ОПРЕДЕЛЕНИЕ

300

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 26.05.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 275 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Министерство на земеделието и храните срещу определение №132/29.03.2017 г. на Окръжен съд Силистра по т.д. №59/2016 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

ОС Силистра е прекратил производството по делото, тъй като е констатирал несъответствия между първоначалната и допълнителната искова молби, които не са били отстранени от ищеца в указания му от съда срок. Всъщност пред ОС Силистра са висящи две дела между същите страни с предмет искове чл.422-ГПК – настоящото т.д. №59/2016 г. с цена на иска – 29376.14 лв и т.д. №58/2016 г. с цена на иска – 295238.32 лв във връзка с издадени заповеди за изпълнение в заповедни производства, съответно по ч.гр.д. №1485/2015 г. и по ч.гр.д. №1484/2015 г. на РС-Силистра. Допълнителната искова молба неправилно е била подадена от ищеца по първото  дело - т.д.№59/2016 г. вместо по второто – т.д. №58/2016 г., като деловодството на съда не е констатирало грешката в номерата на делата и не е разменило и докладвало коректно подадените по двете дела погрешно книжа.

При това положение няма несъответствия, които ищецът е следвало, но не е отстранил в исковата молба, като определението на съда за прекратяване на производството по иска е неправилно и следва да се отмени, а настоящото дело – да се върне на СОС за прилагане на разменените допълнителни искови молби по двете дела и за продължаване на разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

 ОТМЕНЯ определение №132/29.03.2017 г. на Окръжен съд Силистра по т.д.№59/2016 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за прилагане на разменените допълнителни искови молби по двете дела и за продължаване на разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.