О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №288

 

22.05.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 267

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на П.С.И. *** и „ Гамор“ ООД – в несъстоятелност, със седалище гр. Варна, ЕИК 200668069, подадена чрез адв. П.Н. от ВАК, срещу определение № 930/27.03.2017г., постановено по т. д. № 588/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до възобновяване на производството по несъстоятелност по търг. дело № 696/2015 г. по описа на ВОС и избор на синдик на „ Гамор“ ООД – в несъстоятелност.

Жалбоподателите релевират оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт, с доводите, че при предявен от кредитор иск по чл. 694 ТЗ синдикът не е задължително необходима страна и за участието му съдът не следи служебно, въпреки новата ал. 4 на чл. 694 ТЗ. Искането е за отмяна на определението и връщане на делото на ВОС с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок, от валидно упълномощен процесуален представител на легитимирани лица, имаща правен интерес от обжалване, насочена е срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Ответникът „ Улъйбка“ ЕООД, на когото е редовно връчен препис от жалбата, не изразява становище.

Настоящият състав на Апелативен съд - Варна, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, и провери данните по делото, намира следното:

Т. д. № 588/2016 г. по описа на ВОС, по което е постановено обжалваното определение, е образувано по искова молба на П.С.И. – кредитор в производството по несъстоятелност на „ Гамор“ ООД – в несъстоятелност, и от „Гамор“ ООД – в несъстоятелност, представлявано от управителя П.С.И., с която е предявен специален отрицателен установителен иск по чл. 694, ал. 3 вр. ал. 1 ТЗ, за установяване несъществуването на прието вземане на кредитора „ Улъйбка“ ЕООД. След образуване на производството, със ЗИД на ТЗ ( ДВ, бр.105/30.12.2016 г.) е създадена нова ал. 4 на чл. 694, в която се предвижда задължително участие на синдика в производството по установителните искове по чл. 694 ТЗ, предявени както от длъжника, така и от кредиторите с приети и неприети вземания. По смисъла на новата разпоредба, синдикът е длъжен да участва в производствата по чл. 694, ал. 1 - ал. 3 ТЗ, като участието му е въпрос на законосъобразно конституиране на страните в процеса. Същият участва в процеса на самостоятелно основание, в качеството си на лице, овластено да осъществява публични функции в производството по несъстоятелност, а не като представител на длъжника. Разрешаването на спора по чл. 694 ТЗ с решение, по предявения от длъжника и от един от кредиторите специален отрицателен установителен иск, без участието на синдика на „ Гамор“ ООД– в несъстоятелност, би било недопустимо и подлежащо на обезсилване при иницииране на въззивно производство.

Със спиране на производството по несъстоятелността и прекратяване правомощията на синдика на „ГАМОР“ ООД, преди неговото конституиране по т. д. № 588/2016 г. по описа на ВОС е възникнала временна пречка по движение на делото, условие за отпадането на която е възобновяване производството по несъстоятелност и назначаване на синдик.

Такава пречка е съществувала към момента на постановяване на обжалвания съдебен акт, но е отпаднала след образуване на производството по настоящото дело, тъй като с решение № 238/30.03.2017 г., производството по несъстоятелност по т. д. № 696/2015 г. на ВОС е възобновено и за временен синдик е назначен Бранимир Балачев, с дата на встъпване – 03.04.2017 г. Решението в частта за възобновяването и назначаването на синдик е влязло в сила. Постъпилата жалба срещу решението от П.С.И. е в частта относно статута на назначения синдик – временен, постоянен или служебен и срещу насрочването на събрание на кредиторите, поради което не е налице пречка, синдикът да бъде конституиран в производството по иска с правно основание чл.694 от ТЗ.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че с влизане в сила на решението за възобновяване на производството по несъстоятелност по т. д. № 696/2015 г. на ВОС и назначаването на синдик е отпаднала пречката по движението на т. д. № 588/2016г. по описа на ВОС, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото - върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 930/27.03.2017г., постановено по т. д. № 588/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.