Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

184/22.07. 2019г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на двадесет и шести юни                                         Година 2019

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   М.Христова

 

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  273   по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е  по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „МАВЕРИК 82“ ЕООД, ЕИК 103877831, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Никола Вапцаров“ № 3, ет.6, офис 14а, представлявано от управителя В А Дпротив решение № 23/25.03.2019г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 148/2018г. в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността е определена датата 01.01.2018г. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени решението в обжалваната част и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което за начална дата на неплатежоспособността да определи датата 30.11.2013г.

          Въззивемата страна не е изразила становище по жалбата.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          С решение № 23/25.03.2019г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 148/2018г.  е обявена   неплатежоспособността   на   „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201746414, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ж.к. Промишлена зона, ул.Разградско шосе №1, с управител В С В, като за  начална дата на неплатежоспособността е определена датата 01.01.2018 година; открито е производство по несъстоятелност на дружеството; постановена е  обща възбрана и запор върху имуществото му; прекратена е дейността на предприятието на търговеца и същият е обявен  в  несъстоятелност  на осн. чл.630, ал.2 и чл.632 от ТЗ. Длъжникът  „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201746414 е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. На  осн. чл.632, ал.1 вр. с ал.2 от ТЗ производството по несъстоятелност на „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД е спряно, като на заинтересованите лица е указано,  че в срок от една година от вписването на решението в търговския регистър производството може да бъде възобновено, ако молителят удостовери, че е открито достатъчно имущество на длъжника или ако депозира сума в размер на поне 6000 /шест хиляди/ лева за покриване на текущите и начални  разноски.

          Предмет на настоящото въззивно производство е така определената начална дата на неплатежоспособността – 01.01.2018г. По съображения, изложени в жалбата, въззивникът счита, че за такава следва да бъде определена датата 30.11.2013г. В тази връзка съдът съобрази следното :

Съгласно формираната трайна и непротиворечива практика на ВКС началната дата на неплатежоспособността е датата на най-ранното непогасено задължение на длъжника или последното плащане към кредитор, към която дата са налице всички признаци на неплатежоспособността по смисъла на чл.608 ТЗ, т.е. според обективното си финансово състояние, преценено с оглед коефициентите за ликвидност, финансова автономност и рентабилност, длъжникът да е изпаднал в невъзможност да изпълнява паричните си задължения по търговски сделки. Т.е. не да не е погасявал задълженията си, а да не е бил в състояние да ги погаси. В редица решения /т.д. 915/09г., ІІ т.о.; т.д. № 169/10г., ІІ т.о.; т.д. № 1152/11г., І т.о.; т.д. № 983/11г., І т.о.; т.д. № 1453/13г., ІІ т.о.; т.д. 1565/14г., І т.о./ е прието, че началната дата на неплатежоспособност се определя чрез преценка на цялостното икономическо състояние на предприятието на длъжника, посредством коефициентите за ликвидност, събираемост и финансова автономност/задлъжнялост, чрез които се установява началният момент на обективната трайна неспособност на длъжника да погасява своите краткосрочни/текущи задължения с краткотрайните/текущи активи. На настоящия състав е известно и разрешението, дадено в решение № 80/08.10.2015г. по т.д.1565/14г. на І т.о., съгласно което влошаването на икономическото състояние на търговеца, имащо траен характер, може да настъпи и рязко, ако в един и същи момент се падежират значима част от дългосрочните до този момент задължения на длъжника /вкл. когато са само към един кредитор/, които се трансформират в краткосрочни, ако това води до обективна невъзможност предприятието да поеме своите краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи, която невъзможност се установява чрез посочените по-горе икономически показатели.

Релевантен за определяне началната дата на неплатежоспособност е моментът на обективна невъзможност да се изпълнят задълженията към в с и ч к и кредитори с изискуеми и ликвидни вземания, а не спирането на плащането към отделен кредитор, респ. отделни, но не всички кредитори, поради което на съобразяване подлежи не само факта на спирането на плащанията, а причините за това – липсата на краткотрайни активи, с достатъчна степен на ликвидност, за покриване на краткосрочните задължения. Във всички случаи обаче, съобразяването на данните за икономическото състояние на търговеца към определен момент,за нуждите на основанието „ неплатежоспособност „ предпоставя установено изискуемо вземане на кредитор към същия този момент, останало неудовлетворено – пълно или частично.

От събраните по делото доказателства и заключението на ССчЕ се установява от фактическа страна, че към момента на изготвяне на експертизата по счетоводни данни на ищеца вземанията му от ответника към 31.01.2019г., възникнали в периода 01.01.2013г. – 31.01.2019г., са в общ размер на 405 600,52лв, от които невъзстановени аванси 252 520лв и вземания по доставки на стоки и услуги 152 080,52лв. Последното погасяване на задължението е от 09.01.2018г. в размер на 180 000лв. С това „МАВЕРИК 82“ ЕООД се явява основен кредитор на ответното дружество.

По балансови показатели на ответника, предвид липсата на счетоводни регистри, краткосрочните му задължения към всички кредитори / финансови предприятия, доставчици и клиенти, персонал, осигурителни предприятия и др./ са в общ размер : за 2014г. – 1 896 хил.лв; за 2015г. – 3 968 хил.лв; за 2016г. – 3 698 хил.лв и за 2017г. – 1 548 хил.лв. Към 12.02.2019г. „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ“ЕООД има образувано ИД № 180598411/2018г. за публични задължения в размер на 38 182,76лв, както и други текущи задължения от 125,40лв, или общо – 38 308,16лв от подадени декларации и РА от 05.07.2018г. Последното погасяване на публични задължения е от 13.09.2018г.

Краткотрайните активи  към 2014г. са 1 200 хил.лв; към 2015г. – 3 110 хил.лв; към 2016г. – 2 612 хил.лв и към 2017г. – 774 хил.лв. Дълготрайните активи на дружеството са възбранени за обезпечаване на задължения към НАП и търговски кредитори. Липсват балансови данни за наличие на дълготрайни и краткотрайни финансови активи, както и за вземания по предоставени заеми.

          Горните данни от своя страна обуславят и определените от в.лице коефициенти за обща ликвидност, които за целия обследван период са под референтни стойности, т.е. – под единица : за 2014г. – 0, 7430; за 2015г. – 0,8241; за 2016ж. – 0,7578 и за 2017г. – 0,5000.

          Според  решение № 71 / 30.04.2015г., т.д. № 4254/201Зг. на I ТО, ВКС коефициентът за обща ликвидност е основен при финансово-икономическия анализ на състоянието на предприятието на длъжника, но само при условие, че е налице действителна ликвидност на всички елементи от краткотрайните активи, участващи при формирането му. Липсва ликвидност, когато няма търсене на пазара на конкретните материални запаси или краткосрочни инвестиции, съответно е налице несъбираемост или обезценка на краткосрочните вземания, като от значение за установяването им са коефициентите на обращаемост на съответния актив. Доколкото заключението на в.лице по ССчЕ е изготвено въз основа на балансови стойности, без данни относно това как те са формирани, съдът не може да направи извод за  наличието на действителна ликвидност на краткотрайните активи на дружеството. Още повече, че липсват данни за инвентаризация на водените в баланса текущи активи – материални запаси, вземания и парични средства – към датата на последния баланс 31.12. 2017г. и към датата на изготвяне на заключението, предвид на което според в.лице не е ясно каква е настоящата стойност на притежаваните материални запаси, какъв е размерът и доколко са събираеми вземанията, както и какви са наличните парични средства.

          Въз основа на горните констатации анализът на другите показатели за ликвидност - бърза, незабавна, абсолютна се установява, че : Бързата ликвидност за периода 2014г. – 2015г.  е на долната граница на препоръчителната стойност от 0,5 – 1, докато през 2016г. – 2017г. е под референтните стойности. Това означава, че дружеството не е разполагало с достатъчно парични средства и вземания, които да покрият текущите му задължения.  Абсолютната ликвидност, изчислена като съотношение между парични средства и  текущи задължения през 2014г. – 2015г. е в рамките на препоръчителните стойности / над 0,3/, а след това този показател значително се влошава поради намален размер на паричните средства, въпреки че текущите задължения също намаляват. Незабавната ликвидност се явява идентична с абсолютната  предвид липсата на водени текущи финансови активи.

          Коефициентите на финансова автономност / задлъжнялост са помощни и лошите им стойности при добри показатели на ликвидност не сочат наличие на състояние на неплатежоспособност на търговеца, а са единствено индиция за евентуално настъпване на това състояние в бъдеще. През целия изследван период те са под препоръчителните стойности, което според в.лице се дължи на високата стойност на задълженията спрямо собствения капитал на дружеството, поддържан в ниски стойности.

          Следва да бъде отчетено и установеното от в.лице обстоятелство, че през целия изследван период „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ“ЕООД отчита положителен финансов резултат от дейността си. До м.октомври 2018г. то е осъществявало активна търговска дейност, като е декларирало продажби. През 2018г. НАП образува изпълнителни дела срещу него.

          С оглед на горното настоящият състав намира, че за начална дата на неплатежоспособността следва да бъде определена предложената от въззивника 30.11.2013г., на която не е изпълнено изискуемо парично задължение по търговска сделка, а именно задължението към „МАВЕРИК 82“ ЕООД, породено в резултат на трансформиране на вземанията по фактури в договор за заем, тъй като към тази дата длъжникът вече не е бил в състояние да изпълнява текущите си задължения поради трайно влошено финансово състояние. Извършените плащания след тази дата, вкл. и тези от 09.01.2018г. към въззивника и от 13.09.2018г към НАП не са индиция са липсата на състояние на неплатежоспособност, доколкото са спорадични и изолирани. Влошеното финансово състояние е трайно и необратимо, доколкото по делото е установено, че длъжникът не разполага с дълготрайни активи, които да бъдат осребрени, тъй като те са възбранени, а търговската му дейност след октомври 2018г. е преустановена.

          По изложените съображения, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 23/25.03.2019г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 148/2018г. в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността е определена датата 01.01.2018г., като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

 

          ОПРЕДЕЛЯ  за НАЧАЛНА ДАТА на неплатежоспособността на „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201746414, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ж.к. Промишлена зона, ул.Разградско шосе №1, с управител В С В датата 30.11.2013г.

          Препис от решението на основание чл.622 от ТЗ да се изпрати на АВ за незабавно обявяване в Търговския регистър.

          Решението да се впише в книгата по чл.634в ТЗ.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :