ОПРЕДЕЛЕНИЕ

309/14.05.2019

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.05.2019 г. в състав:

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: ВИЛИЯН П.

         

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 284 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за определяне на срок при бавност от адв. Ж.Я. като пълномощник на В.В. Д* по ч.т.д. №286/2018 г. на Окръжен съд Варна – ТО.

Молбата е неоснователна.

С определението си от 18.04.2019 г. за отмяна на допуснатото обезпечение на бъдещия иск ОС Варна-ТО е приел, че същото не подлежи на обжалване. Доколкото предвид това определението не е съобщено на адв. Я., срок за обжалването му не тече и няма пречки адвокатът да подаде частна жалба срещу същия съдебен акт. Едва в производството по евентуална частна жалба въззивният съд би могъл да се произнесе дали актът на окръжния съд подлежи на обжалване и чрез кого следва да стане връчването му на страните. Не се касае за неизвършено своевременно от съда процесуално действие, а за твърдяно порочно извършено такова, в който случай защитата е чрез обжалване на съответния съдебен акт.

Ето защо молбата като неоснователна се отхвърля.

 Воден от изложеното и на основание чл.257 - ГПК апелативният съдия при Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТХВЪРЛЯ молба за определяне на срок при бавност от адв. Ж.Я. като пълномощник на В.В. Д* по ч.т.д. №286/2018 г. на Окръжен съд Варна – ТО.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: