О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№ 367/06.06.                                                 2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на    трети      юни                                       година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 268  по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

         Производството по делото е по реда на чл. 274, ал.1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от  Е.С.Е., ЕГН: ********** *** срещу определение № 120/15.03.2016г. на Шуменския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т. д. № 248/2015г., с което е оставена без уважение молбата на процесуалния представител на Е.Е., ЕГН: ********** *** и Н.К.Н., ЕГН: ********** *** за отмяна на Определение № 88/29.01.2016г. по т. д. № 248/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд и за удължаване на срока за внасяне на държавна такса за обжалване на Решение № 171/23.12.2015г., постановено по т.д. №248/2015г.  по описа на същия съд.

 По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени атакувания съдебен акт. Счита, че направеният  от първоинстанционния съд извод, че компетентен да се произнесе по искането за освобождаването от държавна такса за обжалване е съдът, пред който е направено искането, който е предпоставил постановяване на обжалваното определение, е неправилен.

 В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното:

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Срещу решение № 171/23.12.2015г.  на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 248/2015г. е подадена въззивна жалба от Е.С.Е., ЕГН: ********** от гр. Шумен и Н.К.Н., ЕГН: ********** *** самата жалба е направено искане по реда на чл.83 ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване.

С определение № 88/29.01.2016г. Шуменският окръжен съд е оставил без уважение искането  по чл.83 ал.2 ГПК, оставил е без движение въззивната жалба и е дал указания на въззивниците да внесат дължимата държавна такса в едноседмичен срок от съобщението.

С нова молба от 12.02.2016г., адресирана до Шуменския окръжен съд въззивниците, чрез процесуалния си представител, са поискали от съда да отмени определението си, с което молбата им по чл.83 ал.2 ГПК е оставена без уважение и да даде ход на въззивната жалба. Евентуално, в случай на неуважаване на молбата за отмяна на определението, е направено искане за продължаване на срока за внасяне на държавната такса с две седмици.

С обжалваното определение молбата от 12.02.2016г. е оставена без уважение, а депоираната въззивна жалба е върната на осн.чл.262 ал.2 т.2 ГПК вр.чл.261 т.4 от ГПК.

Предвид неуважаването на молбата за освобождаване от заплащането на държавна такса за въззивно обжалване и неизпълнението на указанията на съда за внасянето на таксата в указания едноседмичен срок, определението за връщане на въззивната жалба поради неотстраняване в срок на посочените нередовности се явява правилно и законосъобразно.

Твърдението на частния жалбоподател, че компетентен да се произнесе по искането на въззивниците за освобождаване от заплащането на държавна такса за въззивно обжалване е не Шуменският окръжен съд, а Варненският апелативен съд е неоснователно и в противоречие с  разрешението, дадено в т. 12 на ТР № 6/06.11.2013г. по тълк. дело № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, съгласно което компетентен да се произнесе по искането за освобождаване от  заплащане на държавна такса по чл. 83, ал. 2 от ГПК, в хипотезата на обжалване, е съдът пред който е направено искането, т.е. - администриращият съд. И това е така, тъй като администриращият съд, в случая - Шуменския окръжен съд,  проверява дали жалбата е подадена в срок, срещу акт, подлежaщ на обжалване, процесуалната легитимация на страната и спазването на  изискванията чл. 260 ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 7 от ГПК, чл. 261 от ГПК и чл. 284 от ГПК. За да е редовна една въззивна жалба следва да бъдат заплатени дължимите държавни такси за обжалване, като се представи пред администриращия орган доказателство за това.

Ето защо настоящият състав намира, че правилно първоинстанционният съд се е произнесъл по искането за освобождаване от държавна такса, дължима за въззивно обжалване и по това за удължаване на срока за заплащане на същата.

Като последица от горните изводи правилни се явяват  и изводите на Шуменския окръжен съд за връщане на въззивната жалба в следствие на неотстраняването в срок на порок в същата, основан на разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК във вр. с чл. 261, т. 4 от ГПК.

Обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е   Л   И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  Е.С.Е., ЕГН: ********** *** срещу Определение № 120/15.03.2016г. на Шуменския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 248/2015г., с което е оставено без уважение искането за удължаване на срока за внасяне на държавна такса за обжалване на Решение № 171/23.12.2015г., постановено по т.д. №248/2015г.  по описа на същия съд и е върната депозираната въззивна жалба от Е.С.Е., ЕГН: ЕГН: ********** *** и Н.К.Н., ЕГН: ********** ***.

 Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :