ОПРЕДЕЛЕНИЕ

317

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 05.06.2017 г.  в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 283по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Сибанк“ ЕАД - гр.София срещу определение №1224/20.04.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1081 /2016 г., с  което е оставено без уважение искането му с молба от 10.02.2017 г. за връщане на внесената по делото държавна такса на основание чл.4б-ЗДТ.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

След като съдът е прекратил с влязло в сила определение образуваното производство по делото поради непредявяване на иска по чл.422-ГПК в срока по чл.415, ал.1 – ГПК, няма основание за връщане на ищеца на заплатената държавна такса по иска. Не се установява производството да е прекратено поради оттегляне на подаденото от длъжника-ответник в заповедното производство възражение по чл.414 - ГПК. Но дори и в такъв случай пак внесената държавна такса не може да се върне, тъй като не се явява недължима. Тя се внася за водене на делото по подадената искова молба и е дължима независимо от резултата – уважаване, отхвърляне на иска или прекратяване на производството по него. В закона не е предвидено при прекратяване на делото освен в случай на постигната от страните и одобрена от съда съдебна спогодба /чл.78,ал.9-ГПК/ внесената държавна такса или част от нея да се връща на ищеца. В този случай искането се трансформира в такова за разноски, доколкото внесената държавна такса представлява направени от ищеца съдебни разноски. При това положение обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1224/20.04.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1081/2016 г.

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.