О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …432……, гр.Варна, …24.06.………2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ състав, в закрито заседание на 24.06.2014 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*А

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Разгледа в.ч.т.д. № 282 по описа на съда за 2014 год., докладвано от съдия П.Х*, и за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството по делото е по реда на чл.274 и сл.ГПК, вр. чл.536 ал.3 ГПК. Образувано е по подадена частна жалба от „М* к*” ЕАД, ЕИК ******, чрез новоизбрания изпълнителен директор П* С* Т*, срещу определение № 947/07.03.2014 г. на Варненски окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 483/2014 г. /според изписаното в определението, а фактически - т.д.№ 438/2014 г./, с което съдът е спрял регистърното производство по заявление образец А5 вх. № 20140304160205 за вписване на промени по партидата му в Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията по реда на ЗТР, въз основа на решения на едноличния собственик на капитала от 07.02.2014 г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 327/2014 г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение, на основание чл.19 ал.5 ЗТР вр. чл.536 ал.3 ГПК. По съображения за недопустимост, а по същество – и за неправилност на обжалваното определение, жалбоподателят моли за неговото обезсилване, евентуално за отмяната му. Твърди, че производството е инициирано от лице без активна процесуална легитимация и правен интерес да иска спиране на регистърното производство по неговата партида – „П* Х*” АД, тъй като последното не е акционер в „М* к*” ЕАД. На същото основание счита, че предявеният от „П* Х*” АД иск по чл.74 ТЗ е недопустим, поради което не представлява основание за спиране на регистърното производство.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от „П* Х*” АД, чрез изпълнителния директор Д* Е*, с доводи за правилност и законосъобразност на обжалваното определение и искане за неговото потвърждаване от въззивната инстанция.

Съдът намира, че частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна, по следните съображения:

Съобразно вписванията в Търговския регистър по партидата на „М* к*” ЕАД към настоящия момент едноличен собственик на капитала на дружеството е „П* Х*” АД. Същият има право да инициира производство по реда на чл.19 ал.5 ЗТР вр. чл.536 ГПК, за да се предпази от порочно вписване, още повече, когато заявлението касае именно това обстоятелство. Правният интерес на съдружник /собственик на капитала/, вписан в ТР, да иска спиране на регистърно производство се презумира. Само третите лица следва нарочно да установяват такъв.

Няма спор, че производството по т.д.№ 327/2014 г. по описа на ВОС попада в хипотезата на чл.536 ал.1 ГПК – представлява дело относно правоотношение, което е в причинна връзка с предпоставките за уважаване на заявлението. Спори се дали е заведено от лице с активна процесуално-правна легитимация - условие за неговата допустимост. След извършване на служебна справка съдът констатира, че е подадена искова молба от „П*л Х*” АД против „М* к*” АД за порочност на решенията, въз основа на които се претендира вписване в Търговския регистър, т.к. изхождат от лице, което не се легитимира като едноличен собственик на капитала на „М* к*” АД /„П**” ЕООД/. По повдигнатия въпрос за недопустимостта на исковото производство и отношението му към настоящото е формирана касационна практика, която въззивният съд споделя, в смисъл, че не е допустимо в охранителното производство да се преценяват предпоставките за надлежно упражняване и съществуване на правото на иск по едно исково производство, макар и с обуславящ характер. Служебно известно е на съда, че производството по т.д.№ 327/2014 г. по описа на ВОС не е приключило с влязъл в сила съдебен акт, поради което все още съществуват условията, водещи до извод за основателност на искането за спиране на регистърното производство по заявление обр.А5 вх.№ 20140304160205, съобразно чл.536 ал.1 ГПК.

С оглед горното обжалваното определение, с което искането е уважено, се преценява като правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 947/07.03.2014 г. на Варненски окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 438/2014 г. /с неправилно изписан номер в обжалвания акт - 483/2014 г./.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от съобщението му до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: