ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

318………/Варна,09.05.2018 …………

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.ч.т.д.№ 264/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е образувано по жалба от «СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИЗЪМ» срещу определение № 3/19.04.2017 год..,  постановено по ф.д.№ 106/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставено без разглеждане заявление 11421/17.04.2018 година по ф.д.106/2015 година.

В предявената до съда жалба се излага, че определението е неправилно, тъй като не е съобразил изключението, че ЗТРРЮЛНЦ не се прилага по отношение на политическите партии и вероизповеданията, както и към синдикалните и работодателските организации. 

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Постъпило е заявление за вписване на промяна в «СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИЗЪМ» по ф.д.106/2015 година.

От 01.01.2018 година е влязла в сила разпоредба на ЗТРРЮЛНЦ, съобразно която окръжните съдилища не са компетентни да се произнасят по искания за вписване на обстоятелствата в регистъра.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ, изменението не се прилага по отношение политическите партии и вероизповеданията, както и към синдикалните и работодателските организации.

Всяка синдикална организация подлежи на регистрация по ЗЮЛНЦ, като представлява сдружение в частна полза, като обединението на работниците или служителите може да бъде направено по месторабота, по териториален признак или по производствено-териториален признак, като видно от целите в устава и обхвата, че се касае за синдикална организация по производствено-териториален признак, видно от разпоредбата на чл.11, ал.2 от устава, където е предвидено, че член може да бъде всеки пълнолетен български или постоянно пребиваващ чужд гражданин, работещи в сферата на туризма, развиван в черноморския регион, без ограничение на професионалната насоченост, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членски внос.

Видно от устава и наименованието на сдружението с нестопанска цел се касае за синдикална организация, създадена за защита на интересите на работещите в сферата на туризма от черноморския регион, поради което сдружението попада в обхвата на изключенията, за които изменението не се прилага, поради което компетентен да се произнесе е окръжен съд по седалището.

С оглед на изложеното, обжалваното определение на ВОС следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 3/19.04.2017 год..,  постановено по ф.д.№ 106/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставено без разглеждане заявление 11421/17.04.2018 година по ф.д.106/2015 година и ВРЪЩА на ОС Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: