Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 141

 

Гр.Варна, 22.06.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                    ЖЕНЯ ДИМИНРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Р.СЛАВОВ в.търг.дело № 271 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 от ГПК, вр. чл. 34 и сл. ЗЮЛНЦ.

Образувано е по въззивна жалба на Е.Й.Н. от гр. Силистра срещу решение № 17/10.04.2017г. на ОС- Силистра постановено по ф.д. № 5/2017г., с което е отказана регистрация на Фондация "ПРОЕКТА СИОН БЪЛГАРИЯ", със седалище гр.Силистра заявена с писмено искане вх.№ 930/23.03.2017г.

Е.Й.Н. – в качеството му на учредител, е депозирал искане пред Силистренския окръжен съд за вписване във водения в съда регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на фондация с наименование „ПРОЕКТА СИОН БЪЛГАРИЯ“, със седалище гр.Силистра. За да отхвърли искането за регистрация, СОС е приел, че предоставеното от учредителя имущество в размер на 50 лв. е крайно недостатъчно за постигане многобройните цели и дейности на фондацията и не може да осигури нормална дейност на фондацията.

Въззивникът излага доводи за неправилност и необоснованост на обжалваното решение. Излага доводи, че според нито една от описаните дейности в чл. 4, ал. 3 от Учредителния акт на фондацията не е необходимо предоставянето на имущество като условие за извършване на дейността. Излага, че не всички изброени в Устава дейности и цели следва да бъдат реализирани веднага след регистрацията ѝ, като остава възможността дейността на фондацията да започне след определен период от време, след натрупване на опит и средства. Не е отчетена и възможността „известна донорска организация“ да е поела предварителни ангажименти към фондацията в процес на учредяване за сериозно финансово подпомагане за постигане на целите ѝ. Наведени са оплаквания за необоснованост извода на първоинстанционния съд за недостатъчност на предоставеното от учредителя на фондацията имущество. Иска отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на ново, с което въззивният съд да даде указания за вписване на фондацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел воден при ОС-Силистра.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Предявената жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Специалният закон, който следва да намери приложение в случая – ЗЮЛНЦ, не предвижда минимална стойност на предоставеното с дарствения акт имущество, с което фондацията следва да бъде учредена. (арг. чл.34 и сл. ЗЮЛНЦ). Видно от разпоредбата на чл. 5, 6 и 7 от Учредителния акт, фондацията е от отворен тип и имуществото й се формира не само от първоначално дарение от страна на учредителя, но и от последващи дарения, завещания и други пожертвования от страна на физически и юридически лица, които подкрепят целите й, приходи от стопанисване и управление на имуществото и допълнителната стопанска дейност на фондацията, приходи от стопанисване имуществото на фондацията, от изпълнение на проекти, програми, финансирани от български и чуждестранни фондове, фондации, организации, физически и юридически лица, както и други разрешени от закона източници, направени от физически и юридически лица. Учредителният акт предвижда възможността за допълнително набиране на имущество, което обуславя извода, че фондацията би могла да  осъществява целите си, след регистрацията.  Предвид изложеното, извода на СОС, че не са налице законовите изисквания за вписване на фондация с посоченото име, поради недостатъчно имущество е незаконосъобразен.

Обжалваното решение като краен резултат е правилно и следва да бъде потвърдено, но на различно от посоченото от СОС основание, а именно:

Съобразно  чл.33 ал.1 ЗЮЛНЦ,  фондацията се учредява с едностранен учредителен акт, с който  безвъзмездно се предоставя имущество, а според ал.2 на с.чл. За учредяване на фондацията  е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи.

Според чл.34 ал.1 ЗЮЛНЦ-т.5, В учредителния акт се посочва предоставеното имущество.

От съдържанието на учредителния акт се установява, че същият не отговаря на изискването, посочено в чл.34 ал.1 т.5 ЗЮЛНЦ.  Това е така, понеже не е посочено какво имущество е предоставено и от кои актове се образува  имуществото на фондацията. В представеното Решение за учредяване е посочено имущество образувано от първоначално дарение от 50лв., следователно, може да се направи извод, че имуществото ще се образува чрез дарение на цитираната сума, но доказателства за извършеното дарение, което от формална страна следва да отговаря на изискванията на чл.33 ал.2 ЗЮЛНЦ  не са представени, а и предоставеното имущество не е отразено също в чл. 5 ал.1 т.1 от Учредителния акт.

Следователно, съдържанието на учредителния акт не отговаря на изискванията  на чл.34 ал.1 т.5 ЗЮЛНЦ, а съобразно, чл.34 ал.2 ЗЮЛНЦ, За да има действие учредителния акт, едно от изискванията е да са спазени изискванията на ал.1 т.5 от с.чл. При установеното противоречие с посочената разпоредба, учредителния акт няма действие, което от своя страна е пречка да бъде вписана заявената фондация.

Предвид изложеното по-горе, съставът на Варненския апелативен съд намира обжалваното решение като краен извод за правилно и като такова същото следва да бъде повърдено.

Водим от горното, Варненския апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 17/10.04.2017г. на ОС- Силистра постановено по ф.д. № 5/2017г.  с което е отказано вписване в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Силистренския окръжен съд фондация с: НАИМЕНОВАНИЕ: "ПРОЕКТА СИОН БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр.Силистра.

 

Решението е  окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.