О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

324/гр.Варна, 08.06.2017…..

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.в.т.д.№ 266/2017  год. по описа на ВАпС , за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК вр. чл. 407 ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „КТМ ГАРД“ ЕООД – Варна срещу разпореждане № 2570/06.03.2017 год., постановено по т.д.№ 102/2015 год. по описа на ВОС, ТО, с което съдът е отхвърлил молбата на страната за издаване на изпълнителен лист по решение № 801/01.11.2016 год., изменено с Определение № 308/01.02.2017 год. по т.д.№ 102/15 год. на ВОС, в частта за присъдените в полза на молителя разноски по отхвърления иск с правно основание чл. 33 ГПК.

Насрещните страни – Е. и К. Петрови не са изразили становище в настоящото производство.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, по реда на чл. 278, ал.1 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

  Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. Частната жалба изхожда от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.  На посоченото основание същата е процесуално допустима. Разгледаната по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:

Производството по т.д.№ 102/2015 год. по описа на ОС – Варна е приключило с Решение, с което съдът е:

ОТХВЪРЛИЛ предявения от Е.Г.П. и К.В.П.,*** иск за унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт №98, т.4, н.д.№360/18.09.2014г. на нотариус С.Д., с №363 в РНК, вписан в Служба по вписванията – акт №101, т.54, д.№11287/2014 г.,на основание чл. 33 ЗЗД.

   ПРОГЛАСИЛ за нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт №98, т.4, н.д.№360/18.09.2014г. на нотариус С.Д., с №363 в РНК, вписан в Служба по вписванията – акт №101, т.54, д.№11287/2014 г., поради противоречието му с добрите нрави, по предявения от Е.Г.П. и К.В.П.,*** срещу «КТМ ГАРД» ЕООД, ЕИК 201171497 със седалище гр.Варна, иск с правно основание чл.26 от ЗЗД.

Решението е влязло в сила в отхвърлителната част, респ. е предмет на въззивно обжалване единствено по иска с правно основание чл. 26 ЗЗД /в.т.д.№ 264/17 год. по описа на АС – Варна/.

С определение № 308/01.02.2017 год.  ВОС е изменил постановеното решение по иска с правно основание чл. 33 ЗЗД като е присъдил в полза на „КТМ ГАРД“ ЕООД сторените разноски по отхвърления иск в размер на 3 693 лева.

Съдът е формулирал извод, че останалите разноски на страната /за разликата от 3 693 лева до 7 995, 85 лева, съобразно представен списък на л.339/, касаят уваженият иск с правно основание чл. 26 ЗЗД и не се следват на ответника.

Определението по чл. 248 ГПК не е обжалвано от осъдените лица Е.Г.П. и К.В.П..

В срока по чл. 248, ал.3 ГПК е постъпила частна жалба единствено от „КТМ ГАРД“ ЕООД, но само в частта, в която съдът е отказал присъждане на разноски за разликата от присъдения размер 3 693 лева до 7 775, 85 лева, съобразно представен списък на л.339. Същата е предмет на разглеждане по в.т.д.№ 264/17 год. по описа на АС – Варна.

Следователно – Определение № 308/01.02.2017 год. е влязло в сила в осъдителната част за разноските по стабилизиралото се решение по иска с правно основание чл. 33 ЗЗД. Предявената частна жалба има за предмет единствено поискани и неприсъдените  с акта по чл. 248 ГПК разноски. Налице са предпоставките за издаване на изпълнителен лист, на основание чл. 406 ГПК вр. чл. 404, т.1 ГПК.

Производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК е двуинстанционно, а поставеният акт на настоящата инстанция има окончателен характер /определение № 73/01.02.2012 год. на ВКС по ч.т.д.№ 27/2012 год., II т.о.; определение № 2/04.01.2013 год. на ВКС по ч.гр.д.№ 411/2012 год., I г.о./.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2570/06.03.2017 год., постановено по т.д.№ 102/2015 год. по описа на ВОС, ТО.

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист за присъдените с Определение № 308/01.02.2017 год. по т.д.№ 102/15 год. на ВОС разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: