О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 394/05.06.2019

гр.Варна,   04.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ ХРИСТОВА   

Като разгледа докладваното от съдията Р.Славов в.т.д. № 261 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Повдигната е препирня за подсъдност по  г.д.№ 6378/2019год. по описа на ВРС, на основание чл.122 ГПК между Варненски районен  съд и Варненски окръжен съд по искова молба, чрез която са предявени от:  "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД ЕИК *, срещу В.С.В. *** искове с правно основание чл.422 ГПК, за установяване по отношение на ответника изискуемо парично вземане в полза на ищеца за заплащане на следните суми: 11809,10евро представляващи просрочена главница по договор за ипотечен кредит № 46700/11.05.2010год., 6 3509,42евро-просрочена договорна лихва, 1752,60евро—дължима наказателна лихва, 236,20 евро-просрочени такси за управление, за които са издадени Заповед № 8869 от 27.10.2017год. и Изпърлнителен лист от 23.11.2017год., по ч.гр.д. № 16283/2017год. 

За да се произнесе по така повдигнатата препирня за подсъдност, съставът на ВАпС съобрази следното:

Т. д. № 466/2019г. на Варненски окръжен съд е образувано по искова молба от "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД ЕИК *, срещу В.С.В. с правно основание чл.422 ГПК и е с предмет-установяване дължимоста на посочените по-горе вземания.

С определение № 1267/05.04.2019г. по т. д. № 446/2019г. на ВОС е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на ВРС, предвид цената на исковете, на основание разпоредбата на чл.104 т.4 ГПК.

С определение № 6378/25.04.2019год. по гр.д. № 6378/2019год. на ВРС, е повдигната препирня за подсъдност, предмет на настоящето производство. Изразеното несъгласие със становището на ВОС, е мотивирано със следните съображения: Счита, че претенцията на кредитор срещу кредитополучател може да се разглежда от съд по постоянния адрес на ответника, само ако не е обявен  друг настоящ адрес.  А съобразно представената справка от НСБД Население настоящият адрес на ответника В.В. ***, поради което и местно компетентният да реши  спора съд е Районен съд гр. Бургас. За това е направен извод, че производството по делото следва да бъде изпратено на РС-Бургас.

По повдигнатата препирня за подсъдност съдът съобрази следното:

Настоящият състав на ВАпС намира, че при така изложените обстоятелства, разпоредбата на чл.122 не може да намери приложение. В случая не се касае за спор между двете съдилища-Варненски окръжен съд и Варненски районен съд. Видно е, че последният не оспорва определената от ВОС родова подсъдност.В този смисъл ВАпС не дължи произнасяне за разрешаване на спора на основание чл.122 ГПК. Варненски районен съд в рамките на предоставената му възможност-чл.118 ал.2 ГПК, съобразно направената преценка, е следвало след влизане на определението в сила, да препрати делото за разглеждане на Бургаски районен съд. Поради това, настоящият състав на ВАпС намира, че образуваното въз основа на определението на ВРС производство следва да бъде прекратено като недопустимо и делото върнато на същия съд за изпращане на местнокомпетентния съд.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                     

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 261/2019год.  по описа на ВАпС като  недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.