О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

332..

 

гр.Варна, 17.05. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 266 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от С.Д.С. против протоколно определение от 13.02.2018 година на Шуменски окръжен съд, с което е прекратено производството по в.ч.гр.д.207/2017 година.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като в поканата за доброволно изпълнение не е посочено връчването на заповедта, поради което срокът не е почнал да тече. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.т.д. 207/2017 година по описа на Шуменски окръжен съд е образувано по възражение по чл.423 ГПК. 

Производството по ч.гр.д.255 по описа за 2013 година на ШРС е образувано по заявление по чл.417 ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение от „Банка ДСК“ ЕАД срещу Петър Mаринов Данчев и С.Д.С. за заплащане солидарно на кредитора на сумата от 10537.96 лева-главница и сумата от 1306.07 лева – лихва, ведно със законната лихва върху главницата от датата 30.01.2013 година до окончателното изплащане на задължението, ведно с разноски в размер на 723.76 лева. Издадена е заповед 155/31.03.2013 година, с която заявлението е уважено и е разпоредено длъжникът да заплати заявените суми, ведно с разноски.

На 02.11.2017 година длъжникът е подал възражение по чл.423 ГПК, като видно от представеното възражение същият е възразил, че не дължи сумата по издадената заповед за изпълнение по чл.417 ГПК, като с призовката за доброволно изпълнение не му е връчена заповедта, поради което и срокът за възражението не е започнал да тече.

Видно от представената разписка към покана за доброволно изпълнение, поканата е връчена лично на длъжника на 25.04.2013 година.  .

Видно от представеното запорно съобщение същото е връчено на 27.11.2015 година.

В поканата е налице официално удостоверително волеизявление, че на същия е връчен препис от съдебния акт, като опровергаването е в тежест на страната, която опровергава удостоверителното волеизявление. Дори и да се приеме, че към поканата за доброволно изпълнение не е била приложена заповедта за незабавно изпълнение, то длъжникът е узнал на тази дата за образуваното изпълнително производство, наличието на издаден изпълнителен лист, на основание чл.417 ГПК по издадена заповед за незабавно изпълнение, като в поканата изрично е посочен номера на гражданското дело и размерът на дължимите суми, както и кредитора. в полза на когото е издадена заповедта т.е. към датата 25.04.2013 година, същият е узнал за заповедта и от тази дата е започнал да тече едномесечният срок за предявяване на възражение по чл.423 ГПК.

Същият е изтекъл към датата 02.11.2017 година, поради което производството се явява недопустимо и следва да бъде прекратено.

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции определението на Шуменски окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 13.02.2018 година на Шуменски окръжен съд, с което е прекратено производството по в.ч.гр.д.207/2017 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: