Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

212/ 26.09.2018 г., гр. Варна

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 282

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК, образувано по молба на „ХипоКредит“  АД - гр. София, ЕИК 131241783, подадена чрез адв. М.С. ***, за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при постановяване на решение № 195/24.07.2018г.

В молбата се твърди, че след диспозитива във въззивното решение за отмяна на първоинстанционното решение № 32/19.02.2018г., постановено по т. д. № 104/2017г. по описа на ДОС в отхвърлителната му част, в следващата, установителна част от диспозитива, въззивният съд е пропуснал да посочи втория солидарен длъжник – Г.Л. Венков, въпреки формираната воля за солидарна отговорност на двамата ответници.

Насрещната страна не изразява становище по молбата.

Съставът на ВнАпС намира, че са налице предпоставки на чл. 247 ГПК за постановяване на решение за поправка на сочената от молителя очевидна фактическа грешка, по следните съображения:

В мотивите на решението са направени правни изводи за неправилност на първоинстанционното решение в отхвърлителната му част / а не по отношение на някой от двамата солидарни длъжници/, и за основателност на предявените искове за установяване на акцесорно вземане за законна лихва върху главното парично вземане в евро / 45 000 евро/, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 417 ГПК, до окончателното изплащане на задължението. В първата част от диспозитива на решение № 195/24.07.2018г., първоинстанционното решение е отменено в отхвърлителната му част, с която са отхвърлени акцесорните искове и срещу двамата солидарни длъжници. При изписване на следващия диспозитив, с която е следвало да се приеме, съобразно правните изводи на въззивната инстанция, съществуването на солидарно акцесорно задължение за законна лихва на двамата ответници, са пропуснати имената на единия от длъжниците по заповедта за изпълнение – ответник по иска, а именно: Г.Л. В. Посочено е само установяване на парично задължението за законна лихва „при условията на солидарност“.

По тези съображения съдът намира молбата за поправка на очевидна фактическа грешка за основателна, поради което и на основание чл. 247 ГПК

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 195/24.07.2018г., постановено по въззивно т. д. № 282/2018г. по описа на ВнАпС, Търговско отделение, като след диспозитивът, с който е отменено първоинстанционното решение № 32/19.02.2018г., постановено по т. д. № 104/2017г. по описа на ДОС в отхвърлителната му част, диспозитивът за установяване на парични задължения по чл. 422 ГПК да се чете както следва:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по реда на чл. 422 ГПК, съществуването на акцесорно парично задължение на А.П.Р., ЕГН **********, и Г.Л. В, ЕГН **********, при условията на солидарност, към „ХипоКредит“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ бл. 14, партер, ЕИК 131241783, за заплащане на законна лихва върху главницата 45 000 евро, считано от 08.12.2016г. / датата на подаване на заявлението по чл. 417 ГПК/ до окончателното й изплащане, което вземане е част от паричните задължения, за които са издадена заповед за изпълнение № 340/09.12.2016 г. и изпълнителен лист от 09.12.2016г. по ч. гр. д. № 658/2016 г.  по описа на Балчишкия районен съд.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка, както и основното решение в установителната част само по отношение на Г.Л. Венков, подлежат на касационно обжалване, пред Върховния касационен съд, при условията на чл. 280 ГПК, в едномесечен срок от връчването на страните на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.