РЕШЕНИЕ

 

                                                212/17.07.2014 г.             град Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                               търговско отделение  трети състав

На седемнадесети юни                                                                               2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                                                  Петя Хорозова       

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане възз.т.д. № 275 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 258 ГПК.

Образувано е по въззивните жалби на двете страни срещу решение № 131/10.02.2014 г. постановено по т.д.2690/2012 г. по описа на ВОС, с което частичният иск на А.В.С. против „Г” ООД със седалище гр. Варна с правно основание 125 ал. 3 от ТЗ е уважен за сумата 9 500 лв. и е отхвърлен за разликата до 29 050 лв. и са присъдени съдебни разноски.

Въззивникът А.С. е подал жалба, с която иска отмяна на решението в отхвърлителната част за разликата над 9 500 лв. до 29 050 лв. поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса и преписи /чл. 261 т. 1 и 4 ГПК/, но не и за уточнение в какво се състои порочността на решението или искането, тъй като бланкетния характер не е нередовност. Депозираното след изтичане на срока по чл. 259 ал. 1 ГПК допълнение към въззивната жалба, в което страната се позовава на процесуални нарушения и необоснованост на фактическите изводи довели до неправилност на обжалваното решение е преклудирано. Съдът следва да се произнесе само по бланкетната жалба, в рамките на служебната проверка за валидност и допустимост на решението в обжалваната част и за точното приложение на императивните правни норми.

Въззивната жалба на „Г” ООД е срещу решението в осъдителната част за сумата 9 500 лв. Оспорва се основателността на иска, по съображения, че не е настъпил преюдициалният факт – прекратяване на членственото правоотношение на ищеца при условията на чл. 125 ал. 2 от ТЗ, евентуално поради недоказаност на размера на дружествения дял. Подадена е в срок от надлежна страна и е допустима.

Всяка от страните в качеството си на въззиваема в писмен отговор оспорва основателността на жалбата на другата страна.

Съдът след служебна проверка констатира валидността и допустимостта на решението в обжалваната част и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Предмет на въззивното производство е иск с правно основание чл. 125 ал. 3 ТЗ вр. с чл. 127 ТЗ.

Ищецът е бил съдружник в „Г” ООД с 50% дялово участие в капитала на дружеството. С нотариална покана връчена на ответника - съуправител и съдружник на 29.02.2012 г., С. е свикал извънредно ОС на съдружниците с дневен ред : 1/ Решение за продажба на поземлен имот в с. Аврен 2/ Решение за продажба на учредено право на строеж в полза на дружеството на жил. сграда находяща се в гр. Варна  ул”Ружа” № 33А 35.  3/ Решение за освобождаването му като съдружник и изплащане на припадащия му се дружествен дял от имуществото след продажба по предходните точки или при отказ от продажби. 4/ Решение за даване съгласие С. да прехвърли дружествения си дял на трето лице.. Посочени са дати за провеждане на извънредното ОС, като при липса на кворум на 2.03.12 г., същото е насрочено на 9.03.12 г. или 16.03.12 г. Последна т.5 в поканата е предизвестие за напускане по смисъла на чл. 125 ал. 2 от ТЗ, при условие че другият съдружник не присъства на датите за провеждане на ОС и не се вземат решения по предложения дневен ред. Видно от протокола на 9.03.2012 г. е проведено извънредното ОС, като са взети решения по т.1 и 2 за продажба на имота в с. Аврен на цена не по-малка от 15 000 лв. в срок до 31.12.2012 г. и на правото на строеж за жил. сграда на ул.”Ружа” по цена не по- малко от 150 000 евро със срок 1.11.2012 г. По останалите две точки 3 и 4 не са приети решения за освобождаване на съдружника С. по взаимно съгласие или по реда на чл. 129 ал. 1 ТЗ. След изтичане на предвидения в чл. 17 ал. 2 от дружествения договор 6 месечен срок на предизвестие ищецът е предявил иск за уреждане на имуществените последици от прекратяване на членственото си правоотношение в „Г” ООД. Предявил е иска като  частичен за сумата 29 050 лв. от общо 290 500 лв. каквато според него е стойността на дела му съобразно представения от него междинен счетоводен баланс към 31.08.2012 г.

Ответникът „Г” ООД оспорва иска, поради липса на материалноправна легитимация на ищеца. Счита, че правото му не е възникнало валидно, защото изявлението в нот. покана е под условие – да не бъде проведено ОС, а такова е проведено. При условия на евентуалност поддържа, че не е поканен да изплати дела, че вземането за стойността на дружествения дял е обвързано със срока за продажби на имотите по т. 1 и 2 от решенията на ОСС /проведено на 9.03.12 г/, който е съответно 31.12.12 г. и 30.11.12 г. Твърди, че по изложените съображения дружеството няма съставен междинен счетоводен баланс към 31.08.2012 т и оспорва верността на представения от ищеца междинен баланс, тъй като отразява данните към 31.12.2011 г., а не към 31.08.2012 г.

По преюдициалния въпрос относно прекратяване на членството на С. в дружеството, спорът произтича от тълкуването на т. 5 от поканата. Доводите на ответника, че поканата може да се зачита за предизвестие, само при несбъдване на всички посочени условия са израз на формална логика. Проведеното е събрание и взето решение за продажба на имотите, но не е постигнато съгласие съдружника да бъде освободен, като му се плати делът от получената продажна цена, нито му е дадена възможност да прехвърли дела си по реда на чл. 129 ал. 1 от ТЗ на трето лице. Затова съдът приема, че смисълът на текста на т. 5 от нотариалната покана е, че тя следва да се счита за предизвестие за прекратяване на членството по чл. 125 ал.2 от ТЗ, ако дружеството не вземе решение за освобождаване на съдружника по посочените в т. 3 и 4 от дневния ред способи. Писменото предизвестие е със 6 месечен срок съгласно чл. 17 ал. 2 от договора, който започва да тече от момента на връчване на поканата и настъпва с изтичане на срока на предизвестие – 29.08.2012 г. Като последица на прекратяването възниква правото на ищеца да претендира изплащане на стойността на дружествения дял. Стойността на дружествения дял следва да се определи по реда на чл. 125 ал. 3 от ТЗ. 

Претендираният размер на дружествения дял на ищеца е изчислен въз основа на представен от ищеца счетоводен баланс към 31.08.2012 г. който е оспорен от ответника. Определянето на дружествения дял в стойностно изражение следва да стане въз основа на междинен баланс към 31.08.2012 г., съгл. разпоредбата на чл. 125 ал.3  от ТЗ. Стойността на активите и пасивите определя по счетоводните записвания съгл. чл. 13 ал. и вр. с ал. 2 от ЗСч. по цена на тяхното придобиване или възникване или по друга въз основа на приложимите счетоводни стандарти.

По делото е назначена първоначална единична ССЕ, а впоследствие и съдебно-оценителна експертиза за пазарната стойност на активите, която е ползвана от в..л. Илина Станчева за изготвените варианти на междинен счетоводен баланс. Видно от допълнителното заключение на И.Станчева и обясненията в с.з. на 23.09.2013 г /л. 161 първ.д./  Първи вариант на заключението е на база оборотната ведомост към 31.08.2012 г. предоставена от дружеството. Втори вариант на база оценителната експертиза – вещото лице оценител е включил и преоценка на незавършено производство, което представлява краткотраен актив съгл. данните декларирани в ТР. Трети вариант също на база съдебно оценителна експертиза, но са включени 4 700 лв. разходи за придобиване на дълготраен актив. Четвърти вариант всичко на база оборотна ведомост към 31.08.12 г., само пазарна оценка на дълготрайния актив – земя.

След оспорване е назначена тройна ССЕ, със задача да изготви междинен счетоводен баланс на база счетоводните записвания и да отговори дали тези счетоводни записвания съответстват на първичните счетоводни документи, като се извърши анализ на всички счетоводни документи и операции относими към изчисляване на стойността на дружествения дял. В първоначалното заключение на тройната ССЕ /л. 214 и сл. от първ. дело/, вещите лица са посочили методиката по която са работили за изчисление на дела, която е съобразена с изискванията на чл. 13 от Закона за счетоводството. Дружественият дял е формиран от чистата стойност на капитала и представлява разликата между всички активи и всички пасиви коригирани с преоценъчния резерв. За изготвяне на счетоводния баланс към 31.08.2012 г. е използван публикувания в ТР счетоводен баланс към 31.12.2011 г., като са съобразени представените и приети от съда счетоводни документи за периода 1.01.2012 – 31.08.2012 г. След извършен преглед на цялата първична документация представена в 5 бр. класьори и приета от съда в с.заседание на 15.10.2013 г. е изработено допълнителното заключение на тройната ССЕ /л. 219 и сл./. В предложените варианти вещите лица са включили само задължения на дружеството към 31.08.2012 г. по отношение на които има данни относно произхода и основанието за възникване на тези задължения. Въз основа на извършения анализ на записванията по счетоводните регистри ССЕ констатира, че записванията в представените по делото счетоводни регистри не съответстват на  първичните документи: В оборотната ведомост за периода 1.01.-31.12.2012 г., като начално салдо  са записани вземания от клиенти в размер на 358 850,76 лв., а в баланса към 31.12.2011 г. – 317 000 лв. Несъответствие е констатирано и при задълженията. Като начално салдо в оборотната ведомост задълженията са 522 567,82 лв. , а в баланса 482 000 лв. В оборотната ведомост и хронологичен регистър за 2012 г. има счетоводни записвания за които няма първични счетоводни документи. Такива са отразени записвания в регистър 03 Каса, регистър 07 Приключване, регистър 10 Разходи за заплати и осигуровки. Представени са три оборотни ведомости за периода 1.01.2012 – 31.12.2012 г. които се различават по съдържание. Вещите лица са констатирали, че няма всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции, систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, синтетични и аналитични счетоводни регистри, няма междинно и годишно приключване на счетоводните регистри както и извършена инвентаризация на активите към 31.12.2011 и към 31.12.2012 г. Изводът на вещите лица е, че е нарушен чл. 9 от Закона за счетоводството и извършените счетоводни записвания в ответното дружество не са съобразени със изискванията на закона и приложимите счетоводни стандарти.

Доводите на ищеца, че за установяване на реалната стойност на дружествения дял на напускащия съдружник следва да се назначи одитор, за да се постигне „обективната истина по делото”не намират опора в закона. Съгл. чл. 10 от ГПК съдът е длъжен да осигурява възможност и съдейства на страните за установяване на фактите които са от значение за делото. В случая законът в чл. 125 ал. 3 от ТЗ, вр. с чл. 13 от ЗСч. определя начина на изчисляване на дружествения дял на напусналия съдружник. Делът се определя въз основа на счетоводния баланс към края на месеца в който е прекратено членството. Нередовно воденото счетоводство на дружеството, в нарушение на принципите на чл. 4 от ЗСч не може да бъде причина за да се търси друга база за оценка на дружествения дял различна от счетоводния баланс. Ответното дружество не е съставило междинен счетоводен баланс, а представения от ищеца е оспорен. Назначените по делото счетоводни експертизи са констатирали несъответствия между оповестения в ТР счетоводен баланс за 2011 г. и началните салда по оборотни ведомости за 2012 г., констатирали са нередовно водене на счетоводството в нарушение на чл. 9 от същия закон. Въпреки това единствено и само въз основа на съществуващите данни след преценка на тяхната достоверност в рамките на назначените експертизи може да се определи делът на съдружника. Отговорността за достоверност на информацията в счетоводните документи носят лицата съставили и подписали документа / чл. 11 от ЗСч./ Затова ищецът, който е подписал счетоводния баланс към 31.12.2011 г. и сам се позовава на него не може да го оспорва. По отношение на разликите между счетоводния баланс към 31.12.2011 г. и началното салдо по оборотна ведомост  представена от ответника, вещите лица са изследвали всички счетоводни записвания. Приели са за достоверни само тези при които има документална обоснованост на стопанските операции и факти, начисляването на приходите и разходите е текущо, към момента на възникване на събитието или сделката, има съпоставимост между приходи и разходи и стойностна връзка между отчетните периоди. По тези съображения изложените конкретни доводи в т.II от писмените бележки на ищеца, за неправилно осчетоводяване са неоснователни. 1/ По отношение отписаната балансова стойност на актив незавършено производство /СМР/ на стойност от  70 651,73 лв..Посочената сума е приета за достоверна въз основа на счетоводните записвания към 2011 г. за балансовата стойност на актива и при съобразяване на платените през 2012 г. задължения по изп.д.24/2012 г. 2/ Включените в разходната част на бюджета 41 999,50лв. съществуват в счетоводния баланс за 2011 г. като задължение въз основа на съд.решение от 11.11.2011 г.. Освен това ищецът, който е подписал баланса не може да оспорва съществуването  на това вземане поради липса на  договори за цесия от 2009 г. въз основа на които са първоначалните записвания. 3/Влязлото в сила на 11.03.2014 г. съдебно решение с което е отхвърлен иск на ищеца за сумата от 129 400 лв. за която е твърдял, че е даден от него заем на дружеството, не е основание за намаление на разходната част на междинния баланс към 31.08.2012 г. с тази сума.

Съдът възприема заключението на тройната ССЕ досежно приложената методика за определяне на дружествения дял въз основа на оценка на активите по тяхната историческа стойност. Проблемът от който възниква спорът произтича от липсата на достоверни счетоводни данни. Съгл. чл. 55 ал. 2 от ТЗ нередовно водените счетоводни книги не могат да служат като доказателство в полза на тези които ги водят, затова е поставена задачата на вещите лица да изготвят счетоводен баланс към 31.08.2012 г. само въз основа на счетоводни записвания за които има годни първични документи относно извършена стопанска операция. В допълнителното заключение на тройната ССЕ вещите лица са коментирали, че за база при определяне на дружествения дял са ползвали изготвения баланс за 2011 г., който носи подписите на двамата управители на „Г” ООД – ищеца А.С. и Живко Николов. Различнията между размера на вземанията и задълженията по баланса към 31.12.2011 г. и началното салдо на оборотната ведомост за 2012 г. и констатациите за счетоводни записвания за които няма първични документи са взети предвид от вещите лица, които са изключили тези задължения, но са дали експертизата в два варианта.. Съдът възприема първи вариант от заключението при който не е включено задължение представляващо разходи по изп.д. 122/2011 г. с взискател Ж.Ж, поради липса на данни за основание и произход за да се изключи вероятност за осчетоводяване в предходен период, при възникване на задължението. Този вариант следва да се коригира относно стойността на ДМА. Съгл. с чл. 13 отЗСч. активите се оценяват и записват по придобивната им стойност т.н. историческа цена, която е 198 000 лв., а не 180 000 лв. Разликата произтича от стойността на придобиване на право на строеж на жил. сграда на ул”Ружа” № 33А 35 - и на земя в с.Аврен. съгл. нот. акт № 59 т. 2 рег. № 3639 д.237/2007 г. и нот. акт № 170 т.VI рег.№ 9096 дело №1148/2006 г, а не по пазарната стойност на оценителската експертиза. Така съответно  размера на дела се определя на 9 500 лв.

Поради сходство в мотивите и еднаквия краен резултат първоинстанционото решение следва да се потвърди.

Поради неоснователността на въззивните жалби и на двете страни съдебни разноски за въззивната инстанция не се присъждат.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 131/10.02.2014 г. постановено по т.д.2690/2012 г. по описа на ВОС.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :