Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 154/13.06.2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  осми юни                                                                      Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                                                                              М.Недева

 като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 279   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 от ЗТР.

          Образувано  е по подадена  жалба от Б.А.Г., с ЕГН **********,*** против решение № 260/18.04.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 390/2016г., с което е потвърден Отказ № 20160310155619/12.03.2016г. на длъжностното лице към Агенцията по вписванията  - Търговски регистър  за вписване на промяна в подлежащо на вписване обстоятелство : заличаване на Б.А.Г. като съдружник в „Макс Ефект“ ООД. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че след като управителят на дружеството не е подал заявление за вписване на промяната в членственото правоотношение на жалбоподателя – заявител в регистърното производство, след изтичане на тримесечния срок по чл.125 ал.2 ТЗ, с оглед осигуряване на актуалност и публичност на вписванията  в ТР, следва да бъде призната активна легитимация на прекратилия участието си съдружник да подаде заявлението за вписване на осъществената промяна, моли съда да отмени обжалваното решение и отказа на ДЛР при ТР № 20160310155619/12.03.2016г, постановен по Заявление с вх. № 20160310155619/10.03.2016г за промяна на вписани обстоятелства в „Макс ефект” ООД.

          Жалбата е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения : Жалбоподателят Б.А.Г. е сезирал АВп – ТР със  заявление вх.№ 20160310155619 за вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на регистрация на „Макс Ефект“ ООД, в  „т.19 съдружници“, изразяващо се заличаването му  като съдружник  на основание отправено писмено предизвестие до „Макс Ефект“ ООД за прекратяване на членственото му правоотношение.

          Към заявлението е приложено предизвестие за напускането му като съдружник, връчено чрез нотариус Павлина Симеонова по реда на чл.50 ал.2 ГПК на адреса на управление на дружеството, вписан в ТР.

          Основният спорен въпрос, пренесен и пред настоящата инстанция е легитимиран ли е съдружникът, отправил предизвестие за прекратяване на членственото му правоотношение, да заяви за вписване промяната  в ТР, чрез заличаването му след като управителят бездейства и в тримесечния срок след изтичане на предизвестието не  е сезирал регистъра за отразяване на сочената промяна.

          Съгласно чл.15 от ЗТР легитимиран да сезира ТР с искане за вписване на промени е търговецът, прокуристът, друго лице, предвидено в закон, както и адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата за представителство пред АВп. Прекратилият участието си съдружник не е сред лимитативно легитимираните лица да сезират надлежно АВп. Следователно такава легитимация не може да му се придаде по тълкувателен път. Нещо повече – съгласно т.ІІІ на Тълк решение № 1/06.12.2002г. по тълк дело № 1/2002г. на ОСГК на ВКС вписването, постановено по искане на нелегитимирано в регистърното производство лице е недопустимо, като е приравнено на вписване, по което съдът се е произнесъл без да е бил сезиран.

          По изложените съображения обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 260/18.04.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 390/2016г., с което е потвърден Отказ № 20160310155619/12.03.2016г. на длъжностното лице към Агенцията по вписванията  - Търговски регистър  за вписване на промяна в подлежащо на вписване обстоятелство : заличаване на Б.А.Г. като съдружник в „Макс Ефект“ ООД.

          Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :