О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ …301……, Гр.Варна, …27.04.…… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ състав, в закрито заседание на 24.04.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдията Х* в.т.д.№ 281 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Обжалва се решение на СОС № 137/18.12.2014 г. по т.д.№ 97/2013 г. в частта, с която в производство по чл.193 ГПК е признат за неистински документът – Споразумение от 30.04.3009 г., сключено между М* ООД и В* ЕООД, като е разпоредено прилагането на чл.194 ал.3 ГПК. Съдът констатира, че в диспозитива на решението липсва произнасяне по този въпрос. Същевременно въззивникът С* Д* 08 ООД е подал молба вх.№ 352/06.02.2015 г. за допълване на решението или за поправка на очевидна фактическа грешка /чл.247, чл.250 ГПК/ с искане за постановяване на диспозитив по реда на чл.194 ал.3 ГПК. СОС е разпоредил, че ще се произнесе по молбата след влизане в сила на решението, като е администрирал жалбата до въззивния съд.

Разпореждането е неправилно. Липсата на диспозитив препятства извършването на въззивна проверка на решението в тази част, затова първо следва да бъде разгледана молбата за неговата корекция.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 281/2015 г. по описа на ВнАС и ВРЪЩА делото на СОС за произнасяне по молба с вх.№ 352/06.02.2015 г. на С*Д* 08 ООД за допълване на решението /поправка на очевидна фактическа грешка/, едва след което, при наличие на правен интерес от страна на въззивника, жалбата с вх.№ 166/21.01.2015 г. следва да се изпрати за разглеждане на ВнАС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: