ОПРЕДЕЛЕНИЕ

330/16.05.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 15.05.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№272  по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Планекс“ ЕООД - гр.Варна срещу определение №1188/02.04.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. № 488/2018 г., с което е прекратено производството по иска му.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

ОС Варна прибързано е прекратил производството по предявения отменителен иск, който следва да се квалифицира по чл.647, ал.1, т.1 – ТЗ  /за недействителност на безвъзмездна сделка със свързано с длъжника лице, извършена в тригодишен срок преди подаване на молбата по чл.625-ТЗ/. Съдът е приел, че, като обжалвано, решението за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника не е влязло в сила, както и че ищецът няма качеството на кредитор с прието вземане, тъй като не е приключила процедурата по чл.692 - ТЗ. Обявителното решение по чл.630 подлежи на незабавно изпълнение - чл.634-ТЗ, ето защо едногодишният срок по чл.649, ал.1 – ТЗ тече от датата на решението, а не от влизането му в сила. Синдикът както и всеки кредитор на несъстоятелността има право да предяви исковете по чл.645, 646 и 647-ТЗ и по чл.135-ЗЗД възможно най-рано, за да не бъде пропуснат този не много продължителен преклузивен срок. Срокът за предявяване на вземанията е много кратък – едномесечен от вписване на решението в търговския регистър – чл.685, ал.1 –ТЗ, което предполага, че към датата на предявяване на отменителния иск ще бъде ясно дали подалият исковата молба ищец има качеството на кредитор с прието вземане, още повече след като по принцип кредиторът предявява иска при бездействие на синдика. Ако все пак процедурата по чл.692-ТЗ за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания не е приключила, както в случая, исковият съд е длъжен да изчака акта по чл.692, ал.4 – ТЗ на съда по несъстоятелността преди формиране на преценката си относно активната легитимация на ищеца и съдбата на делото. Към настоящия момент списъкът на приетите вземания е одобрен с определение №1330/17.04.2018 г. на ВОС-ТО по т.д. №1282/2016 г. и с него ищецът е признат за кредитор с приети вземания. Така че той може да бъде ищец по иска по чл.647 - ТЗ и искът му не е преждевременно заведен.

Ето защо определението на ОС Варна-ТО е неправилно и следва да се отмени, като делото бъде върнато на същия съд за предприемане на по-нататъшни съдопроизводствени действия по него.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №1188/02.04.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. № 488/2018 г., с което е прекратено производството по иска на „Планекс“ ЕООД - гр.Варна.

ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане на по-нататъшни съдопроизводствени действия по него.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.