О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                           436

                 гр.Варна, 26.06.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на  двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М* Х*

ЧЛЕНОВЕ: В* П*

          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 283 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по повод на частна жалба от „П* Х*” АД , чрез процесуален представител адв.Н., против определение № 1314/28.03.2014г. по т.д. № 327/14г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

    В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Счита , че има правен интерес от водене на предявените искове за отмяна на решение от 07.02.2014г. на ОС на акционерите в „М* к*”ЕАД по чл.74 ТЗ и установителен иск за прогласяване на нищожност на същото решение по чл.124, ал.1 ГПК. Като обосновава интерес с твърдение, че той, а не „П* – Т*” ЕООД е едноличен собственик на капитала на „М* к*”ЕАД. Приетото от посоченото ЕООД решение на ОС на акционерите в ЕАД е нищожно като взето от лице, което няма качеството акционер. Навежда твърдение и че са заявени за вписване в ТР обстоятелства – освобождаване на членове на СД и избор на нови членове на СД, които са предмет на атакуваното решение на ОС на акционерите от 07.02.2014г. Моли за отмяна на атакуваното определение на ВОС и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

    ВнАС прецени следното:

    В исковата си молба „П* х*”АД твърди , че  на 07.02.2014г. е взето решение от „П* –Т*”ЕООД в претендирано от последното дружество качество на едноличен собственик на капитала на „М* к*”ЕАД, т.е. имащо характер на решение на ОС на акционерите в АД. Със същото решение е освободен старият състав на СД на ЕАД и е избран нов състав. Подадено е и заявление за вписване в ТР на визираните по това решение обстоятелства. Ищецът оспорва качеството акционер на „П**” ЕООД към датата на атакуваното решение, поради пороци на поредица сделки във връзка със залагане на ценни книги /акции/ и последващите им прехвърляния. Навежда и твърдения, че не е проведено заседания на едноличния собственик на капитала на ЕАД  и не са взети решенията по протокол от 07.02.2014г. Моли да бъдат отменени като незаконосъобразни или да бъдат прогласени за нищожни посочените решения на „П**”ЕООД , действащо като едноличен собственик на капитала на „М* к*”ЕАД.Предявява и евентуален иск по чл.29 ЗТР за установяване на несъществуване на вписано обстоятелство / тъй като намира , че при установяване на нищожността на решението ще е налице несъщуствуващо обстоятелство/ и иска заличаване на евентуално вписване на решенията от 07.02.2014г.

    ВОС е оставил без движение производството по делото като е дал указания на ищеца да уточни правен интерес от предявяване на претенция за установяване на несъществуване на подлежащи на вписване обстоятелства и по претенцията за отмяна на решение на едноличния собственик; да отстрани противоречие в твърденията за нарушение на правото му на членство, респ. оспорване правото на членство на друг акционер и наличието на валидно прехвърляне на акции и искането за отмяна на еднолично, а не колективно решение на ОС; да заяви в каква поредност и в какво съотношение и колко иска предявява.

    С уточнителна молба в срок от съобщението ищецът излага , че : Налице са нарушения на закона при извършени прехвърляния на акции от „П* х*”АД до последния титуляр – „П**”ЕООД, поради което последното не е придобило качеството акционер в ЕАД. Следователно не е легитимно да взема решения в „М* к*”ЕАД. На заседанието на 07.02.2014г. не е присъствал действителният акционер- „П* х*”АД. Тъй като претендира ищецът да е акционер в ЕАД, а не „П**”ЕООД , намира че е активно процесуалноправно легитимиран да предяви иск по чл.74 ТЗ. Отново очертава обстоятелствена част относно порочността на договора за реален залог на акциите в „М* к*”ЕАД и непротивопоставимостта на действителния титуляр на акциите на последващите джира. Иска отмяна на всички взети решения от 07.02.2014г. поради противоречие със закона и устава на всички заявени по исковата молба основания.

ВнАС прави следните правни изводи:

Преценката дали предявеният иск е допустим, е възможна само след като същият / респ. същите при обективно съединяване на искове/ е в достатъчна степен индивидуализиран със своята обстоятелствена част и съответстващ й петитум. Прекратяване на производството по ненадлежна искова молба е допустимо след като сезираният с разглеждането й съд е осъществил процедура по чл.129 ГПК относно порока, до който се свежда нередовността.

При проверка на исковата молба на „П* х*”АД се налага извод, че твърденията на ищеца са за :1/ Обективирани в протокол от заседание на 07.02.2014г. решения на едноличния собственик на капитала на ЕАД / който към този момент се легитимира като такъв въз основа на прехвърлителна сделка , която се оспорва от ищцовото ТД/ ; 2/ Оспорва се качеството акционер на приелия тези решения, поради което се твърди, че взетите от него решения са нищожни; 3/ Едновременно с това се навеждат обстоятелства и за непровеждане на заседание на дата 07.02.2014г. и липса на взети решения от „П**”ЕООД за промяна в СД на ЕАД; 4/ Същите решения касаят обстоятелства , подлежащи на вписване в ТР – промяна в орган на дружеството – СД, заявени са за вписване в ТР , но към датата на подаване на исковата молба не са вписани. Не се твърди и след служебна проверка в ТР не се установява вписване на осн. чл.174,ал.2,изр.последно ТЗ на фирмата и ЕИК на новия едноличен собственик на капитала на ЕАД.

Въз основа на тези твърдения ищецът формулира петитум за отмяна на атакуваните решения или за обявяването им за нищожни, поради противоречие с устава и ТЗ. При условията на евентуалност иска установяваване на несъществуване на евентуално вписано обстоятелство и заличаването му.

При проверката по чл.129 ГПК се констатира противоречие между обстоятелствена част и петитум на иска- навеждат се твърдения за нищожност на приети с протокол  от 07.02.2014г. решения на едноличния собственик на капитала, имащи характер на решения на ОС на акционерите, а посоченият петитум е при условията на алтернативност за отмяна на същите решения по чл.74 ТЗ или за установяване на нищожността им по чл.124,ал.1 ГПК. Първоинстанционният съд е следвало да даде конкретни указания в тази насока като съобрази и основните положения по ТР № 1/06.12.2002г. на ВКС по т.д. № 1/2002г., ОСГК с докл. съдията Д.П*, а именно: Ищецът е следвало да приведе в съответствие петитума на исковата молба с обстоятелствената й част, а именно при така очертаната обстоятелствена част дали предявява иск за прогласяване нищожност на решения на ОС на акционерите / решения на едноличния собственик на капитала в ЕАД/ . Ако счита, че релевираните основания са едновременно основания за незаконосъобразност на решението на ОС и за неговата нищожност, следва да посочи в какво съотношение предявява исковете за отмяна по чл.74 ТЗ и за установяване на нищожност по чл.124 , ал.1 ГПК като   допустимо по т.2 от ТР №1/2002г. на ОСГК на ВС е само евентуалното съединяване между главен иск за установяване на нищожност и евентуален конститутивен иск за отмяна на решение на ОС на ТД .

Освен това са посочени от ищеца две основания за нищожност на атакуваните решения – 1/невзето решение на ОС, което е отразено като съществуващо в протокола и 2/липса на компетентност на лицето, което е взело тези решения, предвид непритежавано от него  качество едноличен собственик на капитала на ЕАД към датата на вземане на решенията. Следвало е ВОС да изиска от ищеца уточнени при какво съотношение предявява иска за установяване на нищожност на решенията на тези две основания – кумулативно или евентуално / каква да е поредността в последната хипотеза за разглеждане на основанията/.

Едва след даване на коректни указания за отстраняване на горните противоречия в обстоятелствена част и петитум на исковата молба и последващо евентуално отстраняване на нередовността, за съда ще е налице яснота какви искове предявява ищецът и ще продължи с преценката относно тяхната допустимост.

Предвид което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия от фазата на проверка на редовността на исковата молба.

Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  определение № 1314/28.03.2014г. по т.д. № 327/14г. на ВОС.

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия от фазата на проверка на редовността на исковата молба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: