ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 25

 

Гр.Варна, …17.01.2018……………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на шестнадесети януари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 281 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.66 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на „Текса“ ООД със седалище гр.Разград срещу определение от с.з. на 24.04.2017г., с което молбата на дружеството за възстановяване на пропуснат срок за отговор на искова молба по търг.дело № 9/17г. по описа на РОС е оставена без уважение.

В частната жалба се твърди, че ожалваното определение е незаконосъобразно и необосновано. Твърди че до 16.03.2017г. по партидата на „Текса“ ООД не са вписани промени и дружеството е съществувало без вписан управител и законен органен представител. Твърди че призоваването на дружеството не е станало чрез едноличния собственик на капитала, а по реда на чл.50 ал.4 във връзка с чл.47 ал.1 от ГПК на вписания по делото адрес на управление в гр.Разград. Оспорва извода на съда, че през м.февруари 2017г. дружеството е било еднолично дружество с ограничена отговорност, което по правилата на чл.147 ал.1 от ТЗ се представлявало от единствения останал съдружник, който на практика бил негов едноличен собственик на капитала, и който е могъл да подаде отговор на исковата молба. Твърди че възприетото решение лишава от възможност дружеството да упражни правото си на отговор на исковата молба, с което е преклудират процесуалните му права. Моли съда да отмени обжалваното определение и да уважи молбата му за възстановяване на срока за отговор на исковата молба.

В депозиран в срока по чл.276 от ГПК писмен отговор, насрещната страна по жалбата С.А., гражданин на Холандия, изразява становище за неоснователност на частната жалба и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима, като по допустимостта и е налице произнасяне на ВКС по ч.търг.дело № 2039/17г. с определение № 623 от 07.12.2017г.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 9/17г. по описа на Разградски ОС е образувано по иск на С.А. срещу „Текса“ ООД за сумата 250 000лв., предявена като частичен иск, претендирана като стойността на дружествения му дял в ответното дружество след прекратяване на членственото правоотношение. Исковата молба, с доказателствата към нея е връчена на ответното дружество на пълномощник на съдружника Х* Г* на адреса на управление, вписан в търговския регистър след залепване на уведомление и явяване на пълномощника да получили книжата. Книжата са редовно връчени на 16.02.2017г. Не е спорно, че в срока по чл.367 от ГПК от ответното дружество няма постъпил отговор на исковата молба. Съдът е постановил определение № 198 от 09.03.2017г. по чл.374 от ГПК и е насрочил производството по делото в открито съдебно заседание. Призовката е редовно връчена на 17.03.2017г. На 30.03.2017г. е постъпила молба от ответното дружество за възстановяване на срока за отговор на исковата молба, с приложен към молбата отговор на исковата молба. След провеждане на процедурата по чл.66 от ГПК в съдебно заседание на 24.04.2017г. първоинстанционният съд е постановил обжалваното определение, с което молбата на ответното дружество за възстановяване на пропуснат срок за отговор на искова молба по търг.дело № 9/17г. по описа на ВОС е оставена без уважение.

Въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено по следните съображения:

Възстановяването на предвиден в закона или определен от съда срок за извършване на процесуално действие е възможно при наличие на предпоставките, посочени в чл.64 ал.2 от ГПК. За да бъде възстановен срокът, пропускането му трябва да се дължи на особени, непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее. Законът не дефинира понятието „особени непредвидени обстоятелства“, но правната доктрина и константната съдебна практика еднозначно възприемат, че като особени и непредвидени обстоятелства следва да се квалифицират само тези обстоятелства, които са възникнали внезапно и неочаквано и които обективно са възпрепятствали извършването на обвързаното със срок процесуално действие, въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса, както по отношение на самата страна, така и по отношение на лицето, което страната е избрала и е упълномощила да я представлява по делото.

Не е спорно обстоятелството, че за периода от 05.07.2016г. до 16.03.2017г. по партидата на дружеството ответник в търговския регистър „Текса“ ООД няма вписан управител. С вписване от 05.07.2016г. е заличен вписания управител на дружеството С.А.. За нов управител на дружеството на 16.03.2017г. е вписана Е* Г* К*. Управителят е необходим и задължителен орган на дружеството с ограничена отговорност. На основание чл.141 ал.2 от ТЗ дружеството се представлява от управителя. При липсата на вписан управител дружеството няма органен представител, който да изявява неговата воля както по отношение на другите участници в оборота, така и по отношение на държавните органи. Настоящият състав на въззивния съд намира, че при липса на вписан управител при еднолично дружество с ограничена отговорност дружеството не може да се приеме, че дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала. Действително едноличният собственик на капитала взема решения по въпросите от компетентността на общото събрание, включително и избира управител, но само вписаният в търговския регистър управител може да представлява дружеството като изявява неговата воля пред трети лица.

Липсата на вписан управител на ответното дружество в търговския регистър към датата на получаване на препис от исковата молба – 16.02.2017г. и в срока за отговор, въззивният съд намира за особено, непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.64 ал.2 от ГПК, осуетяващо възможността на дружеството ответник да подаде отговор на исковата молба. Не е налице и бездействие от страна на ответното дружество за отстраняване на пречките за нормалното си функциониране предвид подаваните по партидата на дружеството заявления за вписване на промени в обстоятелства, включително и в представителството.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което срокът за отговор на исковата молба да бъде възстановен.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение от съдебно заседание от 24.04.2017г. по търг.дело № 9/17г. по описа на Разградски ОС, с което молбата на ответника „Текса“ ЕООД за възстановяване на срок за подаване на отговор на исковата молба е оставена без уважение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВЪЗСТАНОВЯВА на „Текса“ ЕООД със седалище гр.Разград по търг.дело № 9/17г. срок за отговор на исковата молба на С.А..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: