О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

406                                                  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на седми юни                                                                  година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 276 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от синдика на „Сано и Пи Си“ ЕООД / в несъст./ по т.д. № 1282/16г. по описа на ВОС – В.Л.Б. срещу определение № 1140/25.03.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1835/18г., с което производството по делото е спряно  до приключване с влязло в сила решение на спора за началната дата на неплатежоспособността на „Сано и Пи Си“ ЕООД, ЕИК 103001756, по търговско дело № 1282/2016г. на ВОС , на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. По съображения, изложени в жалбата, частният жалбоподател моли съда да отмени обжалваното определение и да  постанови продължаване на съдопроизводствените действия по делото. Основното си съображение черпи от обстоятелството, че с решение на ВнАпС по в.т.д. № 51/2018г. началната дата на неплатежоспособността – 01.01.2016г. е потвърдена, а решенията на въззивните съдилища се ползват с изпълнителна сила, по аргумент от разпоредбата на чл.404 т.1 ГПК.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

           Производството по т.д. № 1835/18г. на ВОС  е образувано по искова молба на В.Л.Б., в качеството му на  синдик на „Сано и Пи Си“ ЕООД / в несъст./, ЕИК 103001756, с която са предявени иск с правно основание чл.647, ал.1, т.1 ТЗ, а в условията на евентуалност - иск с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ за прогласяване за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Сано и Пи Си“ ЕООД / в несъст./ на извършена сделка с договор за покупко-продажба на МПС от 28.04.16г., с нотариална  заверка рег.№ 650/28.04.16г. на нотариус Р.Т., по силата на която „Сано и Пи Си“ ЕООД, ЕИК 103001756, продава на „и ОН“ ЕООД, ЕИК 203100207, лек автомобил марка Т. , модел Л.К., рег.№ В 5182 РМ, рама № ., двигател №., цвят черен, за цена от 12 000лв.

С решение № 763/20.11.2017г . по търговско дело № 1282/2016г. на ВОС е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на длъжника „Сано и Пи Си“ ЕООД / в несъст./, като е определена начална дата – 01.01.2016г. С решение на ВнАпС по в.т.д. № 51/2018г. началната дата на неплатежоспособността – 01.01.2016г. е потвърдена, като решението на въззивната инстанция също е обжалвано. Към момента на настоящото произнасяне  не е налице влязъл в сила съдебен акт досежно началната дата на неплатежоспособността.

Една от предпоставките за уважаване на  отменителния иск по  чл.647 ал.1 т.3 ТЗ е атакуваната сделка да е извършена  не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността. Определената начална дата на неплатежоспособността има материално правно значение при преценката за основателността на иска. В този смисъл изводът на първоинстанционния съд  за наличието на преюдициалност на въпроса за окончателно определяне на тази дата по отношение на  този иск за попълване на масата на несъстоятелността следва да бъде споделен.

По изложените  съображения обжалваното определение  е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1140/25.03.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1835/18г., с което производството по делото е спряно  до приключване с влязло в сила решение на спора за началната дата на неплатежоспособността на „Сано и Пи Си“ ЕООД, ЕИК 103001756, по търговско дело № 1282/2016г. на ВОС , на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :