О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №373

 

22.06.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                         НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА въззивно т. д. № 278

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 122 от ГПК, образувано за разрешаване на спор за подсъдност, повдигнат с определение № 1512/19.05.2017г. по т. д. № 579/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, между съда, постановил определението, и Софийски градски съд, за разглеждане на молба на „МЕТАЛОК ИНЖЕНЕРИНГ Ю КЕЙ ЛИМИТИД“ – Великобритания, за признаване и допускане изпълнението на решение от 17.06.2014г. по търговско дело № 2014, том 701 на Търговски съд, Отделение на кралската скамейка, Висш съд, Лондон, Великобритания, против „ТАНГРА МЕРИТАЙМ“ ООД -Кипър.

Съставът на ВнАпС, на който делото е изпратено за разрешаване на повдигнатия спор за подсъдност, намира, че е компетентен съд по смисъла на чл. 122 ГПК, тъй като в случая предвидената в чл. 623, ал. 6 ГПК изключителната /централизирана/ компетентност на Софийски апелативен съд, е неприложима.

За да се произнесе по спора съдът съобрази следното:

По молба вх. № 130345/06.11.2014г. по описа на входящите документи на СГС, подадена от „ МЕТАЛОК ИНЖЕНЕРИНГ Ю КЕЙ ЛИМИТИД“ – Великобритания, срещу „ТАНГРА МЕРИТАЙМ“ ООД –гр. Лимасол, Кипър, с която е поискано признаване и допускане изпълнението на решение от 17.06.2014г. по търговско дело № 2014, том 701 на Търговски съд, Отделение на кралската скамейка, Висш съд, Лондон, Великобритания, е било образувано т. д. № 7533/2014г. по описа на СГС, Търговско отделение, VІ - 8 състав. По посоченото дело е постановено определение № 1877/23.03.3017г., с което производството е прекратено, на основание чл. 118, ал. 2 ГПК и делото е изпратено по подсъдност на ОС – Варна.

Варненски окръжен съд е отказал да зачете определението за препращане на делото, с мотивите, че тъй като молителят е отправил две искания – за признаване и за допускане на изпълнение на чуждестранно съдебно решение, приложима за определяне на местно компетентен окръжен съд по молбата е нормата на чл. 622, ал. 1 ГПК.

В рамките на компетентността си по чл. 122, предл. 3 от ГПК съставът на ВнАпС намира, че компетентен да разгледа молбата по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранно решение е Варненски окръжен съд по следните съображения:

С молба вх. № 130345/06.11.2014г. на „ МЕТАЛОК ИНЖЕНЕРИНГ Ю КЕЙ ЛИМИТИД“ – Великобритания, е инициирано производството по чл. 623 ГПК във вр. чл. 118 – чл. 122 КМЧП. За процесните отношения е приложим Регламент / ЕО/ № 44/2001г. на Съвета от 22 декември 2000г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, тъй като производството е образувано на 06.11.2014г., а разпоредбите на новия Регламент № 1215/2012г. на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се прилагат към съдебни производства образувани след 10 януари 2015г.

Исканията за признаване на постановено в друга държава членка на ЕС съдебно решение по чл. 622 ГПК и за допускане на изпълнение на постановено в друга държава членка на ЕС съдебно решение по чл. 623 ГПК, които се разглеждат по един и същи ред - чл. 623 ГПК, се различават по обхват и интензитет, по правните си последици и приложимите процесуални правила. Заинтересованата страна, която има правен интерес, може самостоятелно да предяви всяко едно от исканията, или да ги предяви заедно, в общо производство. По искането за произнасяне с нарочен диспозитив относно признаването на съдебното решение в Република България, когато е съчетано с искане за допускане на изпълнение срещу конкретно лице, следва да бъде обоснован отделен правен интерес, доколкото в обхвата на произнасянето на съда по искането за допускане на изпълнение е инцидентното признаване на чуждестранно решение, пораждащо действие между страните по съответното дело.

В случая, молителят обосновава компетентността на българския съд с нормите на Регламент / ЕО/ № 44/2001г. на Съвета от 22 декември 2000г., чл. 623 ГПК и чл. 26 от КМЧП, предвиждащи възможност за признаване и допускане на изпълнението на съдебно решение на страна – членка на ЕС, когато обектът на изпълнителните действия се намира в Република България. Заявява се, че целта на производството е да се насочи изпълнение върху м/к „ Тангра“, собственост на ответното дружество / длъжник по чуждестранното съдебно решение/, находящ се в акваторията на Пристанище Варна, по отношение на който е постановена от Варненски окръжен съд обезпечителна мярка – налаган е на арест/ задържане по Международна конвенция за арест на кораби, 1999г. във вр. чл. 364 а КТК. Петитумът на молбата действително е за „признаване и допускане изпълнението“ на решение на Висш съд, Лондон, Великобритания, но в обстоятелствената част на молбата не са изложени твърдения и съображения за правен интерес на молителя за предявяване на отделно, самостоятелно искане за признаване на съдебното решение. Правен интерес трудно би могъл да бъде обоснован в случая, с оглед целта на инициираната производство, тъй като местонахождението на м/к „ Тангра“, собственост на ответното дружество, спрямо който молителят цели да насочи изпълнение на чуждестранно осъдително решение за парични вземания, е единственият факт с правно значение, който обосновава компетентността на българския съд по приложимия Регламент / ЕО/ № 44/2001г.

Дори и в случаите, когато може да се обоснове правен интерес от предявяване на две отделни искания съответно по чл. 622 и чл. 623 ГПК в общо производство, то за произнасяне по тях е компетентен окръжният съд, определен по правилата на чл. 623 ГПК за производства по допускане на изпълнение на постановено в друга държава членка на ЕС съдебно решение, по силата на чл. 622, ал. 5 ГПК, предвиждащ изключение от правилото за местно компетентния съд по чл. 622, ал. 1 ГПК.

По изложените съображения съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за компетентен съд да разгледа молба вх. № 130345/06.11.2014г. по описа на входящите документи на СГС, подадена от „ МЕТАЛОК ИНЖЕНЕРИНГ Ю КЕЙ ЛИМИТИД“ – Великобритания, срещу „ТАНГРА МЕРИТАЙМ“ ООД –гр. Лимасол, Кипър, за признаване и допускане изпълнението на решение от 17.06.2014г. по търговско дело № 2014, том 701 на Търговски съд, Отделение на кралската скамейка, Висш съд, Лондон, Великобритания.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Софийски градски съд, за сведение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

МОТИВИ

 

за особеното мнение на съдията докладчик Николина Дамянова

 

Считам, че компетентен да се произнесе по спора за подсъдност, повдигнат с определение № 1512/19.05.2017г. по т. д. № 579/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, е Софийски апелативен съд, на когото делото следваше да бъде препратено, на основание чл. 118 ГПК, по следните съображения:

С нормата на чл. 623, ал. 6 ГПК е уредена изключителната /централизирана/ компетентност на Софийски апелативен съд за всички производства, в които се иска допускане изпълнението на съдебно решение или акт, издаден в друга държава-членка на ЕС. С централизирана компетентност на САС за инстанционна проверка на всички постановени в тези производства актове на окръжните съдилища, независимо дали компетентният окръжен съд се е произнесъл по същество или по допустимостта на молбата, се цели създаване на единна практика в тези производства. Въпросът дали, по правилата за местна подсъдност, компетентността да се произнесе по искане, подлежащо на разглеждане по реда на чл. 623 ГПК, е първоначално сезирания съд или съдът, на който делото е препратено, на основание чл. 118 ГПК, е свързан с допустимостта на съдебния акт, който следва да бъде постановен след разрешаване на спора по чл. 122 ГПК. В тази връзка, намирам, че по - горен съд по степен съд и по смисъла на чл. 122 ГПК в производства по чл. 623 ГПК за всички окръжни съдилища в страната, е Софийски апелативен съд.