О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

327  /16. 05.2019 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В. ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ 

                          НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. ПЕТРОВ в.т.д.№ 280/2019 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба депозирана от Т.Р.Р. ***, чрез адв. Ч., срещу решение № 204/11.03.2019г., постановено по т.д.№ 137/2018 год. по описа на ОС – Варна. След проверка редовността на въззивната жалба съдът констатира следното:

Въззивната жалба е депозирана в срок и отговаря на законовите изисквания. Администриращият съд е изпълнил процедурата по размяна на книжата, като в законовия срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, е постъпил писмен отговор от ЯДКИ МАРАЯ ЕООД-гр. Варна, чрез адв. В.. При проверка редовността на постъпилия по жалбата писмен отговор въззивния съд установи, че същият е депозиран от процесуален представител на дружеството, като по делото липсват доказателства за учреден мандат за въззивно производство. Приложеното на л. 41 от първоинстанционното дело пълномощно на адв. В. е изключително за производството пред първа инстанция, което обуславя нередовността на същия по см. на чл. 263, ал. 1, вр. чл. 261, т. 2 ГПК.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към настоящия момент първостепенният съд не е извършил всички процесуални действия по администриране на постъпилия по въззивната жалба писмен отговор. Ето защо, производство по в.т.д. № 280/2019г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането на постъпилия по същата писмен отговор, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 280/2019 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Варна за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на подадения от ЯДКИ МАРАЯ ЕООД-гр. Варна, чрез адв. В., писмен отговор на въззивната жалба на Т.Р.Р. ***, чрез адв. Ч., срещу решение № 204/11.03.2019г., постановено по т.д.№ 137/2018 год. по описа на ОС – Варна.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.