ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  368                                                22.06.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  22-и юни                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 270 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. Г.Ф., като пълномощник  на „Веслам Шипинг и Менинг”ЕООД гр.Варна, срещу определение № 966 от 29.03.2017год. по т.д.№ 1528/2016г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 442/2016год. на ВАдС, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК.   Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения. Основните са, че  предявеният иск срещу жалбоподателя е изцяло неоснователен, понеже не е налице изрично упълномощаване и е било невъзможно да причини вреди в правната  сфера на ищеца. За това считат, че делото в административния съд няма отношение към заведеното срещу  жалбоподателя исково производство. Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Ред Ривър-Ван Ек ”Б.В., чрез писмено становище на процесуални представители, счита частната жалба за неоснователна, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на „Ред Ривър-Ван Ек ”Б.В., дружество регистрирано в Кралство Холандия, против „Веслам Шипинг и Менинг”ЕООД гр.Варна в която са предявени искове за за заплащане на суми за претърпени вследствие на действията на ответника вреди, с правно основание: чл.124 ал.1 ГПК вр. чл.79 ал.1 ЗЗД, евентуално вр.чл.60 и чл.62, евентуално вр.чл.45 ЗЗД. Излага се в иска, че вредите са настъпили вследствие на съставянето от ответника, в качеството му на акредитиран митнически агент, упражняващ пряко митническо представителство,  на погрешни документи пред митническите власти. Вследствие на тези действия на ответното дружество, за ищеца са възникнали публични задължения, които са установени от данъчните власти с ревизионен акт № Р-03000314003085-091-001/30.10.2015год. и са събрани от ищеца посредством прихващане със заявен ДДС за възстановяване до размера, посочен в исковата молба. Излага, че във връзка с обжалването на ДРА е образувано адм.д. № 442/16год. на Адм. Съд-Варна и понеже от решението на делото зависи дали и в какъв размер ще бъдат потвърдени  с влязъл в сила съдебен акт задълженията за ДДС, установени във вреда на ищеца, иска производството да бъде спряно, до приключване на административното производство.  С обжалваното определение на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 442/2016год. на ВАдС.

Обжалваното определение се явява законосъообразно и като такова следва да бъде потвърдено, поради следното:

Настоящата инстанция споделя извода на окръжния съд, относно преюдициалния характер на висящото производство по адм.д.№ 442/2016год. на ВАдС, поради следните съображения:

Предмет на исковото производство са вреди, настъпили вследствие неправилни действия на ответното дружество, пред съответните митнически власти. Вредоносните действия според твърденията, се изразяват в погрешно съставени документи пред митническите власти, довели до начисляване на публични задължения на ищеца. Размерът на вредите се изразява в начислените  публични задължения, дължимостта на които е предмет на образуваното административно производство. За това резултатът от   адм.д. № 442/2016год. на ВАдС има директно отношение за спряното исково производство, понеже ще определи размера на задълженията, които представляват твърдените претърпени вреди и съответно основателността на  исковата претенция.  С други думи,  отмяната, или потвърждаването на начислените публични задължения, които са предмет на разглеждане на адм.д. № 442/2016год. ВАдС, има пряко отношение към основателността на претенциите на ищеца.

Следователно, съобразно представените доказателства и направените оспорвания, административното производство, което ще определи публичните задължения, които са установени от данъчните власти с ревизионен акт № Р-03000314003085-091-001/30.10.2015год., има преюдициален характер по отношение на предявените искове.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е  спряно  производството по т.д. № 1528/2016год. по описа на ВОС, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 442/2016год. на ВАдС се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                  

          

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 966 от 29.03.2017год. постановено по т.д.№ 1528/2016г. по описа на ВОС, с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 442/2016год. по описа на  Адм. Съд-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.