Р Е Ш Е Н И Е

 

     № 194

 

 

  гр. Варна, 07.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на осемнадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                           

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 269 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по повод на въззивна жалба от „Я.”ООД гр.Шумен против решение № 18/24.02.2014г. по т.д.№ 462/13г. на ШОС в частта, с която е отхвърлен искът на въззивника срещу „Е. с. г.”ЕООД гр. Шумен за разликата над 17 003,90лв. до претендирания размер от 36 011,05лв.,представляваща неплатено възнаграждение за извършени СМР по договор за изработка от 02.04.2012г. и е отхвърлен искът по чл.92 ЗЗД за разликата над 2 550,59лв. до 4 501,38лв.– неустойка по договор за изработка от 02.04.2012г.

   Постъпила е и въззивна жалба от „Е. с. г.” ЕООД гр. Шумен против частта от първоинстанционното решение , с което е уважен искът на „Я.”ООД гр. Шумен за осъждане на въззивника да заплати на ищеца сумата от  17 003,90лв.,представляваща неплатено възнаграждение за извършени СМР по договор за изработка от 02.04.2012г. и сумата от 2 550,59лв.  – неустойка по договор за изработка от 02.04.2012г., като главниците се дължат ведно със законната лихва от 09.08.2013г. до окончателното им изплащане.

   Във въззивната жалба на ищеца се излагат съображения за неправилност на решението на ШОС в обжалваната част поради необоснованост и неправилно приложение на материалния закон. Счита, че предвид действията на ответника по приемане и валидизиране на престираното от изпълнителя по договор за изработка, следва да се приложи чл.301 ТЗ и по отношение на количествата ПВЦ дограма изработена, доставена и монтирана на обекта от “Я.”ООД. Моли за отмяна на атакуваната част от решението на ШОС и постановяване на друго , с което изцяло се уважат предявените искове. Претендира присъждане на разноски за двете инстанциЕ.

   Във въззивната жалба на ответника се правят оплаквания за неправилност на обжалваното първоинстанционно решение в уважителната му част предвид необосновано некредитиране на показания на разпитан свидетел- Е. К. и неправилни изводи относно осчетоводяване на фактура за изпълнени СМР. В нарушение на материалния закон е приложената нормата на чл.301 ТЗ. Счита, че възложените с договора СМР не са изпълнени от ищеца, а от други доставчицЕ. Моли за отмяна на решението на ШОС в частта, с която са уважени исковете срещу него и за постановяване на друго за отхвърляне на исковете в атакуваните частЕ. Претендира разноски пред двете инстанциЕ.

   Постъпил е писмен отговор от „Я.”ООД гр. Шумен, с който се оспорва основателността на въззивната жалба на насрещната страна.

ВнАС прецени следното:

В исковата молба «Я.»ООД твърди , че с ответника «Е. с. г.»ЕООД имат сключен от 02.04.2012г. договор за изработка, доставка и монтаж на дограма за обект « Ремонт приемно здание, магазия, постове и външна тоалетна гара Ресен». Същият е изпълнен от страна на ищеца, като представител на ответника е приел извършените СМР на обекта с протокол обр.19. Съставена е била и фактура № 3035/12.04.2012г. за сумата от 36 011,05лв., която не е изплатена от ответника. Претендира на осн. чл.266,ал.1 ЗЗД заплащането й. На осн. чл.92,ал.1 ЗЗД претендира и неустойка за забава, уговорена по договора в размер на 4 501,38лв.

Ответното ТД «Е. с. г.»ЕООД възразява неговият управител да е подписвал договор за изработка, акт обр.19 и фактура , издадена от ищеца. Липсват търговски взаимоотношения между дружествата. Посоченият по договора негов предмет е изпълнен от трети за спора лица – изработили ПВЦ профилите и доставили ги на обекта, като монтажът е извършен от работници на ответника. Количествата на посочените по процесния договор СМР не съответства на тези, заложени по договора между възложителя УДВГД Горна Оряховица – ДП «НК Ж И» - София и «Е. с. г.»ЕООД като главен изпълнител. Управителката на ответника е била в отпуск за отглеждане на малко дете и не е била информирана от секретарката и счетоводителката за представената от ищеца фактура. За нея и протокол обр.19 е научила едва с настоящето дело, поради което и се противопоставя на процесния договор.

Предявените искове са с правно осн. чл.266, ал.1 ЗЗД и чл.92,ал.1 ЗЗД.

ВнАС като обсъди доказателствата по делото, становищата на страните и приложимите към спора правни норми намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Спорни между страните са фактите относно сключването на процесния договор за изработка от 02.04.2012г;обем на изпълнените на обекта СМР , които попадат в предмета на договора; приемането на извършеното от възложителя.

Видно от Протокол № 1/09.04.2012г. и протокол № 2/21.04.2012г. УДВГД Горна Оряховица – ДП «НК Ж И» - София е възложило на «Е. с. г.»ЕООД изпълнението на СМР, подборно описани като вид, количество и цена, за обект : « Ремонт приемно здание, магазия, постове и външна тоалетна гара Ресен». Следователно «Е. с. г.»ЕООД се явява главен изпълнител на възложените работЕ. С посочените протоколи се констатира извършените и подлежащите на заплащане СМР.

Според заключението на СТЕ, изслушано пред ШОС , и видно от приложение № 1 към него посочените в договор от 02.04.2012г. между «Я.»ООД и «Е. с. г.»ЕООД работи съвпадат като видове и като има разминавания относно количествата им, и по последния договор те са завишенЕ.

С договор за изработка от 02.04.2012г. «Е. с. г.»ЕООД възлага на «Я.»ООД също изработка, доставка и монтаж на дограма на обекта гара Ресен. С протокол обр.19/12.04.2012г. е прието от възложителя изпълнение на описаните по документа СМР, тяхното количество и стойност, която следва да се заплатЕ. За дълижмото плащане в размер на 36011,05лв. с ДДС ищецът издава фактура № 3035/12.04.2012г. на отвеника.

Безспорно  от заключението на СГЕ се налага извод, че договорът от 02.04.2012г. и протокол обр.19 не носят за «Е. с. г.»ЕООД подпис на управителя му към този момент Е. И.

От заключението на ССЕ безпротиворечиво се установява, че ф-ра № 3035/12.04.2012г. е осчетоводена по сметка разходи за външни услуги- подизпълнител СМР. Същата е намерила отражение в годишния финансов резултат в отчета за приходите и разходите за 2012г. в раздел А – «Разходи за оперативна дейност». Фактурата е включена в дневника за покупки на «Е. с. г.»ЕООД за м.април 2012г., размерът на данъка по нея е посочен с право на пълен данъчен кредит в справка-декларация по ЗДДС за същия период и ответникът е ползвал данъчен кредит по нея.

Ирелевантни за спора са показанията на свидетелите, намиращи се в граждански правоотношения с ответника, че управителката на  «Е. с. г.»ЕООД в процесния период е била в отпуск по майчинство и не е знаела за фактурата. От значение е фактът на осчетоводяване на същата от дружеството. Липсват каквито й да е доказателства за противопоставяне от управителката Илиева на договора от 02.04.2012г. и приемането на изпълненото по него към датата на включването на въпросната фактура в дневника за покупките и в справката –декларация по ДДС за м.април 2012г.

Следователно се налага цялостен извод за наличие на валидно сключен договор за изработка между страните на СМР за обект в гара Ресен, като ищецът се явява подизпълнител на ответника.

По отношение на изпълнените ремонтни работи на обекта:

В.л. Желев по изслушаната пред ШОС СТЕ установявя, че фактически осъщественото на обекта гара Ресен по възложения ремонт е на обща стойност 17003,90лв., което като количество е близко до това по протокол № 1/09.04.2012г. и протокол №2/21.04.2012г. /16215,86лв. кол.9 и 10 по приложение №1 към заключението на СТЕ/.

Извън предмета на договора от 02.04.2012г. на място вещото лице установява доставени и монтирани 26,4 кв.м. рамки ПВЦ профил с мрежа за предпазване от насЕ.ми на стойност 18 142,37лв. За същото количество ПВЦ дограма ответникът представя  фактура № 1000000028/19.04.2012г. с доставчик «Масдек»ЕООД на стойност 23 358,14лв. с ДДС. В с.з. на 27.10.2014г. пред ШОС в.л. Енчев по назначената ССЕ дава обяснения, че във връзка с извършена насрещна проверка относно ДДС по цитираната фактура данъчните органи са констатирали, че стоката е натоварена в гр.Пловдив и траспортирана до обекта гара Ресен от «Масдек»ЕООД, което я е предало на «Е. с. г.»ЕООД. Подписан е и приемо –предавателен протокол от 15.04.2012г. Ответникът е бил обезпечен с работна ръка за монтиране на дограмата. Поради което съдът намира, че макар и отразена по протокол обр.19 и фактура № 3035/12.04.2012г. ищецът не е извършил твърдяната по исковата молба дейност по изработка , доставка и монтаж на ПВЦ от 26,4 кв.м. Поради което и не му се дължи заплащане на същата.

Предвид доказаността на претенцията по чл.266, ал.1 ЗЗД относно главница в размер на 17003,90лв., то на осн. раздел VІ,чл.1  от договора за изработка на изпълнителя се дължи при забава неустойка по 0,1% на ден за периода на забавата , но не повече от 15% от стойността на договора . Последната възлиза на 2550,59лв.

Ето защо предявените искове по чл.266, ал.1 ЗЗД и чл.92,ал.1 ЗЗД са основателни до 17003,90лв. и 2550,59лв. Което налага потвърждаване на обжалваното решение в атакуваните частЕ. Съобразно изхода от спора пред настоящата инстанция страните следва да понесат сторените от тях разноски за държавна такса по въззивните им жалби както са направени, а по отношение на адв.възнаграждение на «Я.»ООД се дължи заплащане на сумата от 564,73лв., съразмерно на неуважената жалба на «Е. с. г.»ЕООД.

Водим от горното , съдът

 

                 Р Е Ш И :

 

   ПОТВЪРЖДАВА решение № 18/24.02.2014г. по т.д.№ 462/13г. на ШОС .

ОСЪЖДА «Е. с. г.»ЕООД, ЕИК 200710760, гр.Шумен , представлявано от управителя Е. И. да заплати на «Я.»ООД , ЕИК 127505978, гр.Шумен , предсавлявано от управителя Д.П., сумата от 564,73лв. – направени от последното разноски пред настоящата инстанция съразмерно с неуважената част от въззивната жалба на  «Е. с. г.»ЕООД.

   Решението може да се обжалва пред ВКС с касационна жалба в едномесечен срок от съобщението.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: