РЕШЕНИЕ

   № 161

               гр.Варна,03.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 19.06.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Ели Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 263  по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е образувано по въззивна  жалба на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София срещу решение № 1/10.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. № 39/2018 г. в частта, с която е отхвърлен  предявеният от банката срещу А.В.Т. и Р.Д.Т. иск с правно основание чл. 422, ал.1 - ГПК във връзка с чл.58 ал. 2 във вр. с ал.1, т.1 - ЗКИ, за приемане за установено на дължимост на сумата 1136.21 лева, представляваща такса управление, изискуемост,застраховка обезпечение и такса за подновяване на срок на ипотека, по договор за  жилищен кредит от 05.02.2007 г.  Моли за отмяна на решението в тази му част и за постановяване на друго решение, с което да бъде уважена исковата претенция за такси и разноски в посочения размер, ведно с присъждане на направените разноски за настоящата инстанция.

Въззивникът моли с писмена молба за уважаване на жалбата, ведно с присъждане на съдебни разноски по представен списък.

Въззиваемите страни А.В.Т. и Р.Д.Т.,***, молят с писмени отговори и в с.з. чрез особените си представители за потвърждаване на първоинстанционното решение в обжалваната му част като правилно и законосъобразно.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Длъжниците дължат на банката по обявения за предсрочно изискуем кредит заплащане и на дължимите такси и разноски във връзка с ползването на кредита. Това е изрично договорено в чл.12, 13,14 и 15 от договора за жилищен кредит и в т.17.2,25.1,25.2 и 27 от общите условия-неразделна част от договора за кредит, в които са посочени и таксите на банките по жилищни кредити.

 

Съгласно заключението на ССЕ, което съдът възприема като обективно и компетентно дадено, ответниците дължат по кредита неплатени - такса управление – 380 лв, застрахователно обезщетение – 150.47 лв, такса изискуемост – 120 лв и такса подновяване на ипотека – 485.74 лв, или общо за такси и разноски сумата 1136.21 лв. Искът за тази сума е основателен и следва да се уважи. Решението в обжалваната му отхвърлителна част е неправилно и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго решение, с което уважи иска по чл.422, ал.1 – ГПК и за сумата 1136.21 лв.

При този изход на спора в полза на въззивника следва да се присъдят направените съдебни разноски за въззивната инстанция: държавна такса – 25 лв, юрисконсултско възнаграждение – 300 лв предвид неголямата фактическа и правна сложност на делото и заплатено възнаграждение за двамата особени представители на въззиваемите за настоящата инстанция – 619.06 лв, или такива общо в размер на 944.06 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № № 1/10.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по т.д. № 39/2018 г. в отхвърлителната му част по иска по чл.422, ал.1 - ГПК във връзка с чл. 58 ал. 2 във вр. с ал.1, т.1 - ЗКИ за сумата 1136.21 лева - такса управление, изискуемост, застраховка обезпечение и такса за подновяване на срок на ипотека, по договор за жилищен кредит от 05.02.2007 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че А.В.Т., ЕГН ********** и Р.Д.Т., ЕГН **********,***, дължат на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София, ЕИК 121830616, и сумата 1136.21 лева, представляваща такса управление, изискуемост, застраховка обезпечение и такса за подновяване на срок на ипотека, по договор за жилищен кредит от 05.02.2007 г., за която са издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист от 24.08.2017 г. по ч.гр.д. №2535/2017 г. на Районен съд Шумен.

ОСЪЖДА А.В.Т., ЕГН ********** и Р.Д.Т., ЕГН **********,***, да заплатят на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София, ЕИК 121830616, сумата 944.06 лв - съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.