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане No-12270/19.12.2016 година, постановено по т.д.1343 по описа за 2016 година на Окръжен съд Варна, с което е върната частна жалба вх.No-34241/12.12.2016 година против разпореждане No-11021/09.11.2016 година по т.д.1343/2016 година по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: