ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

433      25.06.2014

Апелативен съд гр. Варна  търговско отделение      трети състав

В   закрито  заседание                                               в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  З* З*

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*

                                                                                   П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 284 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „М* к*” ЕАД със седалище гр. Варна срещу определение № 866/28.02.2014 г. постановено по т.д.380/2014 г. на ВОС, с което съдът е спрял регистърното производство по заявление обр. А5 вх. № 20140214184225 за вписване на промени в ТР по партидата на „М* к*” ЕАД, въз основа на решения от 7.02.2014 г. на едноличния собственик на капитала, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д.№327/2014 г. на ВОС. Иска се обезсилване, евентуално отмяна на обжалвания акт. Сочените в частната жалба пороци са недопустимост поради липса на активна процесуална легитимация и правен интерес от страна на молителя, евентуално незаконосъобразност поради липса на материалноправна легитимация на ищеца по иска и неговата вероятна неоснователност, както и поради наличие на постановено отказ в регистърното производство.

В изложени в писмен отговор съображения „П* х*” АД оспорва основателността на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима.

Производството по вписвания в търговския регистър на обстоятелства относно търговците е охранително по характера си поради което на осн. чл. 537 ал. 2 ГПК „П* х*” АД, който твърди, че са засегнати правата му и е предявил иск има интерес да иска спиране на осн. чл. 536 ал. 3 ГПК вр. с чл. 19 ал. 5 от ЗТР, до произнасяне с окончателен акт на предявения от него иск.

Подлежи на спиране висящото производство по вписване на конкретни обстоятелства в ТР основано на съответно заявление адресирано до Агенцията по вписванията. В случая по заявление обр. А5 вх. № 2014021484225 за вписване на промени в ТР по партидата на „М*к*” ЕАД има постановен отказ № 20140214184225 – 2/20.02.2014 г., който не е обжалван по реда на чл. 25 ал. 1 ЗТР. Следователно регистърното производство във връзка с вписване на обстоятелства по това заявление е приключило с отказ и към настоящия момент спирането му е лишено от правен интерес, поради което производството с пр. осн. чл. 536ал. 3 ГПК вр. с чл. 19 ал. 5 ГПК се явява недопустимо и следва да бъде прекратено, а обжалваното определение подлежи на обезсилване вследствие новонастъпилия факт.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

ОБЕЗСИЛВА определение № 866/28.02.2014 г. постановено по т.д.380/2014 г. на ВОС, с което спряно регистърното производство по заявление обр. А5 вх. № 20140214184225 за вписване на промени в ТР по партидата на „М* к*” ЕАД

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т. д. 284/2014 г. на Варненския апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: