ОПРЕДЕЛЕНИЕ

323

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.05.2018 г.  в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 275 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Р.Р.М. *** срещу определение с характер на разпореждане №38/16.01.2018 г.на Окръжен съд Силистра по т.д. №229/2014 г., с което е върната като нередовна въззивната й жалба срещу постановеното по делото решение №74/09.08.2017 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Жалбата на ответницата по иска е върната, тъй като страната не е изпълнила разпореждане на съда от 05.09.2017 г., с което е задължена да представи в едноседмичен срок от съобщаването документ за заплатена по сметката на АС Варна държавна такса в размер на 630.58 лв, с предупреждение, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната. Разпореждането е било връчено лично на ответницата на 15.12.2017 г., като в определения й срок изпълнение не е последвало. Съгласно чл.262, ал.2, т.2 – ГПК въззивната жалба се връща когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности, в случая – непредставяне на документ за внесена такса по жалбата съгласно чл.261, т.4 – ГПК.

Ето защо, обжалваното определение с характер на разпореждане за връщане на жалбата е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение с характер на разпореждане №38/16.01.2018 г.на Окръжен съд Силистра по т.д. №229/2014 г., с което е върната като нередовна въззивната жалба на Р.Р.М. *** срещу постановеното по делото решение №74/09.08.2017 г.

Определението подлежи на обжалване с касационна частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението до страните при условията на чл.280, ал.1 - ГПК.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.