Р Е Ш Е Н И Е № 161

 

Гр.Варна, 06.07. 2018 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на дeветнадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДА

 

При участието на секретаря Д.ЧИПЕВА, като разгледа докладваното от съдия Ж.ДА в.т.д. № 281 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „ФРАНСИС РЕЗИДЪНС“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Варна срещу решение № 170 от 07.03.2018г. по търг.дело № 1410/16г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение, постановено по чл.632 ал.2 от ТЗ,  с което е възобновено производството по несъстоятелност на длъжника, назначен е временен синдик и е насрочено първо събрание на кредиторите.

Твърди че решението е неправилно. Твърди, че подалият молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност не е кредитор на „Франсис резидънс“ ЕООД, тъй като вземането на „Петрол Холдинг“ АД е погасено по давност. В молбата липсват документи, обосноваващи наличието и произхода на вземането, поради което не са налице предпоставките по чл.632 ал.2 от ТЗ и производството е следва да бъде възобновявано. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да се прекрати производството по несъстоятелност на „Франсис резидънс“ ЕООД и да се заличи дружеството от търговския регистър.

Твърди че молбата не е подписана от синдика, представляващ дружеството в неплатежоспособност, както и че е подписана само и единствено члена на СД Д, действащ лично и като пълномощник на другия член на СД М. Твърди че липсва решение на СД, както и липсва подписа на третия член на СД, поради което и твърди, че молбата е нередовна. Сочи също така, че СД на „Петрол Холдинг“ АД не е взимал решение за възобновяване на производството по несъстоятелност, нито председателят му е одобрявал такова решение, поради което и моли съда да обезсили като недопустимо обжалваното решение, а в отношение на евентуалност да го отмени като неправилно.

Кредиторът, направил искане за възобновяване на спряното производство – „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност, със седалище гр.Стара Загора, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за недопустимост и неоснователност на подадената жалба  и моли съда да потвърди решението на първоинстанционния съд.

По редовността на производството, въззивният съд намира следното:

Въззивната жалба е подадена от несъстоятелния длъжник чрез вписания в търговския регистър по партидата на дружеството представляващ Г.Т.Ч.. Независимо от постановеното от съда по несъстоятелност и вписано прекратяване на правомощията на органите на длъжника на основание чл.635 ал.3 от ТЗ в производството по несъстоятелност длъжникът чрез своите органи може да извършва всички процесуални действия, каквото е подаването на въззивна жалба срещу решението.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Производството по търг.дело № 1410/16г. по описа на ВОС е образувано по молба на длъжника „Франсис резидънс“ ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност. С решение № 94 от 06.02.2017г., постановено на основание чл.632 ал.1 от ТЗ съдът по несъстоятелността е обявил неплатежоспособността на дружеството с начална дата 26.01.2017г., открил е производство по несъстоятелност, обявил е дружеството в несъстоятелност и на основание чл.632 ал.1 от ТЗ е спрял производството по несъстоятелност. Решението е вписано в търговския регистър на 08.02.2017г. По молба на „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност вх.№ 4052 от 07.02.2018г. съдът по несъстоятелността е постановил обжалваното решение по чл.632 ал.2 от ТЗ, с което е възобновено производството по несъстоятелност на „Морско Казино“ ЕАД.

Не е спорно че молбата за възобновяване на „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност е подадена в срока по чл.632 ал.2 от ТЗ, както и че в молбата е изразена готовност за предплащане на необходимите разноски за продължаване на производството по несъстоятелност и че същите са платени в указания от съда по несъстоятелността срок.

Спорно е дали е налице качеството кредитор за лицето, подало молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност.

В молбата за възобновяване „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност твърди, че „Петрол холдинг“ АД е едноличен собственик на капитала на „Франсис резидънс“ ЕООД, като в годините е предоставял заемни парични средства. Видно е, че дружеството има непокрита загуба в размер на 1201 000 лева, които в основата си са задължение към дружеството –майка. С уточняваща молба от 01.03.2018 година излага, че по силата на договор за паричен заем от 30.06.2009 година е предоставил заем в размер на 100 000 лева, като договорът е изменян с анекси, чрез които размерът е увеличен на 200 000 лева, а срокът за връщане на сумата е продължен до 31.12.2011 година.

Задължението възлиза на 488728.90 лева, включващо главница, лихви, неустойка.

Твърденията на длъжника във въззивната жалба са, че вземането на „Петрол холдинг“ АД не съществува, тъй като същото е било прихванато със задължение на „Петрол холдинг“ АД към дружеството в размер на 1600 000 лева, както и, че на отделно основание вземането е погасено по давност.

Нормата на чл.632 ал.2 от ТЗ дава право само на определени лица – длъжник или кредитор да поискат възобновяване на спряно производство по несъстоятелност, поради което качеството кредитор на лицето, подало молбата обуславя наличието на легитимация, за която съдът следи т.е. лицето, подало молбата следва да има качеството кредитор, но тъй като нормата на чл.632 ал.2 от ТЗ не дава отговор на въпроса как следва да бъде доказано качеството на молителя на кредитор на несъстоятелния търговец основният спорен въпрос е относно пределите и обхвата на проверката, която съдът дължи.

Съдът намира, че отговора на този въпрос не е еднозначен, а следва винаги да се преценява от съда, с оглед етапа, на който се намира производството по несъстоятелност.

Ако е налице списък на приетите вземания то тогава кредитора следва да е лице от кръга на вписаните в списъка на приетите вземания.

В процесния случай спирането е извършено с решението, поради което срокът за предявяване на вземанията ще започне да тече от момента на възобновяването на производството т.е. към момента на подаване на молбата лицето може да твърди наличието на вземане, като това следва да се приеме за достатъчно условие за признаването на легитимацията му за целите на възобновяването. Съществуването на вземането на кредитора по основание и размер е предмет на последващо установяване по реда на глава 43 от ТЗ „Предявяване на вземанията“. Само в рамките на това производство установяването или отричането на вземането има установителен характер по отношение на  всички участници в производството. 

Да се отрече възможността лице, което твърди, че е кредитор да поиска възобновяване на производство, както и да се провежда пълно и главно доказване на вземането му в това производство е в противоречие с принципите на производството по несъстоятелност.

„Петрол холдинг“ АД е легитимирано с оглед представените по делото договор за наем, установяващи от външна формална страна вземането.

Липсват твърдения в молбата за откриване на производство по несъстоятелност и до приключване на устните състезания преди постановяване на решението на съда по чл.632 ал.1 от ТЗ за направено от длъжника изявление за прихващане, само въз основа на което може да настъпи погасяването на задълженията. С оглед обстоятелството че „Петрол Холдинг“ АД е в открито производство по несъстоятелност с решение по търг.дело № 83/14г. по описа на ОС – Стара Загора, обявено в търговския регистър на 25.10.2016г., изявлението за прихващане не може да бъде направено с настоящата въззивна жалба, независимо, че същата се връчва на длъжника, тъй като прихващане след откриване на производството по несъстоятелност може да бъде извършено само с изявление до синдика при наличие на предпоставките по чл.645 ал.1 от ТЗ. Същото касае и възражението за давност.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че по делото е установено качество кредитор на молителя, направил искане за възобновяване на производството по несъстоятелност, поради което и при направено в срок искане и предплатени първоначални разноски за производството по несъстоятелност са налице предпоставките на чл.632 ал.2 от ТЗ и производството по несъстоятелност следва да бъде възобновено.

Въззивният съд намира че молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност от името на кредитора „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност е подадена и подписана от представляващите кредитора лица съобразно нормите на чл.39 ал.1 от Устава на дружеството, чл.235 от ТЗ и чл.635 ал.1 от ТЗ, а именно от членовете на СД на „Петрол Холдинг“ АД – Ц Д – лично и като пълномощник на А М и служебния синдик на дружеството – И.В.. След смъртта на вписания в търговския регистър представляващ дружеството на 18.11.2017г. и при липсата на ново решение на СД за овластяване на член на съвета за изпълнителен директор, дружеството се представлява колективно от членовете на СД, които към момента са двама – Д и М. Действително техния брой е под предвидения от закона минимум, но до попълването на състава на СД, съответно до прекратяването на дружество или до прекратяване на правомощията на органите, не може да бъде отречено правото на членовете на СД колективно да представляват дружеството и да изразяват неговата воля.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 170 от 07.03.2018г. по търг.дело № 1410/16г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчване на препис от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: