ОПРЕДЕЛЕНИЕ№329

 

Гр.Варна, …17.05.…………………… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на петнадесети май през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 282 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на Г.П.С. в качеството и на синдик на „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Разград срещу разпореждане № 29 от 24.01.2019г. по търг.дело № 137/17г. по описа на Разградски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя жалба вх.№ 345 от 24.01.2019г. срещу решение № 23 от 19.12.2018г. на РОС по търг.дело № 137/17г.

В частната жалба се твърди, че неправилно окръжният съд е върнал въззивната жалба като подадена след изтичане на преклузивния срок за обжалване на решението. Твърди че съобщението за изготвеното решение е връчено на синдика на 08.01.2019г., което се установява от върнатия по делото отрязък, върху който е отразено личното получаване на съобщението. Сочи че жалбата е подадена чрез препоръчана пощенска пратка на 22.01.2019г. Твърди че жалбата е подадена преди изтичане на двуседмичния срок за обжалване на решението, поради което разпореждането за нейното връщане е незаконосъобразно. Моли съда да го отмени.

Насрещните страни по жалбата – „Пилко“ ЕООД със седалище гр.Разград и „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Разград в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не са депозирали отговори.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 137/17г. по описа на РОС е образувано по искове на синдика на „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност срещу „Пилко“ ЕООД и „Аделаида БГ Груп“ ЕООД. По делото е постановено решение № 23 от 19.12.2018г.

Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба вх.№ 345 от 24.01.2019г., подадена по пощата на 22.01.2019г. С обжалваното разпореждане съдът е приел че жалбата е просрочена и е разпоредил връщането и.

Съобщението до ищеца, приложено по делото, с което е връчен препис от решение № 23 от 19.12.2018г., е връчено лично на синдика на 08.01.2019г. Двуседмичният срок по чл.259 ал.1 от ГПК за въззивно обжалване изтича на   22.01.2019г. Видно от датата на пощенското клеймо въззивната жалба е подадена на 22.01.2019г. Поради което и на основание чл.62 ал.2 от ГПК, въззивната жалба е подадена в срок.

С оглед на така изложеното, съставът на въззивния съд намира, че обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за извършване на действия по администриране на въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 29 от 24.01.2019г. по търг.дело № 137/17г. по описа на Разградски ОС и

ВЪРЩА делото на РОС за администриране на въззивна жалба вх.№ 345 от 24.01.2019г., подадена по пощата на 22.01.2019г. срещу решение № 23 от 19.12.2018г. по търг.дело № 137/17г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: