О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

321…… / гр.Варна, 07.05.…….. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на седми май, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З(А

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

Ж* Д*А                                                                                                                  

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.Д* ч.т.д.№ 264 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на М.А.Г. против определение № 54/23.03.2015г. по т.д.№ 58 по описа за 2010 година на Търговищки окръжен съд, в частта, с която е одобрена сметка за разпределение на събраните суми в производството по несъстоятелност на „Х* и с*о” ООД Търговище, обявена в ТР под No-************** със съответната корекция, като е оставено без уважение направеното от частния жалбоподател в качеството му на кредитор на несъстоятелния длъжник възражение срещу разпределянето на сумата от 349760 лева в полза на „Ю* Б*” АД.

Твърди се в жалбата, че частичната сметка е направена в противоречие с правилата на чл.722 ТЗ. Съгласно точка 1 за кредитора Ю* Б* АД е разпределена сумата от 242811.60 лева, ведно с лихвите, натрупани след 05.04.2011 година, когато е открито производството по несъстоятелност. Съгласно списъка на приетите вземания това вземане е отразено като сума в размер на 242811.60 лева и представлява лихви и главница за периода до откриването на производството по несъстоятелност. Натрупаната лихва от 05.04.2011 година до 21.01.2015 година в размер на 176860.75 лева не е част от привилегированото вземане и подлежи на разпределение по съразмерност с всички необезпечени кредитори. Като се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, се претендира неговата отмяна и произнасяне с акт по същество, с който се намали разпределената сума за кредитора „Ю*к Б*” АД до размера на главницата.

Частната жалба е била обявена в ТР с вх.No-***********, като възражения против нея е постъпило от „Ю* Б*” АД. В писмения отговор се излага, че банката е кредитор на „Х* и с*” ООД/н/ гр.Търговище, на която с обжалваната сметка са разпределени суми, получени от продажба на ипотекирано в нейна полза имущество. Счита, че частичната сметка за разпределение отговаря на изискванията на чл.722 ТЗ, като с нея е извършено разпределение на наличните суми между кредиторите по чл.722, ал.1 ТЗ съобразно реда, привилегиите и обезпеченията от ТЗ и правилно за кредитора „Ю*к Б*” АД е разпределена сумата ведно с лихвите, натрупани след 05.04.2011 година. Моли съдът да потвърди определението на първоинстанционният съд.

Определението, в частта, с която се разпределя сумата от 86128 лева за „Б* б* за р*” АД не е обжалвано и е влязло в сила.

Частната жалба изхожда от легитимирано съгласно чл.729 ал.3 ТЗ лице – кредитор, подал възражение срещу сметката за разпределение, което не е било уважено от съда по несъстоятелността. Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

В производството по несъстоятелност на „Х* и с*” ООД/н/ е извършена продажба на ипотекирано в полза на „ Ю* Б*” АД имущество за сумата от 349 760 лева, по които факти между страните липсва спор.

Не се спори, а и се установява от одобрения списък, че вземане в размер на 242 811.60 лева, представляващо главница в размер на 198197.33 лева, договорна лихва в размер на 39964.14 лева и такси в размер на 4650.13 лева попада в реда, посочен в чл.722 ал.1 т.1 ТЗ, поради което при разпределение на сумата, получена от ипотекираното имущество, същият е привилегирован кредитор.

 Спорен е въпросът относно размерът на лихвата, която се дължи за периода от 05.04.2011 година до окончателното погасяване на задължението.

Съобразно представената справка от банката и твърденията на банката дължимата лихва, включена по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ е договорната лихва, която е в размер на 176860.75 лева. Същата е включена в списъка на приетите вземания като привилегирована, поради което недопустимо е да се удовлетворяват кредитори от по заден ред след като не е удовлетворено обезпеченото вземане, ведно с натрупаната лихва.

Съдът намира, че неправилно в разпределението са включени и изтеклите до момента на изготвянето му договорни лихви върху главницата за периода от 05.04.2011 година до 21.01.2015 година.

Съобразно разпоредбата на чл.724 ТЗ кредиторът с вземане от клас 1 следва да получи пълно удовлетворяване от продажната цена на вещта, предмет на обезпечението, като вземането следва да бъде удовлетворено, както по отношение на главницата така и по отношение на натрупаната до момента на разпределението лихва, като под лихва се има предвид законната лихва върху главницата, а не договорната лихва. Видно от представеният списък е, че синдика не е включил вземане в размер на договорната лихва върху главницата от датата 05.04.2011 година до окончателното погасяване, поради което след като същото не е изрично посочено като предявено, прието, неоспорено и одобрено по правилата на Глава Четиридесет и трета от ТЗ – Предявяване на вземанията, недопустимо е впоследствие, във фазата на удовлетворяване на вземанията, то да бъде предмет на разпределяне.

Поради изложеното, с получената от продажбата на ипотекираният имот сума следва да бъде удовлетворен кредиторът по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ относно приетите вземания, а остатъкът следва да погаси вземанията, намиращи се в следващите редове.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на Търговищки окръжен съд за изготвяне на нова сметка от синдика.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 54/23.03.2015г. по т.д.№ 58 по описа за 2010 година на Търговищки окръжен съд, в частта, с която е одобрена сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Х* и с*” ООД Търговище, обявена в ТР под No-*********** за сумата от 349760 лева в полза на „Ю* Б*” АД и ВРЪЩА на Търговищки окръжен съд за изготвяне на нова сметка от синдика.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: