ОПРЕДЕЛЕНИЕ 362

 

гр. Варна, …27.05..2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч. в. т. д. № 275/2019 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 от ГПК.

  Образувано е по частна жалба на С.В.О., гражданин на Руската Федерация, чрез адв. С.Д., срещу протоколно определение от 01.04.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1354/2018 г., в частта, с която е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба, на основание чл. 64, ал. 3 от ГПК.

В жалбата се излагат доводи за невъзможност за представяне на доказателствата по делото своевременно предвид местожителството на страната в Руската Федерация. Твърди, че срокът за депозиране на отговор на исковата молба е пропускат по уважителни причини. На следващо място, сочи, че спорът не е търговски, от където излага доводи, че отговорът е депозиран в законоопределения едномесечен срок за това. Моли за възстановяване на срока за депозиране на отговор на исковата молба.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от страна на „Пропърти Инвест 2014“ ЕООД, чрез адв. Д.П., в който се навеждат доводи за неоснователността на частната жалба. Намира, че срокът не може да бъде възстановен доколко е било възможно същият да бъде продължен по молба на страната. Сочи за правилен извода на съда, че производството подлежи на разглеждане по реда на търговските спорове. Моли за потвърждаване на определението.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, касаещ обжалването на отказа за възстановяване на срок, поради което същата е допустима в тази част. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

Производството пред Варненския окръжен съд е образувано по депозирана искова молба от „Пропърти Инвест 2014“ ЕООД срещу С.В.О. за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 1, 2, 3 с идентификатор № 10135.1508.273.3.1, обекивиран в нотариален акт № 34, том 7, рег. № 11716, дело № 10896/2014 г. на нотариус Ж. Т., рег. № 214 на НК – София, с район на действие Районен съд – гр. Варна.

С определение № 3616 от 15.10.2018 г. по т. д. № 1354/2018 г. Варненският окръжен съд определя връчването на препис от исковата молба на ответника – С.В.О.. В същото изрично е указан двуседмичен срок за депозиране на отговор на исковата молба, както и последиците от неподаване на такъв. Съобщението е залепено по посочения адрес на ответника: гр. Варна, ул. „В.“ № ., ет. 1 на 17.10.2018 г..

С молба вх. № 31590/31.10.2018 г. адв. С.Д. посочва, че адресът на довеителят й С.О. ***, като прилага пълномощно за надлежно учредена представителна власт за производството.

На 06.11.2018 г. е връчен препис от исковата молба лично на адв. С.Д.. Депозиран е отговор на исковата молба с вх. № 35803 от 05.12.2018 г. от ответника чрез адв. С.Д.. С последваща молба, съобразно указанията на съда, уточнява, че в отговора се съдържа искане за възстановяване на срока за извършване на процесуалното действие. В същата навежда доводи, че спорът не е търговски и следва да бъде разгледан по общия ред, поради което едномесечният срок за депозиране на отговор на исковата молба не е изтекъл.

В отговор на молбата за възстановяване на срока, посочва, че не са налице предпоставките за това, доколкото е било възможно да се депозира молба за продължаване на срока. В допълнителен отговор ищцовото дружество инвокира доводи за търговския харакер на спора.

С обжалваното протоколно определение Варненският окръжен съд е оставил без уважение молбата за възстановяване на срока за депозиране на отговор на исковата молба.

По същество:

Възстановяване на срока за извършване на съответното процесуално действие се допуска от съда само след изтичане на съдебноопределения или законоопределения срок за това и при наличието на конкретно изложени непредвидени обстоятелства, довели до пропускането на срока.

В процесния случай, двуседмичният срок за депозиране на отговор на исковата молба е започнал да тече от 06.11.2018 г. /съобразно редовното връчване на упълномощения процесуален представител, което не се оспорва в производството/ и е изтекъл на 20.11.2018 г. /присъствен ден/. Същият е двуседмичен по аргумент от чл. 367 от ГПК, доколкото се касае за производство по търговски спор. В този срок страната не е депозирала молба за продължаване на срока за подаване на отговор на исковата молба, съобразно законопредвидената възможност за това. Сочените обстоятелства, свързани с невъзможността за своевременно снабдяване с писмени доказателства поради местоживеенето на ответника в Руската Федерация, не представляват такива, които са особен и непредвидим характер. В съдебната практика се приема, че такива непредвидени обстоятелства са случки от действителността, които стоят извън волята на страната, и които не са могли да бъдат преодоляни от нея въпреки положените усилия /така Определение № 591 от 01.11.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 469/2011 г., III г. о., ГК, Определение № 707 от 23.07.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 501/2012 г., II т. о., ТК и др./. Като примери за такива обстоятелства са внезапно заболяване на страната, природни бедствия, военни действия и пр. форсмажорни обстоятелства, на каквито молителя в това производство не се позовава. Пропускането на срока е свързано с неблагоприятни правни последици, поради което доказването на конкретните обстоятелства и на техния непредвидим и непреодолим характер е в тежест на страната, която се позовава на предпоставките на чл. 64, ал. 2 от ГПК. В случая се сочат единствено доводи за пропускането на срока за депозиране на отговор, които са обусловени от поведението на ответната страна по повод организиране на процесуалната й защита.

На следващо място обаче, настоящият съдебен състав, съобрази и разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от ГПК, в която е предвидено, че не се допуска възстановяване на срок, ако е било възможно продължаване на срока за извършването на пропуснатото действие.

С оглед на горното, въззивният съдебен състав намира, че срокът за депозиране на отговор на исковата молба не следва да бъде възстановяван по реда на чл. 64 от ГПК.

Предвид гореизложеното, обжалваното определението в обжалваната част е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 01.04.2019 г., постановено по т. д. № 1354/2018 г. на Варненския окръжен съд, в частта, с която е оставена без уважение молба с вх. № 969 от 11.01.2019 г., уточнена с молба вх. № 4202 от 08.02.2019 г., депозирана от С.В.О. за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба, на основание чл. 64, ал. 3 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      

                                                                                            2.