О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

329 / гр.Варна, 16.05. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 280 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК, вр. с чл.657, ал.2 ТЗ.

Образувано е по постъпила частна жалба от „МОРСКО КАЗИНО“ – в несъсътоятелност АД  срещу определение № 1269/11.04.2018 година по т.д.№ 1495/2016 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение молбата за освобождаване на временния синдик. Излагат се съображения за неправилност на съдебния акт с искане за неговата отмяна.

Ответникът по жалбата синдик Л.Б. е представил писмен отговор, в който твърди, че жалбата е допустима, но неоснователна.

Постъпила е молба от «МОРСКО КАЗИНО» ЕАД /в несъстоятелност/ с искане за отстраняване на назначения от съда временен синдик Л.Б., на основание чл.657, ал.2 ТЗ.

В молбата се твърди, че временния синдик Л.Б. при съставяне на списъците на приети и неприети вземания действува без съставяне на доклад на своите действия, като с включването на погасено по давност вземане застрашава интересите на длъжника.

Съгласно разпоредбата на чл.657, ал.2 ТЗ, съдът по всяко време, служебно или по предложение на длъжника, комитета на кредиторите или кредитор, може да освободи синдика, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредитора или длъжника.

Молбата е подадена от длъжника, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл.686, ал.1 ТЗ, в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл.685, ал.1 синдикът съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им, списък на вземанията по чл.687 и списък на неприетите предявени вземания, което действие е осъществено от временния синдик Б..

Законът не поставя изискване за синдика да мотивира своите действия и да включва в списъка обосновка за своите действия, поради което твърдението, че при представянето на списъците не е представен доклад не съставлява действие, което е дължимо по закон, нито пък са налице факти, водещи до нарушаване интересите на длъжника.

Погасителната давност не се прилага служебно, а се извършва по възражение на страната. Същата разполага с посочените в закона способи да защити своите интереси, както чрез подаването на възражение по чл.690 ТЗ, така и чрез провеждането на иск по чл.694 ТЗ.

Доколкото в молбата не са наведени други конкретни факти или твърдения за увреждане интересите на длъжника молбата следва да се остави без уважение, а определението потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1269/11.04.2018 година по т.д.№ 1495/2016 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение молбата за освобождаване на временния синдик.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: