ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№…328…/Варна, 16.05.2018…………

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.ч.т.д.№ 278/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е образувано по жалба от «ТЕЛЕМОНД» ООД срещу определение № 1389/23.04.2018 год..,  постановено по т.д.№ 589/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставена без разглеждане молбата на «ТЕЛЕМОНД» ООД за спиране на регистърното производство.

В предявената до съда жалба се излага, че определението е неправилно, тъй като съдът е приел, че с акт за назначаване на ликвидатор е назначена Б* П* М*, като представянето от страна на ликвидатора на декларация и нотариално заверено съгласие не представлявало част от фактическия състав на регистърното производство. Налице е преюдициален спор относно това кой е компетентен да се произнесе по назначаването на ликвидатор, като е постъпила частна жалба от дружеството срещу акта на съда по т.д.1277/2016 година, с което е отказано назначаването на управителя за ликвидатор. За да бъде завършен фактическият състав на вписването на ликвидатора трябва да е налице представена декларация от същия и нотариално заверено съгласие. С оглед гореизложеното неправилни са изводите на съда, че управителят на дружеството не разполага с представителна власт, тъй като вписването на ликвидатора има конститутивно действие и представителната власт възниква от вписването на същия.  

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Видно от служебно извършената справка с т.д.1277/2016 година, по описа на ВОС е постъпила молба от „ТЕЛЕМОНД“ ООД / в ликвидация/, която съдът не е квалифицирал, но приел за процесуално допустима и е разгледал по същество, като определението на съда е предмет на обжалване по постъпила частна жалба от молителя в настоящето производство.

Процесуалната легитимация на страна в производството по чл.19, ал.5 ЗТР във вр. с чл.536 ГПК е обусловена от наличието на правен спор относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт и произтича от висящността на повдигнатия спор. Тъй като молителят по настоящето дело съвпада с молителя по висящото дело, правния спор, по което обуславя спирането и в това производство молителят е приет от съда за процесуално легитимиран, преценката, която следва да се извърши е преценка по същество. Молителят е легитимиран да поиска спиране на регистърното производство, с твърдения за наличието на висящ спор, като при произнасяне по същество, съдът ще изследва наличието на предпоставките, визирани в правната норма.

 С оглед на изложеното, обжалваното определение на ВОС следва да бъде отменено, а делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 1389/23.04.2018 год..,  постановено по т.д.№ 589/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставена без разглеждане молбата на «ТЕЛЕМОНД» ООД за спиране на регистърното производство и ВРЪЩА на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: