РЕШЕНИЕ

   № 184

               гр.Варна, 02.07.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 18.06.2014 г. в  състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело №275  по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„А.” ЕООД – с.К., Община К., Разградска област е обжалвало решението на Окръжен съд - Разград по т.д.№82/2012  г. в осъдителната му част,  с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде отхвърлен изцяло, ведно с присъждане на съдебните разноски за двете инстанции. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му,  ведно с присъждане на съдебните разноски по делото, като съображения за това излага в писмени бележки.

Ответникът по жалбата – Община В., гр. В., Русенска област, моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция, като съображения за това излага в писмена защита.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Начисленият и заплатен от Община В. ДДС по процесните фактури на „А.” ЕООД – с.К., Община К. за предоставени услуги по сметосъбиране и сметоизвозване е внесен от последното дружество в бюджета, установено от заключението на ССЕ. Това обстоятелство е достатъчно да се приеме, че ответникът не следва да отговаря по иск на ищеца по чл.55, ал.1 – ЗЗД, тъй като не е получил за себе си процесния ДДС, а го е внесъл за сметка на ищеца в бюджета. В патримониума на ответника е останала само договорената за услугата цена и той не дължи връщане на ищеца на внесения в бюджета ДДС върху нея, тъй като същият не представлява за него материална облага, с която се е обогатил неоснователно, независимо дали е следвало или не да начислява ДДС на получателя на услугите.

С влязлото в сила решение по адм.д. №4624/2012 г. на Административен съд Варна е отменен ревизионният акт от 31.05.2012 г. в частта, с която на Община В. е начислен ДДС за получените услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, с оглед отказаното му право на данъчен кредит. От това следва, че ищецът може отново да приспадне или да възстанови данъчен кредит за платения от него по процесните фактури ДДС, предвид внасянето му от ответника в приход на бюджета. Макар заплатеният от ищеца ДДС да е бил неправилно начислен в издадените от ответника фактури съгласно решенията на АдмС-Варна и ВАС, ищецът ще може да ползва данъчен кредит за него и в крайна сметка няма да бъде ощетен. След като ищецът няма данъчни задължения в частта, с която ревизионният акт е отменен, е очевидно, че представените в последното с.з. писмени доказателства касаят плащания към НАП относно други задължения на ищеца - в частта, с която ревизионният акт е потвърден, а именно по сделки за продажба на недвижими имоти - земи.

Ето защо искът се явява неоснователен и следва да се отхвърли. Първоинстанционният съд е достигнал до обратни правни изводи и краен резултат, предвид което решението му се отменя, като вместо него въззивният съд постановява друго, с което отхвърля иска.

При този изход на спора в полза на въззивника се присъждат направените съдебни разноски за  двете съдебни инстанции.

Воден от изложеното и на основание чл.271 ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №4/20.02.2013 г. на Окръжен съд - Разград по т.д.№82/2012 г. в осъдителната му част за сумите 62009.11 лв – главница, 4392.08 лв – мораторни лихви и 3052.76 лв – съдебни разноски, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на Община В., гр. В., Русенска област срещу „А.” ЕООД – с.К., Община К., Разградска област за сумата 62009.11 лв – подлежащ на връщане недължимо платен ДДС по издадени в периода - 29.06.2007 г. – 26.11.2009 г. 152 бр. данъчни фактури за предоставени услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, и за сумата 4392.08 лв – мораторни лихви, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.06.2012 г., и съдебните разноски, като неоснователен.

ОСЪЖДА Община В., гр. В., Русенска област, да заплати на „А.” ЕООД – с.К., Община К., Разградска област, ЕИК 116545156, сумата 2619.09 лв – съдебни разноски за двете инстанции.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.