ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    145                                              19.02.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  19-и февруари                                                                Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 28 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „Мармарио”ЕООД, чрез адв. К. Х., против определение на РзОС № 959 от 25.11.2015год., с което на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК производството е спряно, до приключване на  наказателно производство, за което е образувано ДП № 333/2015год. по описа на РУ на МВР гр.Исперих.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради необоснованост и незаконосъобразност, по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено. Претендира присъждане на направените в това производство разноски.

         Насрещната страна не изразява становище по частната жалба.       

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  основателна, поради следните съображения:

Производството пред РзОС е образувано по искова молба на „Плумер”ЕООД чрез която са предявени искове против „Мармарио”ЕООД с.Свещари, обл.Разград, за: връщане на дадени в заем за послужване 2 бр. шевни машини: собственост на 14бр. шевни машини,  заплащане на сумата от 43 080лв.,10лв. представляващи левовата равностойност на 16бр. машини.

В съдебно заседание, проведено на 17.11.2015год. процесуалният представител на ищеца е уведомил съда за  образувано ДП № 333/2015год. по описа на РУ на МВР гр.Исперих срещу С* Н* относно процесните машини. За образуваното ДП е изпратено писмо изх.№ 235/2015год по описа на РП-гр.Исперих, според което същото е образувано срещу С* Г. Н* за извършено деяние наказуемо по чл.206 ал.1 НК, за това, че противозаконно е присвоила 8 бр.шивашки машини, собственоист на „Пулмер”ЕООД. Според представените доказателства, производството не е приключило.

С обжалваното определение съдът е спрял производството на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК.

Определението е незаконосъобразно.

Посоченото основание за спиране е неотносимо. Чл.229 ал.1 т.5 ГПК се прилага, когато при разглеждане на едно гражданско дело, се разкрият престъпни обстоятелства,  от установяването на които зависи изходът на гражданския спор. Безспорно, по спрения процес не е разкрито престъпно обствоятелство, което да има отношение към изхода на спора, поради което постановеното определение е незаконосъобразно и следва да се отмени. За яснота следва да се отбележи, по повод на направения извод в съобразителната част на обжалваното определение,  за преюдициалност на наказателното производство, следното:  Преюдициалността като основание за спиране е посочена в чл.229 ал.1 т.4 ГПК-когато се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Тази предпоставка също не е налице, понеже не е налично съдебно производство, по което е образувано дело, решението по което има отношение по спора.

Следователно, и тази предпоставка за спиране на производството не е налице.

Предвид изложеното, наказателно производство, по което е образувано ДП № 333/2015год. по описа на РУ на МВР гр.Исперих, не се явява преюдициално относно производството по т.д. № 56/2014год. на РзОС и съответно не съставляава основание за спиране на производството.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е спряно производството по т.д. № 56/2014год. на РзОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. С оглед на основателността на частната жалба и на основание чл.278 ал.4 вр.чл.81 ГПК, насрещната на частната жалба страна следва да бъде осъдена да заплати направените в настояящето производство разноски, които според представените доказателства са в общ размер 215лв.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 959 на РзОС от 25.11.2015год. с което на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК е спряно производството по т.д. № 56/2014год. по описа на РзОС, до окончателното приключване на наказателно производство, по което е образувано ДП № 333/2015год. по описа на РУ на МВР гр.Исперих.

Осъжда „Плумер”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н С*, ж.к. „Г* М*”, ул.”Г*”№ 24, вх.Б, ет.2, ап.6, ЕИК *, представлявано от управителя Д* З* ДА ЗАПЛАТИ на „Мармарио”ЕООД със седалище и адрес на управление:с.Свещари ул.”Д*”№ 38, общ.Исперих, обл.Разград, ЕИК *, представлявано от Й* Т* П* сумата от 215лв. разноски по частната жалба.

Връща делото на РзОС за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения  иск.

         Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.