О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

298…… / гр.Варна, 05.05. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на пети май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                  

ДАРИНА МАРКОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 267 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, вр. с чл.613а, ал.3 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на „КРАМ КОМЕРС Бг” ООД, ЕИК – 200861577, със седалище и адрес на управление:гр.Варна, пл.”Лаврентий”, No-9, представлявано от управителя М* Ц* Г* против определение от 18.02.2016 година, постановено по т.д.№ 658 по описа за 2015 година на Шуменски окръжен съд.

Твърди се в жалбата, че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като не е налице изискване в закона да се заплаща държавна такса от всеки един от кредиторите, когато в производството участвуват повече от един кредитор. Не е необходимо и представянето на уведомление по чл.78, ал.2 ДОПК, тъй като същото е условие за образуването на делото по несъстоятелност, а делото е образувано, тъй като е представено уведомление с подаване на молбата от ТБ „Виктория” ЕАД. В закона не е предвидено подобно изискване за упражняване на правото по чл.629, ал.4 ТЗ.Неправилно е прието, че дружеството молител не е кредитор на длъжника, тъй като представеният договор за особен залог на търговското предприятие е в полза на трето лице, тъй като по силата на този договор се е породило задължение по търговска сделка, което обуславя качеството кредитор на молителя „Крам Комерс Бг” ООД. Моли съда да постанови определение, с което отмени определението на Шуменски окръжен съд и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.  

Ответниците по жалбата Търговска банка Виктория ЕАД и „Агро спектър” ЕООД не са представили писмен отговор.

Частната жалба е подадена по пощата на 25.02.2016 година, поради което е депозирана в срок, но е процесуално недопустима по следните съображения.

Производството по т.д.658/2015 година по описа на Шуменски окръжен съд е образувано по молба от „Търговска банка Виктория” ЕАД за откриване на производство по несъстоятелност на „Агро спектър” ЕООД с твърдения за наличието на изискуемо задължение по търговска сделка – договор за банков кредит в размер на 315 000 лева. Моли се съдът да постанови решение, с което  открие производство по несъстоятелност, постанови начална дата на неплатежоспособността, определи дата на първото събрание на кредиторите; назначи временен синдик, наложи обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.

С молба от 18.02.2016 година в първото по делото съдебно заседание жалбоподателят „Крам комерс Бг” ООД е поискал да се присъедини към производството по несъстоятелност като към молбата е приложен договор за залог на търговско предприятие на „Агро спектър” ЕООД, сключен за обезпечаване вземането към Н* К* за сумата от 500 000 лева с падеж 03.10.2014 година по договор за заем на парични средства. 

С атакуваното определение от 18.02.2016 година, съдът е оставил без уважение молбата за присъединяване.  

Съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.3 ТЗ постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, извън тези по ал.1 подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, като обжалването се осъществява по съответния ред от ГПК, поради което допустимостта на въззивното обжалване по отношение на постановените от съда по несъстоятелността определения е обусловена от изпълнението на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК т.е. на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд подлежат само тези първоинстанционни определения, които са преграждащи по нататъшното развитие на делото или по отношение, на които законът изрично е предвидил възможността да бъдат обжалвани.

Относно невъзможността да бъде обжалвано определение по чл.629, ал.4 ТЗ е налице трайна практика на ВКС – определение по ч.т.д.263/2016 година, II т.о.; определение по ч.т.д. № 948/2011 г., ІІ т.о., определение по ч.т.д. № 2643/2013 г., ІІ т.о., определение по ч.т.д. № 1626/2014 г., ІІ т.о., определение по ч.т.д. № 4058/2013 г., І т.о., определение по ч.т.д. № 2635/2014 г., ІІ т.о. и др. В разпоредбата на чл.613а, ал.1 ТЗ изчерпателно са изброени съдебните актове, постановени в производство по несъстоятелност, които подлежат на въззивно и касационно обжалване по предвидения в ГПК общ ред, а в чл.613а, ал.3 ТЗ е посочено, че всички други актове подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, по съответния ред от ГПК. Това означава, че обжалването на определенията по ал.3 на чл.613а ТЗ би могло да се осъществи само при условие, че те попадат в обхвата на определенията по т.1 или т.2 на чл.274, ал.1 ГПК. Законодателят не е предвидил изрична възможност за обжалване на определението на съда по несъстоятелността, с което се е произнесъл по искането на кредитор за присъединяване на основание чл.629, ал.4 ТЗ.

От друга страна определението по чл.629, ал.4 ТЗ не прегражда по-нататъшното развитие на делото, тъй като отказът да се допусне присъединяване на кредитор не препятства развитието на образувано по молба на първоначалния кредитор производство по чл.625 ТЗ, тъй като преценката дали актът има преграждащ характер следва да се извърши с оглед наличието на пречка за образуваното производство,а  не с оглед интереса на засегнатия субект. Отказът за присъединяване не засяга интереса на поискалия присъединяване кредитор, с оглед последиците от уважаването на молбата, а при евентуално отхвърляне на молбата по чл.625 ТЗ е налице липса на преклузия по отношение правото на такъв кредитор да подаде нова молба по чл.625 ТЗ срещу длъжника, при наличие на съответните предпоставки.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.267 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, на осн. чл.274, ал.2 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: