О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

329………

 

гр. Варна, ……… 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на осми юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 272 по описа на ВАпС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

          Образувано е по частна жалба на Ф.В.П., И.С.С., Т.С.С. против Определение № 207/28.04.2017 г. на Окръжен съд Добрич по т. д. № 97/2017 г., с което е прекратено производството по делото.

          В жалбата се излагат твърдения, че определението е неправилно, тъй като с разпореждане No-495/13.04.2017 година производството по делото е оставено без движение, на осн. чл.129, ал.2 ГПК с указания да се довнесе допълнително държавна такса в размер на 1499.50 лева. В срока ищците са депозирали молба, в която са посочили, че дължимата държавна такса е внесена в пълен размер, позовавайки се разпоредбите на ГПК за определяне цената на иска и размера на дължимата държавна такса и ТР по т.д.4/2014 година на ОСГК на ВКС.Разпоредбата на чл.71 ГПК е неприложима, тъй като предявеният иск за нищожност на договора за аренда е облигационен иск, поради което държавната такса следва да се определи върху ¼ от цената на иска.

    Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. По съществото на спора съдът съобрази следното:

    Производството по т.д.97 по описа за 2017 година на Добрички окръжен съд е образувано по предявени от Ф.В.П., И.С.С., Т.С.С. срещу „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД и „АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ“ ЕООД искове за прогласяване нищожността на договор за аренда, вписан в Служба вписвания Добрич с вх.рег.No-7620, Акт 193, том XIV от 15.08.2016 година.

          Страната е посочила цена на иска и твърди приложимост на чл.69, ал.1, т.4 ГПК, съгласно която размерът на цената на иска за съществуване, прогласяване на нищожността, унищожаване, разваляне на договор е стойността на договора т.е. паричната оценка на насрещните престации. Когато една от насрещните престации съставлява права върху недвижима вещ, стойността на договора се определя от данъчната оценка на вещното право, а ако няма такава от пазарната цена на правото. Внесената държавна такса е съобразно ТР 4/2014 година на ОСГК на ВКС, съобразно която дължимата държавна такса се определя върху ¼ от цената на иска.

          Първоинстанционният съд не е посочил мотиви в определението си, нито правно основание, въз основа, на което е задължил страната да довнесе държавна такса в размер още на 1499.50 лева, но с оглед посочването на размерът е изчислил дължимата държавна такса върху цената на иска, посочена от ищеца.

          Задължение на съда е да посочи цената на иска, съобразно правната квалификация на същия и когато цената на иска не е правилно посочена от ищеца да предприеме необходимите процесуални действия.

          В процесния случай се иска прогласяване нищожността на договор за аренда, за който приложение ще намерят разпоредбите за договор за наем, поради което приложимата разпоредба е чл.69, ал.1, т.5 ГПК, а именно цената на иска се определя на наема за една година. /в този смисъл определение No-1019/22.12.2011 година на ВКС по ч.т.д.962/2011 година, II т.о., ТК/.

          Видно от приложения договор е, че арендното плащане за една година е в размер на 3259.96 евро или 6375.92 лева, поради което дължимата държавна такса е в размер на 255.03 лева, за които са налице доказателства, че са внесени.

          Указанията на Добрички окръжен съд са неправилни, тъй като неправилно е определена цената на иска. Съдът следва при връщането на делото да съобрази обстоятелството, че цената на иска е под 25 000 лева, както и, че се касае за три субективно съединени иска, всеки един от който е под 25 000 лева, поради което делото е подсъдно на районен съд. 

            С оглед гореизложеното обжалваното определение на Добрички окръжен съд следва да бъде отменено и делото върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

    ОТМЕНЯ Определение № 207/28.04.2017 г. на Окръжен съд Добрич по т. д. № 97/2017 г., с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: